Yeterlilik Kodu

TR0030219737

Yeterlilik Adı
Tarih Doktora Diploması
Sorumlu KurumKastamonu Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKastamonu Üniversitesi Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No:19 Posta Kodu: 37150 Merkez/Kastamonu
Sorumlu Kurum URLhttps://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tarih ve arkeoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Lisans yeterliliklerine dayalı on yarıyıl, tezli yüksek lisans yeterliklerine dayalı sekiz yarıyıllık programı kapsayan, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün bir şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tarih alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma., Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.,
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma., Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
 • Doktora tezi ile ilgili akademik yayın yapabilme.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere en ileri düzeyde sahiptir. 

 • Okuma yazma yetkinliği 
 • Çoklu dil yetkinliği 
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik 
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği.
 • Vatandaşlık yetkinliği 
 • Girişimcilik yetkinliği 
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Bilgi Paketi’nde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak K.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/iletisim-tr/rektorluk-tr/9-kategori-basin-yayin-tr/yonetim-makaleleri-tr/8-yonetim-yonetim-ve-yonergeler-tr

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde doktora programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir doktora programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde doktora diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Yüksek Öğrenim Kanunu’nun konuya ilişkin çerçeve yönetmeliğinde belirtilen asgari koşullar ile Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi’nde doktora programlarına öğrenci kabul koşullarına ilişkin mevcut koşulları içermektedir.

Başarma Şartları Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi zorunlu ve seçimlik ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı sürecindeki derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen, tez izleme sınavlarında başarılı olan, tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı bulunan ve doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. İlgili hükümler Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programdan mezun olan öğrenciler, akademisyen olarak üniversitelerde görev alabilecekleri gibi arşivlerde ve müzelerde çalışabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

3. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik süresi geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030219737


Yeterlilik Adı
Tarih Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Kastamonu Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No:19 Posta Kodu: 37150 Merkez/Kastamonu


Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)

Lisans yeterliliklerine dayalı on yarıyıl, tezli yüksek lisans yeterliklerine dayalı sekiz yarıyıllık programı kapsayan, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün bir şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Tarih alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma., Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.,
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma., Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
 • Doktora tezi ile ilgili akademik yayın yapabilme.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere en ileri düzeyde sahiptir. 

 • Okuma yazma yetkinliği 
 • Çoklu dil yetkinliği 
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik 
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği.
 • Vatandaşlık yetkinliği 
 • Girişimcilik yetkinliği 
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Bilgi Paketi’nde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak K.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/iletisim-tr/rektorluk-tr/9-kategori-basin-yayin-tr/yonetim-makaleleri-tr/8-yonetim-yonetim-ve-yonergeler-tr


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde doktora programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir doktora programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde doktora diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Yüksek Öğrenim Kanunu’nun konuya ilişkin çerçeve yönetmeliğinde belirtilen asgari koşullar ile Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi’nde doktora programlarına öğrenci kabul koşullarına ilişkin mevcut koşulları içermektedir.


Başarma Şartları
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi zorunlu ve seçimlik ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı sürecindeki derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen, tez izleme sınavlarında başarılı olan, tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı bulunan ve doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. İlgili hükümler Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programdan mezun olan öğrenciler, akademisyen olarak üniversitelerde görev alabilecekleri gibi arşivlerde ve müzelerde çalışabilirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

3. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik süresi geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030219737

Qualification Title
Tarih Anabilim Dalı/TARİH DOKTORA
Awarding BodyKastamonu University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasHistory and archaeology
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Tarih alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir., Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma., Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma., Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma., Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma., Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme., Doktora tezi ile ilgili akademik yayın yapabilme

Key Competencies-
Further Info

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Bilgi Paketi’nde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak K.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır. https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/iletisim-tr/rektorluk-tr/9-kategori-basin-yayin-tr/yonetim-makaleleri-tr/8-yonetim-yonetim-ve-yonergeler-tr

Quality Assurance-
Access Requirements

Yüksek Öğrenim Kanunu’nun konuya ilişkin çerçeve yönetmeliğinde belirtilen asgari koşullar ile Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi’nde doktora programlarına öğrenci kabul koşullarına ilişkin mevcut koşulları içermektedir.

Conditions for SuccessDoktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi zorunlu ve seçimlik ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı sürecindeki derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen, tez izleme sınavlarında başarılı olan, tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı bulunan ve doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. İlgili hükümler Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Progression Paths (Relationship Type)

Programdan mezun olan öğrenciler, akademisyen olarak üniversitelerde görev alabilecekleri gibi arşivlerde ve müzelerde çalışabilirler.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

-

Url Open Address
Qualification Code

TR0030219737


Qualification Title
Tarih Anabilim Dalı/TARİH DOKTORA

Awarding Body
Kastamonu University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Tarih alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir., Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma., Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma., Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma., Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma., Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma., Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme., Doktora tezi ile ilgili akademik yayın yapabilme


Key Competencies
-

Further Info

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Bilgi Paketi’nde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak K.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır. https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/iletisim-tr/rektorluk-tr/9-kategori-basin-yayin-tr/yonetim-makaleleri-tr/8-yonetim-yonetim-ve-yonergeler-tr


Quality Assurance
-

Access Requirements

Yüksek Öğrenim Kanunu’nun konuya ilişkin çerçeve yönetmeliğinde belirtilen asgari koşullar ile Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi’nde doktora programlarına öğrenci kabul koşullarına ilişkin mevcut koşulları içermektedir.


Conditions for Success
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi zorunlu ve seçimlik ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı sürecindeki derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen, tez izleme sınavlarında başarılı olan, tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı bulunan ve doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. İlgili hükümler Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Progression Paths (Relationship Type)

Programdan mezun olan öğrenciler, akademisyen olarak üniversitelerde görev alabilecekleri gibi arşivlerde ve müzelerde çalışabilirler.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

-


Url
Open Address