Yeterlilik Kodu

TR0030220855

Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKırıkkale Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.Km 71450 Yahşihan/ KIRIKKALE
Sorumlu Kurum URLhttp://www.kku.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2 Yıl
Program Profili (Amaç)

Bu program; bilimsel ve etik ilkeler ışığında memeli hayvanların anatomisini yüksek lisans düzeyinde kavratmayı amaçlar. Veteriner anatomi alanındaki konuların, uygulamaların derin bir bakış açısı ile irdelenerek analiz edilmesi, problemlerin tespit edilmesi ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması da ayrıca amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Söz konusu yüksek lisans programında veteriner anatomi üzerine eğitim öğretim yapılmaktadır
 • Bu programda verilen dersler aracılığıyla öğrencilerin; evcil memelilerin, kanatlıların ve laboratuvar hayvanlarının karşılaştırmalı, topoğrafik ve klinik anatomisi konusunda bilgi sahibi olmaları ve öğrendiği bilgileri insan anatomisi ile kıyaslama ve değerlendirme yeteneğine ulaşmaları sağlanmaktadır
 • Bu yüksek lisans programı mezunları; veteriner anatomi ile ilgili bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, kliniğe yönelik kapsamlı anatomik değerlendirme yapabilme gibi özelliklere sahip olacaktır
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar her dönem için bir arasınav ve yıl sonunda bir final sınavı olmak üzere yazılı/sözlü/uygulamalı/çevrimiçi yapılabilmektedir Arasınav notunun % 40ı ile Final Sınav notunun %60ının toplamının en az 70 puan olması dersten başarılı sayılabilmek için zorunludur.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 •  YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 •  YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde tezli yüksek lisans programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

En az 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak. ALES sınavından en az 55 puan almış olmak. YDS (Yabancı dil Sınavından) YÖKDİL sınavından en az 50 puan veya diğer dil sınavlarından (Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Sınavı, TOEFL, IELTS...vb) YÖKDİL 50 puana eşdeğer puan almak. ALES puanının % 50si, Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasının % 20si ve Anabilim Dalı tarafından yapılacak giriş sınavının % 30unun toplamlarının 65 puan ve üzerinde olması

Başarma ŞartlarıTezli Yüksek lisans programında en az 7 der alınması ve bu derslerin Arasınav notunun %40ı ile yarıyılsonu sınav notunun % 60ının toplamının en az 75 olması gerekmektedir. Ayrıca lisansüstü öğreninimini yapmakta olan öğrenci başarılı bir seminer sunumu yapmalıdır. Bir tanesi bilimsel yayın ve etik konusunda olmak üzere toplamda 120 AKTSyi tamamlayacak dersler alması gerekir. Bunlara ek olarak tez çalışmasını tamamlayarak tezini yazmalı ve başarıyla savunmalıdır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner Anatomi yüksek lisans programından mezun olanlar; öncelikle enstitülerde, doktora programını da tamamlamalarının ardından üniversitelerde ve ilgili fakültelerde, askeri kuruluşlarda, ilgili bakanlıklarda, klinik, çiftlik, hara vb. kuruluşlarda araştırmacı, uzman, danışman, yönetici vb. akademik - idari kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030220855


Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Kırıkkale Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.Km 71450 Yahşihan/ KIRIKKALE

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2 Yıl

Program Profili (Amaç)

Bu program; bilimsel ve etik ilkeler ışığında memeli hayvanların anatomisini yüksek lisans düzeyinde kavratmayı amaçlar. Veteriner anatomi alanındaki konuların, uygulamaların derin bir bakış açısı ile irdelenerek analiz edilmesi, problemlerin tespit edilmesi ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması da ayrıca amaçlanmaktadır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Söz konusu yüksek lisans programında veteriner anatomi üzerine eğitim öğretim yapılmaktadır
 • Bu programda verilen dersler aracılığıyla öğrencilerin; evcil memelilerin, kanatlıların ve laboratuvar hayvanlarının karşılaştırmalı, topoğrafik ve klinik anatomisi konusunda bilgi sahibi olmaları ve öğrendiği bilgileri insan anatomisi ile kıyaslama ve değerlendirme yeteneğine ulaşmaları sağlanmaktadır
 • Bu yüksek lisans programı mezunları; veteriner anatomi ile ilgili bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, kliniğe yönelik kapsamlı anatomik değerlendirme yapabilme gibi özelliklere sahip olacaktır

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar her dönem için bir arasınav ve yıl sonunda bir final sınavı olmak üzere yazılı/sözlü/uygulamalı/çevrimiçi yapılabilmektedir Arasınav notunun % 40ı ile Final Sınav notunun %60ının toplamının en az 70 puan olması dersten başarılı sayılabilmek için zorunludur.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 •  YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 •  YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde tezli yüksek lisans programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

