Yeterlilik Kodu

TR0030001578

Yeterlilik Adı
Arkeoloji Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnadolu Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Sorumlu Kurum URLhttp://www.anadolu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tarih ve arkeoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Arkeolojide uygulanan araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgiye sahiptir.
 • Arkeolojide edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Arkeolojide edindiği bilgileri araştırma, topluma hizmet alanında kullanır.
 • Arkeolojide sorunları çözmek için ekip olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların arkeoloji alanındaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Arkeoloji alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Arkeolojide edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bakımdan değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Arkeoloji alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Arkeoloji alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Arkeoloji alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Arkeoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Arkeoloji hakkında bilgi toplar, yorumlar ve paylaşır.
 • Arkeoloji alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Arkeoloji alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Arkeoloji alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

 • Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
 • Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.
 • Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
 • Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.
 • Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.
Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
Başarma ŞartlarıÖğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız KPSS’den gereken puanı almaları durumunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulları gibi çeşitli birimlerinde, özellikle de Türkiye’nin her tarafında bulunan çok sayıda müzede görev alabilirler. Benzer şekilde, Belediyelerde, Valiliklerde, Devlet Su İşleri gibi diğer devlet kurumlarında da iş bulabilirler. 

Yasal Dayanağı
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030001578


Yeterlilik Adı
Arkeoloji Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Anadolu Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Arkeolojide uygulanan araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgiye sahiptir.
 • Arkeolojide edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Arkeolojide edindiği bilgileri araştırma, topluma hizmet alanında kullanır.
 • Arkeolojide sorunları çözmek için ekip olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların arkeoloji alanındaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Arkeoloji alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Arkeolojide edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bakımdan değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Arkeoloji alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Arkeoloji alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Arkeoloji alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Arkeoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Arkeoloji hakkında bilgi toplar, yorumlar ve paylaşır.
 • Arkeoloji alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Arkeoloji alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Arkeoloji alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

 • Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
 • Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.
 • Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
 • Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.
 • Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.

Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımız KPSS’den gereken puanı almaları durumunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulları gibi çeşitli birimlerinde, özellikle de Türkiye’nin her tarafında bulunan çok sayıda müzede görev alabilirler. Benzer şekilde, Belediyelerde, Valiliklerde, Devlet Su İşleri gibi diğer devlet kurumlarında da iş bulabilirler. 


Yasal Dayanağı
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030001578

Qualification Title
Bachelor's Diploma in Archaeology
Awarding BodyCouncil Of Higher Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021
TQF Level 6
Thematic AreasHistory and archaeology
National Occupation Classification

ISCO: 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Have knowledge of research methods and techniques in archaeology.
 • Have knowledge of research methods and techniques in archaeology.
 • Use the knowledge of archaeology in research and share with the society.
 • Use the knowledge of solving problems in archaeology as a team member.
 • Plan activities for the professional development of their subordinates.
 • Plan personal and institutional development, using the knowledge and skills they have acquired in the field of archaeology.
 • Use the knowledge of information criticism in archaeology.
 • Define learning needs of their subordinates and manages learning processes.
 • Adopt a positive approach to lifelong learning.
 • Impart knowledge and communicate their opinions to institutions related with archaeology; offer theoretical and practical solutions to problems.
 • Support their solution offers for the problems in archaeology with quantitative and qualitative data and share these data with relevant specialists and non-specialists and institutions by means of various media.
 • Participate in various social, cultural and artistic events held in the field of archaeology.
 • Keep up with the knowledge in the field of archaeology and communicate this knowledge to specialist and non-specialist individuals and institutions by speaking a foreign language at B1 level, as defined by the european language portfolio.
 • Use computer software and information and communication technologies required by the field of archaeology at the advanced level.
 • Use the knowledge of collecting criticism and sharing the Information.
 • Comply with ethical values in practices related with archaeology.
 • Consider the universality of social, cultural and artistic rights in the field of archaeology; have an awareness of social justice; protect historical and cultural heritage; and attach importance to social and cultural values.
 • Carry out interdisciplinary research in the field of archaeology.
 • Participate in and comply with quality management and quality processes.
Key Competencies-
Further Info

A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the programme. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the programme, cumulative GPA must be minimum 2.00. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. 

