Yeterlilik Kodu

TR0030033683

Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Doktora Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÜniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://iuc.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Evcil, kanatlı ve laboratuvar hayvanların anatomik yapılarını ve işlevini komparatif olarak ortaya koyabilmeli, yapı ve fonksiyonların türlere göre ilişkisini kurabilmeli, anatomik yapıların mesleki eğitim ve uygulama içerisinde yorumlayabilmelidir. Türler arasındaki yapısal farklılıklar ve bu farklılıklara göre fonksiyonel anatominin önemini tanımlayabilmelidir. Kadavra hazırlama tekniklerini ve bunların hem insan sağlığı açısından en az zararlı hem de en ekonomik yöntemle kullanılmasına yönelik yeni ve güncel metodları uygulayabilmelidir. Etik kurallara uygun yeni eğitim materyallerinin geliştirilmesi yöntemlerini planlayabilmelidir. Veteriner hekimlik mesleğine yönelik olarak klinik anatominin klinisyenlere yönelik güncel bilgilerle donanmış yeni bilgilerin paylaşımı sağlanmalıdır. 

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sağlıkla ilgili özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahip olur.
 • Sağlıkla ilgili konularda etkin iletişim kurabilir. Sağlık alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilir, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır. Sağlık alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranır.
 • Sağlık alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
 • Sağlık alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır. Sağlık alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunur.
 • Sağlık alanındaki teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde doktora programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir doktora programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde doktora diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya Dengi sınavları, Mülakat) koşullarını sağlayıp başarılı olanlar kabul edilir.

Başarma ŞartlarıZorunlu ve seçmeli derslerin hepsinden geçmiş olması, en az bir seminer hazırlayıp sunmuş olması , yüksek lisans tezini hazırlayıp sunmuş olması, doktora yeterlilik sınavında başarılı olması, doktora tezini savunmuş ve sunmuş olması gerekir. 
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversiteler, Araştırma laboratuvarları, Araştırma Merkezleri ve enstitülere öğretim elemanı olarak çalışma imkanları vardır.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

3. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030033683


Yeterlilik Adı
Veterinerlik Anatomisi Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Üniversite, İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Evcil, kanatlı ve laboratuvar hayvanların anatomik yapılarını ve işlevini komparatif olarak ortaya koyabilmeli, yapı ve fonksiyonların türlere göre ilişkisini kurabilmeli, anatomik yapıların mesleki eğitim ve uygulama içerisinde yorumlayabilmelidir. Türler arasındaki yapısal farklılıklar ve bu farklılıklara göre fonksiyonel anatominin önemini tanımlayabilmelidir. Kadavra hazırlama tekniklerini ve bunların hem insan sağlığı açısından en az zararlı hem de en ekonomik yöntemle kullanılmasına yönelik yeni ve güncel metodları uygulayabilmelidir. Etik kurallara uygun yeni eğitim materyallerinin geliştirilmesi yöntemlerini planlayabilmelidir. Veteriner hekimlik mesleğine yönelik olarak klinik anatominin klinisyenlere yönelik güncel bilgilerle donanmış yeni bilgilerin paylaşımı sağlanmalıdır. 


Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sağlıkla ilgili özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahip olur.
 • Sağlıkla ilgili konularda etkin iletişim kurabilir. Sağlık alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilir, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır. Sağlık alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranır.
 • Sağlık alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
 • Sağlık alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır. Sağlık alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunur.
 • Sağlık alanındaki teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde doktora programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir doktora programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde doktora diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya Dengi sınavları, Mülakat) koşullarını sağlayıp başarılı olanlar kabul edilir.


Başarma Şartları
Zorunlu ve seçmeli derslerin hepsinden geçmiş olması, en az bir seminer hazırlayıp sunmuş olması , yüksek lisans tezini hazırlayıp sunmuş olması, doktora yeterlilik sınavında başarılı olması, doktora tezini savunmuş ve sunmuş olması gerekir. 

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversiteler, Araştırma laboratuvarları, Araştırma Merkezleri ve enstitülere öğretim elemanı olarak çalışma imkanları vardır.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

3. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030033683

Qualification Title
Awarding BodyIstanbul University - Cerrahpaşa
Awarding Body ContactIstanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, Bağlariçi Street. No:7, 34320 Avcılar/İstanbul
Awarding Body Urlhttps://iuc.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030033683


Qualification Title

Awarding Body
Istanbul University - Cerrahpaşa

Awarding Body Contact
Istanbul University-Cerrahpaşa Avcılar Campus, Bağlariçi Street. No:7, 34320 Avcılar/İstanbul

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address