Yeterlilik Kodu

TR0030220704

Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumKafkas Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMerkez, Kafkas Ünv. Rektörlüğü, 36000 Kars Merkez/Kars
Sorumlu Kurum URLhttps://www.kafkas.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır. Bu program İngilizce olarak sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.
 • Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
 • Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar.
 • Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar. Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
 • Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.
 • Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
 • Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 • Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
 • Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
 • Veteriner hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
 • İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
 • Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
 • Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Veteriner Programında verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %30, dönem sonu sınavının ise %70 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Kafkas Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler 5. sınıf seminer dersi dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar. Öğrencilerin İntörn Eğitimine başlayabilmesi için İntörn Eğitimi öncesi en fazla iki (2) dersten başarısız (FF) olmak şartıyla tüm derslerden devam almış olması zorunludur. İntörn Eğitimi sonunda arasınav olmaksızın “İntörn Sınavı” uygulanır. İntörn Sınavına, devamını alan ve “İntörn Eğitimi Etkinlik ve Yeterlilik Belgesi”ne göre “başarılı” olan öğrenciler girerler. İntörn Sınavı çoktan seçmeli test şeklinde yapılır ve Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alınması zorunludur. İntörn Sınavını Dekanlık düzenler, uygular ve sonuçlandırır. İntörn Sınavında, İntörn Eğitimi verilen Anabilim Dallarının eğitim süreleriyle orantılı olarak soru yer alır. İntörn Sınavından başarılı not alamayan öğrenciler için “İntörn Telafi Sınavı” yapılır. Bu sınavdan da başarılı olamayan öğrenciler için ayrı bir sınav yapılmaz; bu öğrenciler ancak takip eden yılın sınavlarına girebilirler. İntörn Telafi Sınavına mazeret belirterek katılamayan öğrenciler için, mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabulünün ardından 1 hafta içerisinde “İntörn Mazeret Sınavı” uygulanır. Sınavların yer ve zamanları Dekanlık tarafından duyurulur. Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç 10 iş günü içersinde ilan edilir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

 

Giriş Şartı

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavları neticesinde yeterli puan alan öğrenciler kabul edilmektedir. Ayrıca dikey geçiş ve yatay geçiş yoluyla da öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir.

Başarma ŞartlarıÖğrenciler, gerekli gördüğü tüm dersleri, mezuniyet tezi ve müfredatta listelenen toplam 300 AKTS kredisini almalı ve geçmek zorundadırlar ve asgari not ortalamasına (GPA) 2,0 olmalıdır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Saygın bir meslek camiasının üyeleri olarak mezunlarımız: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı ve gıda bölümlerinde,Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde, büyük şehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastaneleri, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde, Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde, Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde, özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde, hipodromlarda, ilaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda, hayvan kesimi yapan özel kombinalarda, şarküterilerde, Et ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda, hayvan derisi işleyen fabrikalarda çalışma imkânlarına sahiptirler. Akademik personel olarak Üniversitelerde, öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde çalışabilirler. Bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde bir üst kademe olan Doktora programına devam edebilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030220704


Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Kafkas Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Merkez, Kafkas Ünv. Rektörlüğü, 36000 Kars Merkez/Kars

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır. Bu program İngilizce olarak sunulmaktadır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.
 • Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
 • Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar.
 • Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar. Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
 • Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.
 • Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
 • Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 • Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
 • Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
 • Veteriner hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
 • İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
 • Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
 • Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
 • Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Veteriner Programında verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %30, dönem sonu sınavının ise %70 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Kafkas Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler 5. sınıf seminer dersi dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar. Öğrencilerin İntörn Eğitimine başlayabilmesi için İntörn Eğitimi öncesi en fazla iki (2) dersten başarısız (FF) olmak şartıyla tüm derslerden devam almış olması zorunludur. İntörn Eğitimi sonunda arasınav olmaksızın “İntörn Sınavı” uygulanır. İntörn Sınavına, devamını alan ve “İntörn Eğitimi Etkinlik ve Yeterlilik Belgesi”ne göre “başarılı” olan öğrenciler girerler. İntörn Sınavı çoktan seçmeli test şeklinde yapılır ve Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alınması zorunludur. İntörn Sınavını Dekanlık düzenler, uygular ve sonuçlandırır. İntörn Sınavında, İntörn Eğitimi verilen Anabilim Dallarının eğitim süreleriyle orantılı olarak soru yer alır. İntörn Sınavından başarılı not alamayan öğrenciler için “İntörn Telafi Sınavı” yapılır. Bu sınavdan da başarılı olamayan öğrenciler için ayrı bir sınav yapılmaz; bu öğrenciler ancak takip eden yılın sınavlarına girebilirler. İntörn Telafi Sınavına mazeret belirterek katılamayan öğrenciler için, mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabulünün ardından 1 hafta içerisinde “İntörn Mazeret Sınavı” uygulanır. Sınavların yer ve zamanları Dekanlık tarafından duyurulur. Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç 10 iş günü içersinde ilan edilir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

