TYÇ, ülkemizde eğitim ve öğretim sistemi içerisinde ve diğer öğrenme ortamlarında kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri (diploma, belge, sertifika ve benzeri) kapsamaktadır. Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar uyarınca bir yeterliliğin TYÇ’ye yerleştirilmesi için sağlanması gereken 3 ölçüt bulunmaktadır:

Yeterliliğin Kalite Güvencesinin Sağlanmış Olması

TYÇ’ye ilişkin mevzuat düzenlemelerinde yükseköğretim yeterliliklerinden sorumlu kurum YÖK olarak belirlenmiş olup YÖK tarafından yürürlüğe konulan Kalite Güvence Belgesi ve diğer ilgili düzenlemelerde “Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmış olması için ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilmiş olması ve belgelendirilmesi gerekir.”  hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca yalnızca program akreditasyonuna sahip yükseköğretim yeterlilikleri TYÇ’nin ilgili seviyesine yerleştirilmektedir.

Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında Yer Alma

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı (TYVT), Ülkemiz de, TYÇ kapsamında yer alan ve MEB, YÖK, MYK gibi farklı Kurumlar tarafından düzenlenen diploma, sertifika ve belgelere ilişkin genel bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak sunulduğu çevrimiçi bir platform olarak geliştirilmiştir. Yeterliliklere ilişkin bilgilerin yer aldığı bu platform yerli ve yabancı kamuoyuna açık olup, bireylerin hareketliliği ve hayat boyu öğrenmeye katılımları açısından sahip oldukları yeterliliklerin kapsamları hakkında bilgiler sunmaktadır.

TYVT'de yer almak yeterliliğin zorunlu alanların tümünde açık ve şaffaf vir şekilde tanımlandığı anlamına gelir. Bir yeterliliğin tanımlanması gereken konu başlıkları aşağıda gösterilmektedir.

 • Yeterlilik Adı
 • Sorumlu Kurum
 • Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
 • Sorumlu Kurum URL
 • Yönelim
 • AYÇ Seviyesi
 • TYÇ Seviyesi
 • Sınıflandırma (Tematik Alan)
 • Anahtar Yetkinlikler
 • Sınıflandırma (Meslek Kodu)
 • Kategori
 • Kredi Değeri
 • Programın Normal Süresi
 • Program Profili (Amaç)
 • Öğrenme Ortamları
 • Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kalite Güvencesi
 • Giriş Şartı
 • Başarma Şartları
 • İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Yasal Dayanağı
 • Geçerlilik Süresi (Varsa)
 • Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi

TYVT'de Yer Alan Tanımlamalar ve Yeterlilik Tür Belirleyicilerinin Uyumu

Yeterlilik türü belirleyicileri ilgili sorumlu kurumlar tarafından her bir yeterlilik türü için söz konusu türe ait özellikleri tanımlamak üzere geliştirilen dokümanlardır. Yeterlilik türü belirleyicileri aynı tür altında yer alan farklı yeterlilikler arasında tutarlı bir yapının oluşmasını sağlarken farklı türler arasında da hiyerarşik bir ilerleme oluşmasına öncülük eder.

Yeterlilik türü belirleyicileri ülkemizdeki yeterlilik sistemini oluşturan farklı yeterlilik türleri arasında hareketliliğin kolaylaşmasına katkı sunarken yeterlilik sisteminin reforme edilmesine imkân tanınır.

Bu sebeple bir yeterliliğe ilişkin müfredatın hazırlanması ve onaylanması süreçleri ile ölçme değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde yeterlilik türü belirleyicilerinde yer alan hükümlerin esas alınması gerekmektedir. Bu sebeple söz konusu gerekliliğe ilişkin kontrol Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında yer alan tanımlamalar yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Yerleştirme Süreci

Bu üç kriterin sağlandığından emin olduktan sonra "Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar" ekinde yer alan başvuru formu aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yeterlilikleri için MEB, yükseköğretim yeterlilikleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından başvuru yapılabilmektedir.

Yapılan başvuru TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından şeklen değerlendirildikten sonra TYÇ Kurulu gündemine alınmakta ve Kurul tarafından da uygun görülmesi halinde yeterlilik TYÇ'ye yerleştirilmiş olmaktadır. 

Çerçeveye yerleştirilen yeterlilikler için belge üzerinde belirtilen ölçülerle TYÇ logosu ve seviyesi kullanılabilmekte ve TYVT'de ilgili yeterlilik sayfasında Yeterlilik Türkiye Yeterlilik Çerçevesine Yerleştirilmiştir ibaresi aşağıdaki gibi eklenmektedir.