Yeterlilik Kodu

TR0030026937

Yeterlilik Adı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumYıldız Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdres: Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttp://www.yildiz.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eğitim bilimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)

Lisans yeterliliklerine dayalı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmasını sağlayan bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarda yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bir bilim dalı, iş veya öğrenme alanında özgün fikirlerin oluşturulmasına veya araştırma yapılmasına temel teşkil edebilecek ileri üstü düzeyde bilgiye ve uzmanlık bilgisine sahiptir.
 • Bir öğrenme alanı ve bunun etkileşim içinde olduğu diğer alanlara ait bilgileri eleştirebilecek düzeyde farkındalığa sahiptir.
 • Yeni bir bilgi veya prosedür geliştirmek veya farklı alanlardaki bilgileri bütünleştirmek için bir iş veya öğrenme alanına özgü araştırma ve inovasyon yapma becerilerine sahiptir.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları yönetir, uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Belirlenen stratejik hedeflere ulaşılmasını temin etmek üzere içinde yer aldığı ekiplerin, meslekı̂ bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi için sorumluluk alır.
 • Alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenme anlayışına sahiptir.
 • Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanır.
 • Alanına özgü bilişim teknolojilerini ileri üstü düzeyde kullanır.
 • Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve çalışmaları, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanda uzman veya uzman olmayan gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
 • Alanıyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bu ilişkilere yönelik politikaların tasarlanmasında sorumluluk alır.
 • Temel haklar, kültürel ve evrensel değerler, sosyal adalet ve çevre konularında toplumun bilinçlenmesi için sorumluluk alır.
 • Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
 • Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içinde yaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
 • Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri üstü düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
 • Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 1. Okuma yazma yetkinliği
 2. Çoklu dil yetkinliği
 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 4. Dijital yetkinlik
 5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 6. Vatandaşlık yetkinliği
 7. Girişimcilik yetkinliği
 8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 1. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 2. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 3. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır.
 4. Alanıyla ilgili yazılan tezin ilgili enstitünün belirleyeceği tez jürisi tarafından başarılı bulunması gerekir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

 1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
  1. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
 3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.
 4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı
 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, başvurulan programın puan türünde YÖK tarafından belirlenen minimum puandan az olmamak koşuluyla ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile belirlenecek olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav puanına sahip olmak.
 3. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim ve ana sanat dallarına öğrenci kabulünde ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav puanı aranmaz.
 4. Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, lisansüstü eğitim ve öğretimde öğrenci kabulüne ilişkin yükseköğretim kurumunun senatosu/enstitüsü tarafından belirlenen şartları sağlamış olmak.
Başarma Şartları 120 AKTS ders kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumu senatosunun/enstitüsünün belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmek. Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. 2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

 

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.   

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030026937


Yeterlilik Adı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Yıldız Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adres: Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)

Lisans yeterliliklerine dayalı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmasını sağlayan bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarda yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bir bilim dalı, iş veya öğrenme alanında özgün fikirlerin oluşturulmasına veya araştırma yapılmasına temel teşkil edebilecek ileri üstü düzeyde bilgiye ve uzmanlık bilgisine sahiptir.
 • Bir öğrenme alanı ve bunun etkileşim içinde olduğu diğer alanlara ait bilgileri eleştirebilecek düzeyde farkındalığa sahiptir.
 • Yeni bir bilgi veya prosedür geliştirmek veya farklı alanlardaki bilgileri bütünleştirmek için bir iş veya öğrenme alanına özgü araştırma ve inovasyon yapma becerilerine sahiptir.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları yönetir, uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Belirlenen stratejik hedeflere ulaşılmasını temin etmek üzere içinde yer aldığı ekiplerin, meslekı̂ bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi için sorumluluk alır.
 • Alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenme anlayışına sahiptir.
 • Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanır.
 • Alanına özgü bilişim teknolojilerini ileri üstü düzeyde kullanır.
 • Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve çalışmaları, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanda uzman veya uzman olmayan gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
 • Alanıyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bu ilişkilere yönelik politikaların tasarlanmasında sorumluluk alır.
 • Temel haklar, kültürel ve evrensel değerler, sosyal adalet ve çevre konularında toplumun bilinçlenmesi için sorumluluk alır.
 • Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
 • Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içinde yaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
 • Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri üstü düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
 • Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 1. Okuma yazma yetkinliği
 2. Çoklu dil yetkinliği
 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 4. Dijital yetkinlik
 5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 6. Vatandaşlık yetkinliği
 7. Girişimcilik yetkinliği
 8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 1. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 2. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 3. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır.
 4. Alanıyla ilgili yazılan tezin ilgili enstitünün belirleyeceği tez jürisi tarafından başarılı bulunması gerekir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

 1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
  1. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
 3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.
 4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı
 1. Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, başvurulan programın puan türünde YÖK tarafından belirlenen minimum puandan az olmamak koşuluyla ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile belirlenecek olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav puanına sahip olmak.
 3. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim ve ana sanat dallarına öğrenci kabulünde ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav puanı aranmaz.
 4. Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, lisansüstü eğitim ve öğretimde öğrenci kabulüne ilişkin yükseköğretim kurumunun senatosu/enstitüsü tarafından belirlenen şartları sağlamış olmak.

Başarma Şartları
120 AKTS ders kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumu senatosunun/enstitüsünün belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmek. Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. 2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

 


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.   


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030026937

Qualification Title
M.A. Programme in Educational Administration
Awarding BodyYildiz Technical University
Awarding Body ContactYildiz Technical University
Awarding Body Urlhttp://www.yildiz.edu.tr/en
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasEducation science
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Knows approaches about educational administration and supervisionKnows administration and supervision application in TurkeyTake in charge and manage knowledge and skills within a task group.Use of statistical computer programs effectively. Know access the information on the internetReceive knowledge and ability to interpret dataWriting report accordance with the principles of scientific research techniques and spellingUnderstand and write English texts in fieldWrite to Master's Thesis on a topic to the originalPublish an article in the national and international journalsPresent an article at national and international congressesExhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values

Key Competencies-
Further Info

(1) A student has to attend at least 70 per cent of the courses he has added. (2) In one semester, there must at least be two measurements of success. One of these must be a written exam by all means at the discretion of relevant faculty member. In case of on written examination, the other assessment could be an assignment, project, laboratory report or similar kinds of assessment.(3)  At the end of the semester, a final exam on the entire course is administered. Achievement grade is calculated taking the work during the semester with a percentage between 40 and 60 and the final exam with a percentage between 60 and 40 into consideration. In case of failure, except for F0, resit exam is granted to the student.(4) Achievement grades are defined as follows:a)Percentage Points AchievementCoefficient90-100AA 4.0080-89 BA 3.5070-79BB 3.0060-69CB 2.5050-59 CC 2.0040-49DC1.5030-39DD 1.0020-29FD0.500-19FF0.00 NAF00.00 b) Grades not included in the Average Scores:1) G: Pass/Successful,2) K: Fail/Unsuccessful,3) M: Exemption,4) E: Incomplete(5)  Minimum achievement grade to be successful in a course is CB (2.50).(6) A student can only be successful in all courses if he has scored a minimum GPA of 2.50.(7) The student who has scored CC, DC, DD, FD, FF and F0 are considered to have failed the course. These grades are included in his CGPA (AGNO).  (8) G (Pass/Successful) grade indicates that the student has been successful / satisfactory in a course or activity. K (Fail/Unsuccessful) grade indicates that the student has been unsuccessful / unsatisfactory in a course or activity. M (Exemption) grade indicates that the student have exemption for the previous program courses which are deemed equivalent to the courses offered in the program. Decision for the course exemption is made by the relevant faculty committee. G, K and M grades aren’t included in the CGPA (AGNO). E (Incomplete) grade indicates that the faculty member who carries out the course hasn’t entered the grade into the automation system. These grades are entered into the system by the decision of the execute board of the institute. 

Quality Assurance-
Access Requirements

The general achievement score for all candidates who apply to this programs is calculated by the candidate assessment judges by taking the %60 of ALES the %20 of the CGPA of undergraduate program and the %20 of the entrance exam into account. Candidates are put in an order of achievement and accepted within the limits of the contingency. The admission requirement details a candidate should provide are stated in YTU Regulations on Graduate Studies Article 10 (4-a). For further information, please refer to: http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121

Conditions for SuccessThe graduate students in this master program must complete a minimum of 21 local credits (7 courses), a seminar course and a thesis; they must be successful in all of the courses with a minimum achievement grade of CB, must have completed 120 ECTS credits and have scored a minimum GPA of 2.50/4.00 to qualify for graduation.
Progression Paths (Relationship Type)

The aim of the programme is to educate Administrators and Supervisors who can contribute and support the developments in the field of education in Turkey.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030026937


Qualification Title
M.A. Programme in Educational Administration

Awarding Body
Yildiz Technical University

Awarding Body Contact
Yildiz Technical University

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Knows approaches about educational administration and supervisionKnows administration and supervision application in TurkeyTake in charge and manage knowledge and skills within a task group.Use of statistical computer programs effectively. Know access the information on the internetReceive knowledge and ability to interpret dataWriting report accordance with the principles of scientific research techniques and spellingUnderstand and write English texts in fieldWrite to Master's Thesis on a topic to the originalPublish an article in the national and international journalsPresent an article at national and international congressesExhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values


Key Competencies
-

Further Info

(1) A student has to attend at least 70 per cent of the courses he has added. (2) In one semester, there must at least be two measurements of success. One of these must be a written exam by all means at the discretion of relevant faculty member. In case of on written examination, the other assessment could be an assignment, project, laboratory report or similar kinds of assessment.(3)  At the end of the semester, a final exam on the entire course is administered. Achievement grade is calculated taking the work during the semester with a percentage between 40 and 60 and the final exam with a percentage between 60 and 40 into consideration. In case of failure, except for F0, resit exam is granted to the student.(4) Achievement grades are defined as follows:a)Percentage Points AchievementCoefficient90-100AA 4.0080-89 BA 3.5070-79BB 3.0060-69CB 2.5050-59 CC 2.0040-49DC1.5030-39DD 1.0020-29FD0.500-19FF0.00 NAF00.00 b) Grades not included in the Average Scores:1) G: Pass/Successful,2) K: Fail/Unsuccessful,3) M: Exemption,4) E: Incomplete(5)  Minimum achievement grade to be successful in a course is CB (2.50).(6) A student can only be successful in all courses if he has scored a minimum GPA of 2.50.(7) The student who has scored CC, DC, DD, FD, FF and F0 are considered to have failed the course. These grades are included in his CGPA (AGNO).  (8) G (Pass/Successful) grade indicates that the student has been successful / satisfactory in a course or activity. K (Fail/Unsuccessful) grade indicates that the student has been unsuccessful / unsatisfactory in a course or activity. M (Exemption) grade indicates that the student have exemption for the previous program courses which are deemed equivalent to the courses offered in the program. Decision for the course exemption is made by the relevant faculty committee. G, K and M grades aren’t included in the CGPA (AGNO). E (Incomplete) grade indicates that the faculty member who carries out the course hasn’t entered the grade into the automation system. These grades are entered into the system by the decision of the execute board of the institute. 


Quality Assurance
-

Access Requirements

The general achievement score for all candidates who apply to this programs is calculated by the candidate assessment judges by taking the %60 of ALES the %20 of the CGPA of undergraduate program and the %20 of the entrance exam into account. Candidates are put in an order of achievement and accepted within the limits of the contingency. The admission requirement details a candidate should provide are stated in YTU Regulations on Graduate Studies Article 10 (4-a). For further information, please refer to: http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121


Conditions for Success
The graduate students in this master program must complete a minimum of 21 local credits (7 courses), a seminar course and a thesis; they must be successful in all of the courses with a minimum achievement grade of CB, must have completed 120 ECTS credits and have scored a minimum GPA of 2.50/4.00 to qualify for graduation.

Progression Paths (Relationship Type)

The aim of the programme is to educate Administrators and Supervisors who can contribute and support the developments in the field of education in Turkey.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address