 


Giriş Şartı

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavları neticesinde yeterli puan alan öğrenciler kabul edilmektedir. Ayrıca dikey geçiş ve yatay geçiş yoluyla da öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir.


Başarma Şartları
Öğrenciler, gerekli gördüğü tüm dersleri, mezuniyet tezi ve müfredatta listelenen toplam 300 AKTS kredisini almalı ve geçmek zorundadırlar ve asgari not ortalamasına (GPA) 2,0 olmalıdır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Saygın bir meslek camiasının üyeleri olarak mezunlarımız: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı ve gıda bölümlerinde,Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde, büyük şehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastaneleri, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde, Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde, Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde, özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde, hipodromlarda, ilaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda, hayvan kesimi yapan özel kombinalarda, şarküterilerde, Et ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda, hayvan derisi işleyen fabrikalarda çalışma imkânlarına sahiptirler. Akademik personel olarak Üniversitelerde, öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde çalışabilirler. Bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde bir üst kademe olan Doktora programına devam edebilirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030220704

Qualification Title
Veteriner Hekimliği Undergraduates Degree
Awarding BodyKafkas University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

be knowledgeable on animal species and breeds and comprehends structural and functional (anatomical, histological, physiological, and biochemical) as well as behavioral characteristics of farm and pet animals. Determines herd/flock nutrition-breeding-husbandry-reproductive-health programs to improve animal welfare and health as well as quality of products Diagnoses diseases and establishes treatment and prevention protocols. Aware of chemical and biological materials that are used for prevention and treatment of animal diseases and their preparations and processing. Perform breeding programs considering herd/flock productivity and do selection and artificial insemination to improve animal performance. Comprehends cases and events related to veterinary service, follows scientific bulletins and techniques, interprets results, finds out methodologies to solve problems, and presents alternative approaches to solve problems. Knows about technologies of animal origin food products or compounds added to food as well as food provision chains (production, conservation, and marketing). Follows legal issues legislated nationally and internationally and enforces whenever Recognizes symptoms of common diseases and uses diagnostic approaches, takes samples, if necessary, and analyzes or ships relevant laboratories, interprets laboratory results to reach correct diagnosis, and treats diseases effectively. Take all biosecurity measures against contagious diseases, considering environmental, epidemiological, public health, and zoonoses. Does food inspection for providing healthy foods for human nutrition. Uses academic knowledge to govern animal production units and food production/processing plants. Take approaches to increase profitability of units considering regional conditions. Gains and produces knowledge and methodology and applies Has critical thinking ability, makes judgments, and searches for knowledge to compensate his/her deficiency in the field. Continues on sustainable education, communicates with surrounding groups/civil associations, and be literate in a foreign language as defined level B1 level in European Language Portfolio. Has professional and ethical responsibility.