En az 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak. ALES sınavından en az 55 puan almış olmak. YDS (Yabancı dil Sınavından) YÖKDİL sınavından en az 50 puan veya diğer dil sınavlarından (Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Sınavı, TOEFL, IELTS...vb) YÖKDİL 50 puana eşdeğer puan almak. ALES puanının % 50si, Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasının % 20si ve Anabilim Dalı tarafından yapılacak giriş sınavının % 30unun toplamlarının 65 puan ve üzerinde olması


Başarma Şartları
Tezli Yüksek lisans programında en az 7 der alınması ve bu derslerin Arasınav notunun %40ı ile yarıyılsonu sınav notunun % 60ının toplamının en az 75 olması gerekmektedir. Ayrıca lisansüstü öğreninimini yapmakta olan öğrenci başarılı bir seminer sunumu yapmalıdır. Bir tanesi bilimsel yayın ve etik konusunda olmak üzere toplamda 120 AKTSyi tamamlayacak dersler alması gerekir. Bunlara ek olarak tez çalışmasını tamamlayarak tezini yazmalı ve başarıyla savunmalıdır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner Anatomi yüksek lisans programından mezun olanlar; öncelikle enstitülerde, doktora programını da tamamlamalarının ardından üniversitelerde ve ilgili fakültelerde, askeri kuruluşlarda, ilgili bakanlıklarda, klinik, çiftlik, hara vb. kuruluşlarda araştırmacı, uzman, danışman, yönetici vb. akademik - idari kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030220855

Qualification Title
Veterinerlik Anatomisi (YL/Tezli) Masters Degree
Awarding BodyKirikkale University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.kku.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

In master programme, a quite comprehensive education is given on veterinary anatomy. Master students; have knowledge about comparative, topografic and clinical anatomy of domestic mammals, avians and laboratory animals; can do dissection and exenteration on body; can contrast human and animal anatomy. Graduates of master programme can have special qualifications on scienti

Key Competencies-
Further Info

Courses are offered on a semester basis with a midterm and a final examination. Student must obtain a grade at least 70, calculated by summing the 40% of midterm and 60% of final exams.

Quality Assurance-
Access Requirements

Specific Admission Requirements For Master of Science: 1. At least being a graduate of a 4 year undergraduate degree 2. Having an ALES Point of at least 55 (computational section) 3. Having a YDS (Foreign Language examination) point of 50 or an equivalent to this (Exam of Kırıkkale University Department of Foreign Language, TOEFL, IELTS etc.) 4. To obtain at least 65 point from the following calculation (50% of ALES point + 20%of the grade average of the transcript + %30 of entrance exam)

Conditions for SuccessCourses are offered on a semester basis with a midterm and a final examination. Student must obtain a grade at least 70, calculated by summing the 40% of midterm and 60% of final exams. Seminar presentation at least once, preparation of a thesis for thesis programs
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates can be employed academic organisations, military organisations, related ministries, clinics, farms etc. as researcher, expert, advisor, director and academic personal.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030220855


Qualification Title
Veterinerlik Anatomisi (YL/Tezli) Masters Degree

Awarding Body
Kirikkale University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

In master programme, a quite comprehensive education is given on veterinary anatomy. Master students; have knowledge about comparative, topografic and clinical anatomy of domestic mammals, avians and laboratory animals; can do dissection and exenteration on body; can contrast human and animal anatomy. Graduates of master programme can have special qualifications on scienti


Key Competencies
-

Further Info

Courses are offered on a semester basis with a midterm and a final examination. Student must obtain a grade at least 70, calculated by summing the 40% of midterm and 60% of final exams.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Specific Admission Requirements For Master of Science: 1. At least being a graduate of a 4 year undergraduate degree 2. Having an ALES Point of at least 55 (computational section) 3. Having a YDS (Foreign Language examination) point of 50 or an equivalent to this (Exam of Kırıkkale University Department of Foreign Language, TOEFL, IELTS etc.) 4. To obtain at least 65 point from the following calculation (50% of ALES point + 20%of the grade average of the transcript + %30 of entrance exam)


Conditions for Success
Courses are offered on a semester basis with a midterm and a final examination. Student must obtain a grade at least 70, calculated by summing the 40% of midterm and 60% of final exams. Seminar presentation at least once, preparation of a thesis for thesis programs

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates can be employed academic organisations, military organisations, related ministries, clinics, farms etc. as researcher, expert, advisor, director and academic personal.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address