Yeterlilik Kodu

TR0030025224

Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Doktora Diploması
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisansüstü yeterliklerine uygun olarak veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı konularına hâkim olur.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Veteriner hekimliği tarihi öncelikli olarak tıp-eczacılık tarihi gibi bilim tarihi konularında bilgi sahibi olur.
 • Veteriner hekimliği etiği öncelikli olarak sağlık uğraşıları etiği alanında bilgi sahibi ve analiz ve sentez yapabilir.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma.
 • Bilimsel etkinlik yöntembilimi konusunu hakkında bilgi sahibi olur.
 • Tarih araştırmaları yöntembilimi konusunda bilgi sahibi olur, arşiv çalışması yapabilir.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
 • Etik kurallara uyma.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma.
 • Osmanlıca okuyup yazabilir.
 • Veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapabilir.
 • Tarih yöntembilimi ile ilgili yeni çalışmalar yapabilir.
 • Mesleki felsefe ve mesleki etik alanlarında yeni düşünceler ortaya koyabilir.
 • Araştırma ve proje çalışmalarını tek başına yapabilir.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
 • Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
 • Alanı ile ilişkili alanlarda gelişmeleri izler.
 • Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
 • Alanı ile ilgili, bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı sözlü etkili iletişim kurabilir.
 • İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkinlik kurabilir.
 • Araştırma etiğine uygun davranır.
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Programdan mezun olan öğrenci; veteriner hekimliği tarihi, veteriner hekimliği mevzuatı ve meslek etiği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olur. Bu bilgileri kullanarak alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme ve bu alanın bilgi birikimine katkıda bulunma yeterliğine ulaşır. 
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.

b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.

c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.

d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.

e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.

f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.

Başarma ŞartlarıDoktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversitelerde araştırıcı ve akademisyen; kamu kurum ve kuruluşlarında bürokrat olarak  çalışabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025224


Yeterlilik Adı
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisansüstü yeterliklerine uygun olarak veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı konularına hâkim olur.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
 • İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
 • Veteriner hekimliği tarihi öncelikli olarak tıp-eczacılık tarihi gibi bilim tarihi konularında bilgi sahibi olur.
 • Veteriner hekimliği etiği öncelikli olarak sağlık uğraşıları etiği alanında bilgi sahibi ve analiz ve sentez yapabilir.
 • Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
 • Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
 • Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma.
 • Bilimsel etkinlik yöntembilimi konusunu hakkında bilgi sahibi olur.
 • Tarih araştırmaları yöntembilimi konusunda bilgi sahibi olur, arşiv çalışması yapabilir.
 • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
 • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
 • Etik kurallara uyma.
 • İletişim becerilerini etkili kullanma.
 • Osmanlıca okuyup yazabilir.
 • Veteriner hekimliği tarihi, etiği ve mevzuatı alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapabilir.
 • Tarih yöntembilimi ile ilgili yeni çalışmalar yapabilir.
 • Mesleki felsefe ve mesleki etik alanlarında yeni düşünceler ortaya koyabilir.
 • Araştırma ve proje çalışmalarını tek başına yapabilir.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
 • Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
 • Alanı ile ilişkili alanlarda gelişmeleri izler.
 • Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
 • Alanı ile ilgili, bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı sözlü etkili iletişim kurabilir.
 • İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkinlik kurabilir.
 • Araştırma etiğine uygun davranır.
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekleyebilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Programdan mezun olan öğrenci; veteriner hekimliği tarihi, veteriner hekimliği mevzuatı ve meslek etiği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olur. Bu bilgileri kullanarak alanında özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme ve bu alanın bilgi birikimine katkıda bulunma yeterliğine ulaşır. 
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.

b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.

c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.

d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.

e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.

f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.


Başarma Şartları
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversitelerde araştırıcı ve akademisyen; kamu kurum ve kuruluşlarında bürokrat olarak  çalışabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030025224

Qualification Title
Awarding BodyAnkara University
Awarding Body ContactAnkara University Rectorate, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Awarding Body Urlhttps://www.ankara.edu.tr/en
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030025224


Qualification Title

Awarding Body
Ankara University

Awarding Body Contact
Ankara University Rectorate, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address