Key Competencies-
Further Info

In veterinary program, students take at least 1 midterm and final exam for each coursework. Addition short-exams and homeworks can be given. For evaluation, mid-term activities/tests contribute 50% to overall grading. The rest is contributed by final exam score. All tests are evaluated based on 100 points and class average is considered. The lecturers convert numerical scores into 4-letter grading category. Attendance is required. Students are not permitted to pursue further year if sequentially graduate-point averages (GPA) below 2.00. Grades AA, BA, BB, CB, and CC taken for a coursework are considered “pass”. Evaluation of grades DC and DD taken for a course is subjected to students’ GPA. If GPA is above 2.00, grades DC and DD for a lecture are considered “pass”. Grade FF indicates “fail”. Lectures evaluated by grades M and G are not included in overall GPA calculation. Students must be successfull and/or pass all courses on the programme including graduation thesis and internship that are explained education and exam regulation of Kafkas University. Intern Examination is applied at the end of intern education without any intermediate exam. Veterinary Students, who has continued their lessons in departments of faculty during the term, successfully completed their intern education and been successful in intern education and training according to Document of Intern Education Application and Efficiency , can enter to the Intern Examination . Intern Examination text consists of multiple choice questions, and Intern students must get 50 points from 100 points to be considered as successful in the exam. Intern Examination is conducted by Deanery of Veterinary Faculty and with supervision of the dean. In intern examination test, numbers of questions are determined according to duration of intern education of different departments of Veterinary Faculty. Make-up exam is carried out for students who do not obtain enough point from the intern examination. For students who also fail from make-up exam will not be given any other exam opportunity. These students must follow and participate next year’s intern examination. Only students, who have excuses accepted by Veterinary Faculty Board, can participate extra make-up exam. This make-up exam will be applied in 1 week if their excuses have been accepted by Veterinary Faculty Board. These examinations dates and places will be announced by Deanery of Veterinary Faculty. Examination results are announced at last in 10 works day. Key Learning Outcomes 1- be knowledgeable on animal species and breeds and comprehends structural and functional (anatomical, histological, physiological, and biochemical) as well as behavioral characteristics of farm and pet animals. 2- Determines herd/flock nutrition-breeding-husbandry-reproductive-health programs to improve animal welfare and health as well as quality of products 3- Diagnoses diseases and establishes treatment and prevention protocols. 4- Aware of chemical and biological materials that are used for prevention and treatment of animal diseases and their preparations and processing. 5- Perform breeding programs considering herd/flock productivity and do selection and artificial insemination to improve animal performance. 6- Comprehends cases and events related to veterinary service, follows scientific bulletins and techniques, interprets results, finds out methodologies to solve problems, and presents alternative approaches to solve problems. 7- Knows about technologies of animal origin food products or compounds added to food as well as food provision chains (production, conservation, and marketing). 8- Follows legal issues legislated nationally and internationally and enforces whenever 9- Recognizes symptoms of common diseases and uses diagnostic approaches, takes samples, if necessary, and analyzes or ships relevant laboratories, interprets laboratory results to reach correct diagnosis, and treats diseases effectively. 10- Take all biosecurity measures against contagious diseases, considering environmental, epidemiological, public health, and zoonoses. 11- Does food inspection for providing healthy foods for human nutrition. 12- Uses academic knowledge to govern animal production units and food production/processing plants. 13- Take approaches to increase profitability of units considering regional conditions. 14- Gains and produces knowledge and methodology and applies 15- Has critical thinking ability, makes judgments, and searches for knowledge to compensate his/her deficiency in the field. 16- Continues on sustainable education, communicates with surrounding groups/civil associations, and be literate in a foreign language as defined level B1 level in European Language Portfolio.

Quality Assurance-
Access Requirements

Kafkas University, Faculty of Veterinary medicine accepts high school graduates who earn enough scores in math and science tests in the Nationwide University Entrance Test organized by The Student Evaluation and Placement Center. Students from other veterinary institutions and those graduated from related vocational schools are also accepted.

Conditions for SuccessKey Learning Outcomes 1- be knowledgeable on animal species and breeds and comprehends structural and functional (anatomical, histological, physiological, and biochemical) as well as behavioral characteristics of farm and pet animals. 2- Determines herd/flock nutrition-breeding-husbandry-reproductive-health programs to improve animal welfare and health as well as quality of products 3- Diagnoses diseases and establishes treatment and prevention protocols. 4- Aware of chemical and biological materials that are used for prevention and treatment of animal diseases and their preparations and processing. 5- Perform breeding programs considering herd/flock productivity and do selection and artificial insemination to improve animal performance. 6- Comprehends cases and events related to veterinary service, follows scientific bulletins and techniques, interprets results, finds out methodologies to solve problems, and presents alternative approaches to solve problems. 7- Knows about technologies of animal origin food products or compounds added to food as well as food provision chains (production, conservation, and marketing). 8- Follows legal issues legislated nationally and internationally and enforces whenever 9- Recognizes symptoms of common diseases and uses diagnostic approaches, takes samples, if necessary, and analyzes or ships relevant laboratories, interprets laboratory results to reach correct diagnosis, and treats diseases effectively. 10- Take all biosecurity measures against contagious diseases, considering environmental, epidemiological, public health, and zoonoses. 11- Does food inspection for providing healthy foods for human nutrition. 12- Uses academic knowledge to govern animal production units and food production/processing plants. 13- Take approaches to increase profitability of units considering regional conditions. 14- Gains and produces knowledge and methodology and applies 15- Has critical thinking ability, makes judgments, and searches for knowledge to compensate his/her deficiency in the field. 16- Continues on sustainable education, communicates with surrounding groups/civil associations, and be literate in a foreign language as defined level B1 level in European Language Portfolio. Students must take and pass all necessary courses, graduation thesis and intermship listed in curriculum totaling 300 ECTS credits and reach a minimum grade point average (GPA) of 2,0.
Progression Paths (Relationship Type)

