Yeterlilik Kodu

TR0030024228

Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı konularına hâkim olur.
 • Veteriner hekimliği tarihi öncelikli olarak, tıp-eczacılık tarihi gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; özgün sonuçlara ulaşır.
 • Bilimsel etkinlik yöntembilimi konusunda bilgi sahibidir.
 • Tarih araştırmaları yöntembilimi konusunda bilgi sahibi olur, arşiv çalışması yapabilir.
 • Mesleki felsefe ve mesleki etik alanında yeni düşünceler ortaya koyabilir.
 • Veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı alanlarında ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir.
 • Osmanlıca okuyup yazabilir.
 • Araştırma ve proje çalışmalarını tek başına yapabilir.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
 • Alanı ile ilişkili alanlarda gelişmeleri izler.
 • Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
 • Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
 • Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı sözlü etkili iletişim kurabilir.
 • İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
 • Çalışma arkadaşlarının haklarını gözetir.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
 • Araştırma etiğine uygun davranır.
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Programdan mezun olan öğrenci;  genel veteriner hekimliği tarihi, temel felsefe – etik ve veteriner hekimliği mevzuatı konularında bilgi sahibi olur.  Doktora eğitimi için öngörü kazanır. 
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.

ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.

Başarma ŞartlarıTezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversitelerde araştırıcı ve akademisyen; kamu kurum ve kuruluşlarında bürokrat olarak çalışabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030024228


Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı konularına hâkim olur.
 • Veteriner hekimliği tarihi öncelikli olarak, tıp-eczacılık tarihi gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; özgün sonuçlara ulaşır.
 • Bilimsel etkinlik yöntembilimi konusunda bilgi sahibidir.
 • Tarih araştırmaları yöntembilimi konusunda bilgi sahibi olur, arşiv çalışması yapabilir.
 • Mesleki felsefe ve mesleki etik alanında yeni düşünceler ortaya koyabilir.
 • Veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı alanlarında ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir.
 • Osmanlıca okuyup yazabilir.
 • Araştırma ve proje çalışmalarını tek başına yapabilir.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
 • Alanı ile ilişkili alanlarda gelişmeleri izler.
 • Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
 • Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
 • Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı sözlü etkili iletişim kurabilir.
 • İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
 • Çalışma arkadaşlarının haklarını gözetir.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
 • Araştırma etiğine uygun davranır.
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Programdan mezun olan öğrenci;  genel veteriner hekimliği tarihi, temel felsefe – etik ve veteriner hekimliği mevzuatı konularında bilgi sahibi olur.  Doktora eğitimi için öngörü kazanır. 
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.

ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.


Başarma Şartları
Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversitelerde araştırıcı ve akademisyen; kamu kurum ve kuruluşlarında bürokrat olarak çalışabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030024228

Qualification Title
Awarding BodyAnkara University
Awarding Body ContactAnkara University Rectorate, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Awarding Body Urlhttps://www.ankara.edu.tr/en
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030024228


Qualification Title

Awarding Body
Ankara University

Awarding Body Contact
Ankara University Rectorate, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address