Yeterlilik Kodu

TR0020221355

Yeterlilik Adı
Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:6114.02

KategoriAna
Kredi Değeri18
Programın Normal Süresi 454 Saat
Program Profili (Amaç)

Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Programı'nı bitiren bireylerin; yörenin koşullarına uygun sebze yetiştirme ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Yörede Sebze Yetiştiriciliği kurs programını bitiren bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavraması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tarımsal üretim yapılacak arazide, bitki yetiştiriciliği için gerekli koşullara uygun olarak araziyi yetiştiriciliğe hazır hâle getirmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel üretimde kullanılacak arazinin toprak özelliklerini tespit ederek gerekli olan düzenlemeleri yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, bölgesinin iklim, toprak ve ekonomik kriterlerini dikkate alarak uygun sulama sistemi ile sulama yapması,
 • Süs bitkileri arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak süs bitkilerinin genel özelliklerini ayırt etmesi,
 • Tarımsal üretimde kullanılan traktörler, tarım alet ve makinelerinin yapı ve özelliklerini açıklaması,
 • İklim faktörlerinin bitki yetiştiriciliği üzerine olan etkilerine göre gerekli düzenlemeleri yapması,
 • Değişik üretim alanlarında uygulanan yetiştiricilik sistemlerini uygulaması,
 • Kışlık sebze türlerinden, bölgesinin iklim, toprak ve pazar özelliklerine uygun olanını yetiştirmesi,
 • Yazlık sebze türlerinden, bölgesinin iklim, toprak ve pazar özelliklerine uygun olanını yetiştirmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı bitki kısımlarıyla yapılan üretim yöntemlerini kullanması,
 • Gübreleme için gerekli toprak ve yaprak analiz örneklerini alır ve sonuçlarını değerlendirmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel üretimde kullanılan gübre çeşitlerini tespit eder, toprak analiz sonuçlarına ve bitki isteklerine uygun bir şekilde gübreleme yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkilerde iyi bir gelişim sağlayabilmek için yapılması gereken bakım işlemlerini uygun yöntem ve makineler ile yapması,
 • Bitkilerde hasat kriterlerine göre hasat ve hasat sonrası işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Programı;

bireylerin; yörenin koşullarına uygun sebze yetiştirme ile ilgili bilgi ve becerini kapsar.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrar
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tarımsal üretim yapılacak arazide, bitki yetiştiriciliği için gerekli koşullara uygun olarak araziyi yetiştiriciliğe hazır hâle getirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel üretimde kullanılacak arazinin toprak özelliklerini tespit ederek gerekli olan düzenlemeleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, bölgesinin iklim, toprak ve ekonomik kriterlerini dikkate alarak uygun sulama sistemi ile sulama yapar.
 • Süs bitkileri arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak süs bitkilerinin genel özelliklerini ayırt eder.
 • Tarımsal üretimde kullanılan traktörler, tarım alet ve makinelerinin yapı ve özelliklerini açıklar.
 • İklim faktörlerinin bitki yetiştiriciliği üzerine olan etkilerine göre gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Değişik üretim alanlarında uygulanan yetiştiricilik sistemlerini uygular.
 • Kışlık sebze türlerinden, bölgesinin iklim, toprak ve pazar özelliklerine uygun olanını yetiştirir.
 • Yazlık sebze türlerinden, bölgesinin iklim, toprak ve pazar özelliklerine uygun olanını yetiştirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı bitki kısımlarıyla yapılan üretim yöntemlerini kullanır.
 • Gübreleme için gerekli toprak ve yaprak analiz örneklerini alır ve sonuçlarını değerlendirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel üretimde kullanılan gübre çeşitlerini tespit eder, toprak analiz sonuçlarına ve bitki isteklerine uygun bir şekilde gübreleme yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkilerde iyi bir gelişim sağlayabilmek için yapılması gereken bakım işlemlerini uygun yöntem ve makineler ile yapar.
 • Bitkilerde hasat kriterlerine göre hasat ve hasat sonrası işlemlerini yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfasında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

“Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),

2. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı

5. 25.10.2016 tarih ve 29868 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 16UMS0546-3 referans kodlu Sebze Yetiştiriciliği Seviye-3 Ulusal Meslek Standardı

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221355


Yeterlilik Adı
Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:6114.02


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:6114.02


Kategori
Ana

Kredi Değeri
18

Programın Normal Süresi
454 Saat

Program Profili (Amaç)

Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Programı'nı bitiren bireylerin; yörenin koşullarına uygun sebze yetiştirme ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Yörede Sebze Yetiştiriciliği kurs programını bitiren bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavraması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tarımsal üretim yapılacak arazide, bitki yetiştiriciliği için gerekli koşullara uygun olarak araziyi yetiştiriciliğe hazır hâle getirmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel üretimde kullanılacak arazinin toprak özelliklerini tespit ederek gerekli olan düzenlemeleri yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, bölgesinin iklim, toprak ve ekonomik kriterlerini dikkate alarak uygun sulama sistemi ile sulama yapması,
 • Süs bitkileri arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak süs bitkilerinin genel özelliklerini ayırt etmesi,
 • Tarımsal üretimde kullanılan traktörler, tarım alet ve makinelerinin yapı ve özelliklerini açıklaması,
 • İklim faktörlerinin bitki yetiştiriciliği üzerine olan etkilerine göre gerekli düzenlemeleri yapması,
 • Değişik üretim alanlarında uygulanan yetiştiricilik sistemlerini uygulaması,
 • Kışlık sebze türlerinden, bölgesinin iklim, toprak ve pazar özelliklerine uygun olanını yetiştirmesi,
 • Yazlık sebze türlerinden, bölgesinin iklim, toprak ve pazar özelliklerine uygun olanını yetiştirmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı bitki kısımlarıyla yapılan üretim yöntemlerini kullanması,
 • Gübreleme için gerekli toprak ve yaprak analiz örneklerini alır ve sonuçlarını değerlendirmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel üretimde kullanılan gübre çeşitlerini tespit eder, toprak analiz sonuçlarına ve bitki isteklerine uygun bir şekilde gübreleme yapması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkilerde iyi bir gelişim sağlayabilmek için yapılması gereken bakım işlemlerini uygun yöntem ve makineler ile yapması,
 • Bitkilerde hasat kriterlerine göre hasat ve hasat sonrası işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Programı;

bireylerin; yörenin koşullarına uygun sebze yetiştirme ile ilgili bilgi ve becerini kapsar.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrar
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tarımsal üretim yapılacak arazide, bitki yetiştiriciliği için gerekli koşullara uygun olarak araziyi yetiştiriciliğe hazır hâle getirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel üretimde kullanılacak arazinin toprak özelliklerini tespit ederek gerekli olan düzenlemeleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, bölgesinin iklim, toprak ve ekonomik kriterlerini dikkate alarak uygun sulama sistemi ile sulama yapar.
 • Süs bitkileri arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak süs bitkilerinin genel özelliklerini ayırt eder.
 • Tarımsal üretimde kullanılan traktörler, tarım alet ve makinelerinin yapı ve özelliklerini açıklar.
 • İklim faktörlerinin bitki yetiştiriciliği üzerine olan etkilerine göre gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Değişik üretim alanlarında uygulanan yetiştiricilik sistemlerini uygular.
 • Kışlık sebze türlerinden, bölgesinin iklim, toprak ve pazar özelliklerine uygun olanını yetiştirir.
 • Yazlık sebze türlerinden, bölgesinin iklim, toprak ve pazar özelliklerine uygun olanını yetiştirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı bitki kısımlarıyla yapılan üretim yöntemlerini kullanır.
 • Gübreleme için gerekli toprak ve yaprak analiz örneklerini alır ve sonuçlarını değerlendirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel üretimde kullanılan gübre çeşitlerini tespit eder, toprak analiz sonuçlarına ve bitki isteklerine uygun bir şekilde gübreleme yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkilerde iyi bir gelişim sağlayabilmek için yapılması gereken bakım işlemlerini uygun yöntem ve makineler ile yapar.
 • Bitkilerde hasat kriterlerine göre hasat ve hasat sonrası işlemlerini yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfasında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

“Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Yörede Sebze Yetiştiriciliği Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),

2. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı

5. 25.10.2016 tarih ve 29868 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 16UMS0546-3 referans kodlu Sebze Yetiştiriciliği Seviye-3 Ulusal Meslek Standardı


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020221355

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value18
Program Duration454 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221355


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
18

Program Duration
454 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address