Türkiye’de UYÇ hazırlama çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda 2002-2007 yıllarında uygulanan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında alınan kararla başlamıştır. Söz konusu projede, Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulması, işletilmesi ve bu sistem içerisinde bir Ulusal Yeterlilik Çerçevesi hazırlanması gibi hedefler gündeme taşınmış ve birçok strateji belgesinde öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.

2009-2013 Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ), MEB, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve diğer paydaşların ortak çalışmaları ile oluşturulması ve yeterlilik esaslarının netleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Belgede yer alan mesleki yeterlilik sisteminin aktif hale getirilerek kalite güvence sisteminin kurulması ve öğretim programları arasındaki geçişlerin kolaylaştırılması gibi öncelik alanları TYÇ’nin uygulanma aşamasıyla doğrudan ilişkilidir. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014–2018); 2009-2013 dönemi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesiyle temelleri atılan çalışmaların ulusal ve uluslararası yaklaşımlar doğrultusunda daha sistematik bir yapıya kavuşturulmasını hedeflemiştir.

2008 yılında kuruluş dönemini tamamlayan MYK, aktif faaliyete geçmesinin ardından TYÇ hazırlama çalışmasını da gündemine almıştır. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 255. maddesinde, MYK’nin TYÇ ile ilgili görevleri hakkında aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

“Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür. Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Kurum tarafından belirlenir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Kurum ve ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan kurul, komisyon ve çalışma grupları gibi danışma, karar ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine, kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kurum ve kuruluşların belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

TYÇ’nin hazırlanmasına yönelik teknik ve idari çalışmalar 2010 yılı Ağustos ayında MEB, YÖK ve MYK temsilcilerinden oluşan ve TYÇ’nin oluşturulması için gerekli kararların alınmasından sorumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) Hazırlama Komisyonunun kurulmasıyla başlamıştır.

TYÇ’nin planlama ve geliştirme sürecine ilişkin faaliyetler UYÇ Hazırlama Komisyonunca yürütülmüş olup; Komisyon, 2010 yılı Ekim ayında TYÇ’nin hazırlanmasına ilişkin teknik çalışmaları yürütmek üzere TYÇ Hazırlama Çalışma Grubunu oluşturmuştur. Söz konusu çalışma grubunda MEB, YÖK, MYK, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, işçi ve işveren sendikaları ile meslek kuruluşlarının temsilcileri yer almıştır.

TYÇ hazırlama çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermek; görüş, öneri ve katkıları almak amacıyla “Danışma ve Değerlendirme Platformu (DDP)” 2011 yılı Nisan ayında kurulmuştur. Bakanlıklar, kamu kurumları, işçi ve işveren sendikaları, meslek kuruluşları, öğrenci birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer sosyal paydaşları içeren 77 kurum/kuruluş DDP’de temsil edilmiştir.

TYÇ ile ilgili teknik ve idari bütün hususların yer alacağı bir rapor hazırlanmasına yönelik UYÇ Hazırlama Komisyonunca verilen karar doğrultusunda, TYÇ İstişare Belgesi olarak adlandırılan ve DDP’de temsil edilen tüm paydaşların katkılarıyla nihai halini alan rapor uluslararası ve yerel uzmanların katkılarıyla 2011 ve 2012 yıllarında yürütülen çalışmalar sonunda hazırlanmıştır. DDP 1. İstişare Toplantısında değerlendirilmek üzere hazırlanan TYÇ İstişare Belgesi Taslağı, 2012 yılı Haziran ayında UYÇ Hazırlama Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

TYÇ geliştirme sürecinde iki farklı istişare süreci gerçekleştirilmiş olup, bunlardan ilki 2012 yılında TYÇ’nin kapsamı, yapısı ve tasarımı gibi teknik hususlara; ikincisi ise, 2013 yılında TYÇ Yönetmeliği ve TYÇ’nin nihai unsurlarına ilişkin olarak yürütülmüştür.

İstişare süreçlerinin yanı sıra, taslak TYÇ Belgesi; 16-17 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen TYÇ Uluslararası Konferansı’nda Avrupa Komisyonu, AYÇ Danışma Grubu ve üye ülkelerin temsilcilerinin de yer aldığı 200’den fazla uluslararası ve ulusal katılımcının yorum ve önerilerine sunulmuştur.

MEB ve YÖK başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereğince MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, 2/1/2016 tarih ve 29581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş nedeniyle hâsıl olan ihtiyaç doğrultusunda TYÇ Yönetmeliği’nde güncellenmesi gerekli görülen hususları içeren “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 1107 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 15 Mayıs 2019’da Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.  Yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmesi de TYÇ’nin ülkemiz açısından öneminin diğer bir göstergesidir.