Yeterlilik Kodu

TR0030001848

Yeterlilik Adı
Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnadolu Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Sorumlu Kurum URLhttp://www.anadolu.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Terapi ve rehabilitasyon
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. 

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Farklı disiplinlerden olan uzmanlarla işbirliği sağlayabilmek.
 • Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
 • Alanıyla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olma; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme; verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilme.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
 • Alanında müdahale sürecinde teknolojik cihaz ve araçları kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirmesini yapabilme.
 • Dil ve konuşma terapisiyle ilgili önleme, ayırıcı tanı koyma ve müdahale/terapi programı hazırlayabilme ve uygulayabilme.
 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin ailelerine danışmanlık yapabilme ve toplumsal farkındalığı arttırabilme.
Anahtar Yetkinlikler
 • Dil ve konuşma terapisi alanında güncel bilgileri kullanarak bireysel ve/veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, gerekli iş süreçlerini analiz ederek yönetir ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
 • Toplum farkındalığı yaratmak ve koruyucu/önleyici gereksinimler ve sağlık politikalarını etkileme yönünde projeler üretir, araştırma yapar, çeşitli faaliyetlerde bulunur.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesisonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. 

Başarı Notu  /  KATSAYI

 • AA          4,0
 • AB          3,7
 • BA          3,3
 • BB           3,0
 • BC           2,7
 • CB           2,3
 • CC           2,0
 • CD          1,7
 • DC          1,3
 • DD          1,0
 • FF           0,0
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)

Giriş Şartı

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma ŞartlarıÖğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden Lisans Diploması almaya hak kazanan öğrenciler Dil ve Konuşma Terapisti ünvanını alırlar. Mezunlar, hem sağlık hem de eğitim kurumlarında istihdam olanaklarına sahiptirler:  

 • Hastaneler (Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneleri, Askeri hastaneler), Sağlık Ocakları, Yaşlı bakımevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Resmi veya  Özel Eğitim Merkezleri vb. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Danışma Hizmetleri Merkezleri vb, Üniversitelerde (Bölüm, Ana Bilim Dalı, Merkez, Enstitütü vb.) akademisyen olabilirler.
 • Kendi merkez/kliniklerini açabilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030001848


Yeterlilik Adı
Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Anadolu Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. 


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Farklı disiplinlerden olan uzmanlarla işbirliği sağlayabilmek.
 • Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
 • Alanıyla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olma; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme; verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilme.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
 • Alanında müdahale sürecinde teknolojik cihaz ve araçları kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirmesini yapabilme.
 • Dil ve konuşma terapisiyle ilgili önleme, ayırıcı tanı koyma ve müdahale/terapi programı hazırlayabilme ve uygulayabilme.
 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin ailelerine danışmanlık yapabilme ve toplumsal farkındalığı arttırabilme.

Anahtar Yetkinlikler
 • Dil ve konuşma terapisi alanında güncel bilgileri kullanarak bireysel ve/veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, gerekli iş süreçlerini analiz ederek yönetir ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
 • Toplum farkındalığı yaratmak ve koruyucu/önleyici gereksinimler ve sağlık politikalarını etkileme yönünde projeler üretir, araştırma yapar, çeşitli faaliyetlerde bulunur.
 • Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesisonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. 

Başarı Notu  /  KATSAYI

 • AA          4,0
 • AB          3,7
 • BA          3,3
 • BB           3,0
 • BC           2,7
 • CB           2,3
 • CC           2,0
 • CD          1,7
 • DC          1,3
 • DD          1,0
 • FF           0,0

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)


Giriş Şartı

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.


Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden Lisans Diploması almaya hak kazanan öğrenciler Dil ve Konuşma Terapisti ünvanını alırlar. Mezunlar, hem sağlık hem de eğitim kurumlarında istihdam olanaklarına sahiptirler:  

 • Hastaneler (Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneleri, Askeri hastaneler), Sağlık Ocakları, Yaşlı bakımevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Resmi veya  Özel Eğitim Merkezleri vb. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Danışma Hizmetleri Merkezleri vb, Üniversitelerde (Bölüm, Ana Bilim Dalı, Merkez, Enstitütü vb.) akademisyen olabilirler.
 • Kendi merkez/kliniklerini açabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030001848

Qualification Title
Bachelor's Diploma in Language and Speech Therapy
Awarding BodyCouncil Of Higher Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasTherapy and rehabilitation
National Occupation Classification

ISCO: 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Use theoretical and practical knowledge gained as a specialist.
 • Collaborate with specialist from different disciplines.
 • Apply absorbedinformation and problem-solving skills to interdisciplinary studies in the field.
 • Comprehend strategies about production of scientific knowledge.
 • Have knowledge to evaluate the source, accuracy, limits, validity and reliability of information.
 • Have knowledge of teaching programs, teaching strategies, methods and technics and measurement and assessment about the field.
 • Use authentic resources related to the field.
 • Conceptualize the events and cases in the field; examine these with scientific methods and techniques; interpret, evaluate the data, define problems, analyze, and develop solution suggestions based on evidence and research.
 • Know the ways to reach knowledge and use these effectively.
 • Using specialized knowledge in the professional area of theory/practice.
 • Adapting the knowledge and skills into interdisciplinary studies.
 • Having the competency in processing of the field-specific information.
 • Having a competency in the clinical assessment by using instruments.
 • Implementing plans for valid assessment and intervention in the SLP field.
 • Consulting families when required and increasing public awareness.
Key Competencies-
Further Info

A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the programme. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the programme, cumulative GPA must be minimum 2.00. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. 

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for SuccessA student is required to successfully complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF, DZ or YZ grades.
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030001848


Qualification Title
Bachelor's Diploma in Language and Speech Therapy

Awarding Body
Council Of Higher Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO: 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification

ISCO: 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Use theoretical and practical knowledge gained as a specialist.
 • Collaborate with specialist from different disciplines.
 • Apply absorbedinformation and problem-solving skills to interdisciplinary studies in the field.
 • Comprehend strategies about production of scientific knowledge.
 • Have knowledge to evaluate the source, accuracy, limits, validity and reliability of information.
 • Have knowledge of teaching programs, teaching strategies, methods and technics and measurement and assessment about the field.
 • Use authentic resources related to the field.
 • Conceptualize the events and cases in the field; examine these with scientific methods and techniques; interpret, evaluate the data, define problems, analyze, and develop solution suggestions based on evidence and research.
 • Know the ways to reach knowledge and use these effectively.
 • Using specialized knowledge in the professional area of theory/practice.
 • Adapting the knowledge and skills into interdisciplinary studies.
 • Having the competency in processing of the field-specific information.
 • Having a competency in the clinical assessment by using instruments.
 • Implementing plans for valid assessment and intervention in the SLP field.
 • Consulting families when required and increasing public awareness.

Key Competencies
-

Further Info

A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the programme. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the programme, cumulative GPA must be minimum 2.00. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. 


Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
A student is required to successfully complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF, DZ or YZ grades.

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode