Yeterlilik Kodu

TR0030014766

Yeterlilik Adı
Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
 • Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
 • Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
 • Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
 • Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Veteriner Fakültesi mezunları Doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Başarma ŞartlarıAnabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik (70 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2.Doktora yeterlilik aşamasını başarı ile geçebilmiş olmak, 3. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu program mezunları, resmi veya özel laboratuarlar, resmi veya özel kesimhaneler, et, süt ve kanatlı sektöründe istihdam edilebildikleri gibi, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030014766


Yeterlilik Adı
Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
 • Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
 • Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
 • Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
 • Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Veteriner Fakültesi mezunları Doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.


Başarma Şartları
Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik (70 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2.Doktora yeterlilik aşamasını başarı ile geçebilmiş olmak, 3. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu program mezunları, resmi veya özel laboratuarlar, resmi veya özel kesimhaneler, et, süt ve kanatlı sektöründe istihdam edilebildikleri gibi, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030014766

Qualification Title
Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Composition of food of animal origin, production technologies, issues and knows all the necessary theoretical and practical knowledge defines the concept of food safety from farm to table.
 • Knows and applies them to the current legal framework in the field of food.
 • Learn and apply these methods to analyze the methods of food of animal origin.
 • Food microbiology, food chemistry and food analysis will have the knowledge and skills.
 • To develop awareness of research and learning throughout life and to retain the habit of constantly updated information is produced.
 • Have the ability to prepare and present a scientific research in the field of food would be.
 • Make post-doctoral training in scientific research consultancy.
 • Food Hygiene and Technology issues related to science, social, scientific, cultural and ethical issues, and contribute to the solution acquires the ability to support the development of these values.
 • Technological developments in the field of professional knowledge and constantly updates.
Key Competencies-
Further Info

Evaluation and assessment methods for each course with the aim of is determined in accordance with the Ondokuz Mayis University's Graduate Regulations and relevant institutions.

Quality Assurance-
Access Requirements

Faculty of Veterinary Medicine graduates may apply to the Ph.D. program. Candidates are also available in English (TOEFL, UDS or equivalent) must have a certificate of competence. Applications to the program, according to the Regulation Ondokuzmayıs University Graduate and Doctoral Education will be accepted.

Conditions for SuccessOf the department or other departments within the graduate program that is associated with at least 28 credits of courses (70 ECTS) taken and passed the course and one seminar course (at least 75 points out of 100), to be. 2. PhD qualification stage to be passed with success, 3 Arguing before thejury on the subject of the thesis prepared to succeed in a field.qualification phase,
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of this program, public or private laboratories, public or private slaughterhouses, meat, dairy and poultry sectors, such as employment is derivable, and a faculty member on the Higher Education Authority if they provide the necessary conditions need to be employed at the universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030014766


Qualification Title
Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Diploması

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Composition of food of animal origin, production technologies, issues and knows all the necessary theoretical and practical knowledge defines the concept of food safety from farm to table.
 • Knows and applies them to the current legal framework in the field of food.
 • Learn and apply these methods to analyze the methods of food of animal origin.
 • Food microbiology, food chemistry and food analysis will have the knowledge and skills.
 • To develop awareness of research and learning throughout life and to retain the habit of constantly updated information is produced.
 • Have the ability to prepare and present a scientific research in the field of food would be.
 • Make post-doctoral training in scientific research consultancy.
 • Food Hygiene and Technology issues related to science, social, scientific, cultural and ethical issues, and contribute to the solution acquires the ability to support the development of these values.
 • Technological developments in the field of professional knowledge and constantly updates.

Key Competencies
-

Further Info

Evaluation and assessment methods for each course with the aim of is determined in accordance with the Ondokuz Mayis University's Graduate Regulations and relevant institutions.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Faculty of Veterinary Medicine graduates may apply to the Ph.D. program. Candidates are also available in English (TOEFL, UDS or equivalent) must have a certificate of competence. Applications to the program, according to the Regulation Ondokuzmayıs University Graduate and Doctoral Education will be accepted.


Conditions for Success
Of the department or other departments within the graduate program that is associated with at least 28 credits of courses (70 ECTS) taken and passed the course and one seminar course (at least 75 points out of 100), to be. 2. PhD qualification stage to be passed with success, 3 Arguing before thejury on the subject of the thesis prepared to succeed in a field.qualification phase,

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of this program, public or private laboratories, public or private slaughterhouses, meat, dairy and poultry sectors, such as employment is derivable, and a faculty member on the Higher Education Authority if they provide the necessary conditions need to be employed at the universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.


Url
Open Address