Our alumni as a member of a respected occupation have opportunity to work for Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ministry of Environment and Forestry, Animal Health and Food Inspection Divisions of Custom Offices of Ministry of Trade, Animal Hospitals under Turkish Equestrian Association and Local City Governorships, slaughter houses, food producing/processing companies, private farms, companies producing/marketing veterinary equipments, drugs, and supplements and/or run their own private clinics. Depending upon their ambition and success, they can continue their postgraduate education and become an academic stuff at higher educational institutes and vocational/technical schools.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030220704


Qualification Title
Veteriner Hekimliği Undergraduates Degree

Awarding Body
Kafkas University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

be knowledgeable on animal species and breeds and comprehends structural and functional (anatomical, histological, physiological, and biochemical) as well as behavioral characteristics of farm and pet animals. Determines herd/flock nutrition-breeding-husbandry-reproductive-health programs to improve animal welfare and health as well as quality of products Diagnoses diseases and establishes treatment and prevention protocols. Aware of chemical and biological materials that are used for prevention and treatment of animal diseases and their preparations and processing. Perform breeding programs considering herd/flock productivity and do selection and artificial insemination to improve animal performance. Comprehends cases and events related to veterinary service, follows scientific bulletins and techniques, interprets results, finds out methodologies to solve problems, and presents alternative approaches to solve problems. Knows about technologies of animal origin food products or compounds added to food as well as food provision chains (production, conservation, and marketing). Follows legal issues legislated nationally and internationally and enforces whenever Recognizes symptoms of common diseases and uses diagnostic approaches, takes samples, if necessary, and analyzes or ships relevant laboratories, interprets laboratory results to reach correct diagnosis, and treats diseases effectively. Take all biosecurity measures against contagious diseases, considering environmental, epidemiological, public health, and zoonoses. Does food inspection for providing healthy foods for human nutrition. Uses academic knowledge to govern animal production units and food production/processing plants. Take approaches to increase profitability of units considering regional conditions. Gains and produces knowledge and methodology and applies Has critical thinking ability, makes judgments, and searches for knowledge to compensate his/her deficiency in the field. Continues on sustainable education, communicates with surrounding groups/civil associations, and be literate in a foreign language as defined level B1 level in European Language Portfolio. Has professional and ethical responsibility.


Key Competencies
-

Further Info

In veterinary program, students take at least 1 midterm and final exam for each coursework. Addition short-exams and homeworks can be given. For evaluation, mid-term activities/tests contribute 50% to overall grading. The rest is contributed by final exam score. All tests are evaluated based on 100 points and class average is considered. The lecturers convert numerical scores into 4-letter grading category. Attendance is required. Students are not permitted to pursue further year if sequentially graduate-point averages (GPA) below 2.00. Grades AA, BA, BB, CB, and CC taken for a coursework are considered “pass”. Evaluation of grades DC and DD taken for a course is subjected to students’ GPA. If GPA is above 2.00, grades DC and DD for a lecture are considered “pass”. Grade FF indicates “fail”. Lectures evaluated by grades M and G are not included in overall GPA calculation. Students must be successfull and/or pass all courses on the programme including graduation thesis and internship that are explained education and exam regulation of Kafkas University. Intern Examination is applied at the end of intern education without any intermediate exam. Veterinary Students, who has continued their lessons in departments of faculty during the term, successfully completed their intern education and been successful in intern education and training according to Document of Intern Education Application and Efficiency , can enter to the Intern Examination . Intern Examination text consists of multiple choice questions, and Intern students must get 50 points from 100 points to be considered as successful in the exam. Intern Examination is conducted by Deanery of Veterinary Faculty and with supervision of the dean. In intern examination test, numbers of questions are determined according to duration of intern education of different departments of Veterinary Faculty. Make-up exam is carried out for students who do not obtain enough point from the intern examination. For students who also fail from make-up exam will not be given any other exam opportunity. These students must follow and participate next year’s intern examination. Only students, who have excuses accepted by Veterinary Faculty Board, can participate extra make-up exam. This make-up exam will be applied in 1 week if their excuses have been accepted by Veterinary Faculty Board. These examinations dates and places will be announced by Deanery of Veterinary Faculty. Examination results are announced at last in 10 works day. Key Learning Outcomes 1- be knowledgeable on animal species and breeds and comprehends structural and functional (anatomical, histological, physiological, and biochemical) as well as behavioral characteristics of farm and pet animals. 2- Determines herd/flock nutrition-breeding-husbandry-reproductive-health programs to improve animal welfare and health as well as quality of products 3- Diagnoses diseases and establishes treatment and prevention protocols. 4- Aware of chemical and biological materials that are used for prevention and treatment of animal diseases and their preparations and processing. 5- Perform breeding programs considering herd/flock productivity and do selection and artificial insemination to improve animal performance. 6- Comprehends cases and events related to veterinary service, follows scientific bulletins and techniques, interprets results, finds out methodologies to solve problems, and presents alternative approaches to solve problems. 7- Knows about technologies of animal origin food products or compounds added to food as well as food provision chains (production, conservation, and marketing). 8- Follows legal issues legislated nationally and internationally and enforces whenever 9- Recognizes symptoms of common diseases and uses diagnostic approaches, takes samples, if necessary, and analyzes or ships relevant laboratories, interprets laboratory results to reach correct diagnosis, and treats diseases effectively. 10- Take all biosecurity measures against contagious diseases, considering environmental, epidemiological, public health, and zoonoses. 11- Does food inspection for providing healthy foods for human nutrition. 12- Uses academic knowledge to govern animal production units and food production/processing plants. 13- Take approaches to increase profitability of units considering regional conditions. 14- Gains and produces knowledge and methodology and applies 15- Has critical thinking ability, makes judgments, and searches for knowledge to compensate his/her deficiency in the field. 16- Continues on sustainable education, communicates with surrounding groups/civil associations, and be literate in a foreign language as defined level B1 level in European Language Portfolio.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Kafkas University, Faculty of Veterinary medicine accepts high school graduates who earn enough scores in math and science tests in the Nationwide University Entrance Test organized by The Student Evaluation and Placement Center. Students from other veterinary institutions and those graduated from related vocational schools are also accepted.


Conditions for Success
Key Learning Outcomes 1- be knowledgeable on animal species and breeds and comprehends structural and functional (anatomical, histological, physiological, and biochemical) as well as behavioral characteristics of farm and pet animals. 2- Determines herd/flock nutrition-breeding-husbandry-reproductive-health programs to improve animal welfare and health as well as quality of products 3- Diagnoses diseases and establishes treatment and prevention protocols. 4- Aware of chemical and biological materials that are used for prevention and treatment of animal diseases and their preparations and processing. 5- Perform breeding programs considering herd/flock productivity and do selection and artificial insemination to improve animal performance. 6- Comprehends cases and events related to veterinary service, follows scientific bulletins and techniques, interprets results, finds out methodologies to solve problems, and presents alternative approaches to solve problems. 7- Knows about technologies of animal origin food products or compounds added to food as well as food provision chains (production, conservation, and marketing). 8- Follows legal issues legislated nationally and internationally and enforces whenever 9- Recognizes symptoms of common diseases and uses diagnostic approaches, takes samples, if necessary, and analyzes or ships relevant laboratories, interprets laboratory results to reach correct diagnosis, and treats diseases effectively. 10- Take all biosecurity measures against contagious diseases, considering environmental, epidemiological, public health, and zoonoses. 11- Does food inspection for providing healthy foods for human nutrition. 12- Uses academic knowledge to govern animal production units and food production/processing plants. 13- Take approaches to increase profitability of units considering regional conditions. 14- Gains and produces knowledge and methodology and applies 15- Has critical thinking ability, makes judgments, and searches for knowledge to compensate his/her deficiency in the field. 16- Continues on sustainable education, communicates with surrounding groups/civil associations, and be literate in a foreign language as defined level B1 level in European Language Portfolio. Students must take and pass all necessary courses, graduation thesis and intermship listed in curriculum totaling 300 ECTS credits and reach a minimum grade point average (GPA) of 2,0.

Progression Paths (Relationship Type)

Our alumni as a member of a respected occupation have opportunity to work for Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ministry of Environment and Forestry, Animal Health and Food Inspection Divisions of Custom Offices of Ministry of Trade, Animal Hospitals under Turkish Equestrian Association and Local City Governorships, slaughter houses, food producing/processing companies, private farms, companies producing/marketing veterinary equipments, drugs, and supplements and/or run their own private clinics. Depending upon their ambition and success, they can continue their postgraduate education and become an academic stuff at higher educational institutes and vocational/technical schools.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address