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for SuccessA student is required to successfully complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF, DZ or YZ grades.
Progression Paths (Relationship Type)

Archaeology graduates can be employed as academicians at several archaeology departments across Turkey and abroad, if they meet the requirements necessary to be able to apply for a position. Our graduates, after getting the necessary scores from KPSS exam, can be employed at various departments of The Ministery of Turkish Culture and Tourism, such as Museums General Directorate, Council of Monuments, Cultural and Natural Heritage Conservation Board, as well as in numerous museums all across Turkey. Similarly, they could be employed at Municipalities, Governor’s Office and other government units like State Hydraulic Works. Furthermore, a large number of archaeologists have been employed in rescue excavations by large scale construction projects, such as BOTAŞ and Marmaray. Increasing numbers of private museums and research institutes in Turkey also employ archaeologists. Sometimes, publishing houses and journals publishing in the field of archaeology employ archaeologists. If the archaeology graduates have a good command of foreign languages, after taking training from the Ministry of Culture and Tourism, they can be employed as professional licensed tourist guides. Also several other branches of tourism sector prefer employing archaeologists.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030001578


Qualification Title
Bachelor's Diploma in Archaeology

Awarding Body
Council Of Higher Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO: 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021

National Occupation Classification

ISCO: 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Have knowledge of research methods and techniques in archaeology.
 • Have knowledge of research methods and techniques in archaeology.
 • Use the knowledge of archaeology in research and share with the society.
 • Use the knowledge of solving problems in archaeology as a team member.
 • Plan activities for the professional development of their subordinates.
 • Plan personal and institutional development, using the knowledge and skills they have acquired in the field of archaeology.
 • Use the knowledge of information criticism in archaeology.
 • Define learning needs of their subordinates and manages learning processes.
 • Adopt a positive approach to lifelong learning.
 • Impart knowledge and communicate their opinions to institutions related with archaeology; offer theoretical and practical solutions to problems.
 • Support their solution offers for the problems in archaeology with quantitative and qualitative data and share these data with relevant specialists and non-specialists and institutions by means of various media.
 • Participate in various social, cultural and artistic events held in the field of archaeology.
 • Keep up with the knowledge in the field of archaeology and communicate this knowledge to specialist and non-specialist individuals and institutions by speaking a foreign language at B1 level, as defined by the european language portfolio.
 • Use computer software and information and communication technologies required by the field of archaeology at the advanced level.
 • Use the knowledge of collecting criticism and sharing the Information.
 • Comply with ethical values in practices related with archaeology.
 • Consider the universality of social, cultural and artistic rights in the field of archaeology; have an awareness of social justice; protect historical and cultural heritage; and attach importance to social and cultural values.
 • Carry out interdisciplinary research in the field of archaeology.
 • Participate in and comply with quality management and quality processes.

Key Competencies
-

Further Info

A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the programme. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the programme, cumulative GPA must be minimum 2.00. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. 


Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
A student is required to successfully complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF, DZ or YZ grades.

Progression Paths (Relationship Type)

Archaeology graduates can be employed as academicians at several archaeology departments across Turkey and abroad, if they meet the requirements necessary to be able to apply for a position. Our graduates, after getting the necessary scores from KPSS exam, can be employed at various departments of The Ministery of Turkish Culture and Tourism, such as Museums General Directorate, Council of Monuments, Cultural and Natural Heritage Conservation Board, as well as in numerous museums all across Turkey. Similarly, they could be employed at Municipalities, Governor’s Office and other government units like State Hydraulic Works. Furthermore, a large number of archaeologists have been employed in rescue excavations by large scale construction projects, such as BOTAŞ and Marmaray. Increasing numbers of private museums and research institutes in Turkey also employ archaeologists. Sometimes, publishing houses and journals publishing in the field of archaeology employ archaeologists. If the archaeology graduates have a good command of foreign languages, after taking training from the Ministry of Culture and Tourism, they can be employed as professional licensed tourist guides. Also several other branches of tourism sector prefer employing archaeologists.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode