Yeterlilik Kodu

TR0010218397

Yeterlilik Adı
Mermer Doğaltaş Ocakçısı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
4 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Madencilik ve ekstraksiyon
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7113

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4) mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Üretim sürecinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • İş ve makineye göre alması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
 • Acil durum ve kazalarda yapması gerekenleri sıralar.
 • Çevre koruma ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çevre koruma gerekliliklerini açıklar.
 • Kaynak tasarruflu ve verimli çalışmaya ilişkin hususları açıklar.
 • Kalite gerekliliklerini açıklar.
 • İşe ait kalite gerekliliklerini ve teknik prosedürleri açıklar.
 • Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim işlemlerinde İSG kurallarını uygulamasını sağlar.
 • Üretim işlemlerinde çevre koruma gerekliliklerini uygular.
 • Üretim işlemlerinde kalite gerekliliklerini uygular
 • Yerleşim yerini düzenlemeyi açıklar.
 • Makine araç/gereçlerini temin eder.
 • Makine araç ve gereçlerinin çalışmaya hazır halde bulunması için gerekli tedbiri alır.
 • Çalışma ekiplerini oluşturur.
 • İşin gereğine göre iş dağılımını yapar.
 • Personelin çalışma ve izin durumlarını ilgililere bildirir.
 • Mermer/Doğaltaş üretimini yönetir.
 • Ocak yerinde çalışmaları başlatmayı açıklar.
 • Mermer/doğaltaşın kütleden ayrılmasını sağlar.
 • Kütleden ayrılan mermer/doğaltaşın devrilmesini sağlar.
 • Sayalama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Stok ve sergileme sahalarının uygun kullanımına nezaret eder.
 • Pasa döküm alanının çevresel yönetim planına uygun nezaret eder.
 • Ocakla ilgili verileri toplar.
 • Üstlerinden gelecek talimatlar doğrultusunda basamak/kademe yönlerini kaydırır.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı
 • Sınava girecek adayların mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla; sınavlara gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerek şekilde adaylara sorular sorularak ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz.
 • Aday, sınavına girmek istediği ulusal yeterlilik kapsamında en az 6 ay çalıştığına dair gerekli kanıtları (SGK kaydı ve benzeri) ve maden sahasında çalışması için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre alınması zorunlu eğitimleri tamamladığına dair belge/sertifikaları sunması halinde ön değerlendirmeye tabi tutulmaz.
Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterlilik, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir. Ek olarak, bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, “Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge“ kapsamında değerlendirilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010218397


Yeterlilik Adı
Mermer Doğaltaş Ocakçısı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Üretim sürecinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • İş ve makineye göre alması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
 • Acil durum ve kazalarda yapması gerekenleri sıralar.
 • Çevre koruma ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çevre koruma gerekliliklerini açıklar.
 • Kaynak tasarruflu ve verimli çalışmaya ilişkin hususları açıklar.
 • Kalite gerekliliklerini açıklar.
 • İşe ait kalite gerekliliklerini ve teknik prosedürleri açıklar.
 • Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar.
 • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
 • Üretim işlemlerinde İSG kurallarını uygulamasını sağlar.
 • Üretim işlemlerinde çevre koruma gerekliliklerini uygular.
 • Üretim işlemlerinde kalite gerekliliklerini uygular
 • Yerleşim yerini düzenlemeyi açıklar.
 • Makine araç/gereçlerini temin eder.
 • Makine araç ve gereçlerinin çalışmaya hazır halde bulunması için gerekli tedbiri alır.
 • Çalışma ekiplerini oluşturur.
 • İşin gereğine göre iş dağılımını yapar.
 • Personelin çalışma ve izin durumlarını ilgililere bildirir.
 • Mermer/Doğaltaş üretimini yönetir.
 • Ocak yerinde çalışmaları başlatmayı açıklar.
 • Mermer/doğaltaşın kütleden ayrılmasını sağlar.
 • Kütleden ayrılan mermer/doğaltaşın devrilmesini sağlar.
 • Sayalama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Stok ve sergileme sahalarının uygun kullanımına nezaret eder.
 • Pasa döküm alanının çevresel yönetim planına uygun nezaret eder.
 • Ocakla ilgili verileri toplar.
 • Üstlerinden gelecek talimatlar doğrultusunda basamak/kademe yönlerini kaydırır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0316-4MERMER-DOĞALTAŞ OCAKÇISI SEVİYE 4REVİZYON NO:00 TADİL NO: 01URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
label_yeterlilik_cerceveye_yerlestirildi

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Madencilik ve ekstraksiyon

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7113


İlişki Türü

Bu yeterlilik, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir. Ek olarak, bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, “Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge“ kapsamında değerlendirilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı
 • Sınava girecek adayların mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla; sınavlara gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerek şekilde adaylara sorular sorularak ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz.
 • Aday, sınavına girmek istediği ulusal yeterlilik kapsamında en az 6 ay çalıştığına dair gerekli kanıtları (SGK kaydı ve benzeri) ve maden sahasında çalışması için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre alınması zorunlu eğitimleri tamamladığına dair belge/sertifikaları sunması halinde ön değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Edinme Yolları

Ulusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0010218397

Qualification Title
Marble Natural Stone Quarry Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level4
4 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 4
Thematic AreasMining and extraction
National Occupation Classification

ISCO 08: 7113

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

In order to perform and maintain the Marble-Natural Stone Quarry (Level 4) profession efficiently, with high quality and in accordance with the standards;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • To create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description
 • Explains occupational health and safety measures.
 • Explains the occupational health and safety measures to be taken in the production process.
 • Explains the safety precautions to be taken according to the job and the machine.
 • Lists what to do in emergencies and accidents.
 • Explains the measures related to environmental protection.
 • Explains environmental protection requirements.
 • Explains the issues related to resource saving and efficient working.
 • Explains the quality requirements.
 • Explains the quality requirements and technical procedures of the job.
 • Explains the reporting that should be done on quality.
 • OHS implements environmental and quality requirements.
 • It ensures the implementation of OHS rules in production processes.
 • Applies environmental protection requirements in production processes.
 • Applies quality requirements in production processes
 • Explains editing the layout.
 • Provides machine tools/equipment.
 • Takes the necessary measures to ensure that the machine tools and equipment are ready for operation.
 • Forms work teams.
 • It distributes the work according to the needs of the work.
 • Informs the relevant people about the work and leave status of the personnel.
 • Manages the production of Marble/Natural Stone.
 • Explains how to start work on the stove site.
 • It enables the separation of marble/natural stone from the mass.
 • It allows the marble/natural stone separated from the mass to fall over.
 • It enables counting operations to be performed.
 • Oversees the proper use of stock and display areas.
 • Oversees compliance with the environmental management plan of the waste dump area.
 • Collects data about the furnace.
 • It shifts the step/step directions in line with the instructions from their superiors.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Quantification and consideration; It is carried out in accordance with the conditions and methods defined in the relevant National Competence, in line with the Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation by the certification bodies authorized by MYK. In measurement and evaluation, different methods such as written and oral exams, performance exams, observation, interview, simulation, role-play, portfolio and on-the-job supervision are used.

Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Executive Board. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements
 • In order to determine whether the candidates who will take the exam have professional knowledge and experience; The candidates are subjected to a preliminary evaluation by asking questions, including the critical steps in the units where they will take the exams. Preliminary evaluations are recorded with audio and video. If, as a result of the evaluation made on the answers given by the candidates, it is evaluated that he does not have sufficient professional knowledge and experience and that he will pose a risk in terms of occupational health and safety if he takes the practice exam, the candidate is not taken to the exams.
 • If the candidate presents the necessary evidence (SGK registration and similar) that he has worked for at least 6 months within the scope of the national qualification he wants to take the exam, and documents / certificates showing that he has completed the compulsory trainings according to the Occupational Health and Safety Law No. 6331 to work in the mining area, he is not subject to preliminary evaluation.
Conditions for SuccessIt is obtained through assessment and evaluation based on national competence.
Progression Paths (Relationship Type)

This qualification can participate in employment as well as having the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the vocational qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field. In addition, the learning outcomes of the qualifications within the scope of this type are evaluated within the scope of the “Ministry of National Education Directive on the Procedures and Principles Regarding the Recognition of Prior Learning, Equivalence and Assessment and Evaluation Procedures”.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

The validity period of the qualification certificate is 5 years from the date of issue of the certificate.

Url Open Address
Qualification Code

TR0010218397


Qualification Title
Marble Natural Stone Quarry Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description
 • Explains occupational health and safety measures.
 • Explains the occupational health and safety measures to be taken in the production process.
 • Explains the safety precautions to be taken according to the job and the machine.
 • Lists what to do in emergencies and accidents.
 • Explains the measures related to environmental protection.
 • Explains environmental protection requirements.
 • Explains the issues related to resource saving and efficient working.
 • Explains the quality requirements.
 • Explains the quality requirements and technical procedures of the job.
 • Explains the reporting that should be done on quality.
 • OHS implements environmental and quality requirements.
 • It ensures the implementation of OHS rules in production processes.
 • Applies environmental protection requirements in production processes.
 • Applies quality requirements in production processes
 • Explains editing the layout.
 • Provides machine tools/equipment.
 • Takes the necessary measures to ensure that the machine tools and equipment are ready for operation.
 • Forms work teams.
 • It distributes the work according to the needs of the work.
 • Informs the relevant people about the work and leave status of the personnel.
 • Manages the production of Marble/Natural Stone.
 • Explains how to start work on the stove site.
 • It enables the separation of marble/natural stone from the mass.
 • It allows the marble/natural stone separated from the mass to fall over.
 • It enables counting operations to be performed.
 • Oversees the proper use of stock and display areas.
 • Oversees compliance with the environmental management plan of the waste dump area.
 • Collects data about the furnace.
 • It shifts the step/step directions in line with the instructions from their superiors.

Further Info

Quantification and consideration; It is carried out in accordance with the conditions and methods defined in the relevant National Competence, in line with the Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation by the certification bodies authorized by MYK. In measurement and evaluation, different methods such as written and oral exams, performance exams, observation, interview, simulation, role-play, portfolio and on-the-job supervision are used.


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 17UY0316-4MARBLE-NATURAL STONE QUARTER LEVEL 4REVISION NO:00 AMENDMENT NO: 01URL

EQF Level
4

TQF Level
4
label_yeterlilik_cerceveye_yerlestirildi

Thematic Areas
Mining and extraction

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational qualification institute


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7113


Relationship Type

This qualification can participate in employment as well as having the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the vocational qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field. In addition, the learning outcomes of the qualifications within the scope of this type are evaluated within the scope of the “Ministry of National Education Directive on the Procedures and Principles Regarding the Recognition of Prior Learning, Equivalence and Assessment and Evaluation Procedures”.


Expiry Date

The validity period of the qualification certificate is 5 years from the date of issue of the certificate.


Access Requirements
 • In order to determine whether the candidates who will take the exam have professional knowledge and experience; The candidates are subjected to a preliminary evaluation by asking questions, including the critical steps in the units where they will take the exams. Preliminary evaluations are recorded with audio and video. If, as a result of the evaluation made on the answers given by the candidates, it is evaluated that he does not have sufficient professional knowledge and experience and that he will pose a risk in terms of occupational health and safety if he takes the practice exam, the candidate is not taken to the exams.
 • If the candidate presents the necessary evidence (SGK registration and similar) that he has worked for at least 6 months within the scope of the national qualification he wants to take the exam, and documents / certificates showing that he has completed the compulsory trainings according to the Occupational Health and Safety Law No. 6331 to work in the mining area, he is not subject to preliminary evaluation.

Ways To Acquire

It is obtained through assessment and evaluation based on national competence.


Country Code
-