Yeterlilik Kodu

TR0030014522

Yeterlilik Adı
Diş Hekimliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumOndokuzMayıs Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKörfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun
Sorumlu Kurum URLhttps://www.omu.edu.tr/tr
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Diş muayenesi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri300
Programın Normal Süresi 5 Yıl
Program Profili (Amaç)

Fakültemizin müfredatı diş hekimliği mesleğinin ve toplumun değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirilmiş olup yine ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenmektedir. Fakültemiz öncelikli olarak hasta odaklı bir misyonla çalışmaktadır. Eğitimdeki temel amacımız insan biyolojisi ve davranış bilimlerindeki öğretileri teknik bilgi ve becerilerle birleştirebilen ve bunları tanı, ağız hastalıklarının tedavisi ve koruyucu uygulamalar düzeyindeki hizmet alanlarında uygulayabilen diş hekimleri yetiştirmektir.

Eğitim süreci teorik, laboratuvar çalışmaları ve hasta simülasyon çalışmalarını içeren 5 yıllık bir zaman dilimini kapsar. 1. Yıl temel olarak organik kimya, tıbbi biyoloji ve genetik, biyofizik, anatomi ve bioistatistik gibi temel bilimleri ve hasta simülasyon çalışmalarını içerir. 2. Yıl mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji ve anatomi gibi temel bilimleri preklinik kurslarla birlikte içerir. 3. Yılda öğrenciler yoğunlaşmış bir klinik programla birlikte vücut sisteminin patolojisini de öğrenirler. Klinik uygulamalarda birbirleri üzerinde prosedürleri uygularlar, hastaları asiste ederler ve üst sınıf öğrencileri gözlemlerler. 4. ve 5. Yıl programı yoğun olarak klinik uygulamaları içerir. Bu yıllarda bazı günlerde teorik dersler ama ağırlıklı olarak klinik rotasyonlar, küçük staj seminerleri aracılığı ile hasta tedavisi alanında deneyim kazanırlar. Klinik staj grupları 10 özelleşmiş bölüme ayrılmış olarak bir döngü içerisinde gerçekleştirilir.

Öğrenme Ortamları

Fakültemizde Ağız Diş ve Çene Cerrahi, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Pedodonti, Ortodonti ve Periodontoloji olmak üzere toplam 8 anabilim dalı mevcuttur. Bu anabilim dallarında 12 profesör, 27 doçent, 24 yardımcı doçentle toplamda 502 öğrenci ve 108 DUS ve Doktora öğrencisine eğitim verilmekte ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültemizde ayda ortalama 20.000 hastaya tedavi hizmetleri verilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olmak.
 • Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere (Anatomi, histoloji, fizyoloji, patoloji, kimya, psikoloji vb) ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek.
 • Ağız ve dişe ait hastalıkların tanı, tedavi planlaması ve tedavisini kanıta dayalı uygulamalar ile yapabilmek, hastalıklardan korunmayı ve demografik özeliklerini anlayabilmek.
 • Diş hekimliği alanında kullanılan tüm biyomateryaller ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Diş hekimliği çalışma alanlarında ve diğer tıbbi alanlarda disiplinler arası takım çalışması ve tıp uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapabilmek.
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek ve yeni öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek, kendini sürekli geliştirmek.
 • Diş hekimliğinde uygulama alanı bulan ilaç bilgilerine ve bu ilaçların kullanım sonuçlarına sahip olmak.
 • Toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek ve bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek.
 • Her türlü dişhekimliği uygulamasında infeksiyon kontrol yöntemlerini bilip doğru uygulamak, kliniklerde doğru uygulanmasını sağlamak ve çapraz enfeksiyon oluşmasını engellemek.
 • Hastaları gerekli ve yeterli bilgi donanımı ile etkili oral hijyen teknikleri konusunda eğitebilmek ve yapılacak işlemler öncesinde aydınlatılmış onam konusunda bilgilendirebilmek.
 • Etik kurallara ve mesleki sorumluluk bilincine uygun, hasta hakları ve insani değerler odaklı mesleki uygulamalar yapabilmek.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yıllık dersler için en az 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavı. Dönemlik dersler için en az 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavları. Uygulama ve stajlar için anabilim dalı tercihine bağlı sözlü sınavlar.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD)

Giriş Şartı

Lise mezunu olup öğrenci seçme ve yerleştirme merkezince yapilan yerleştirme sinavinda yeterli düzeyde puan almiş olmak. Üniversitemiz senatosunca kabul edilmiş olan kayit ve kabul şartlarini yerine getirmiş olmak.

Başarma Şartları100'lük not sistemine göre ara sınav notunun % 50'si ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 50'sinin toplamı başarı notudur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için final ve bütünleme sınav notunun 50 puanı aşması zorunludur. Ayrıca onaylı bitirme tezinin ve mezuniyet için diğer gerekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Akademik kariyer imkanı bulunmaktadır.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030014522


Yeterlilik Adı
Diş Hekimliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
OndokuzMayıs Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Körfez, 19 Mayıs Ünv., 55270 Atakum/Samsun

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
300

Programın Normal Süresi
5 Yıl

Program Profili (Amaç)

Fakültemizin müfredatı diş hekimliği mesleğinin ve toplumun değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirilmiş olup yine ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenmektedir. Fakültemiz öncelikli olarak hasta odaklı bir misyonla çalışmaktadır. Eğitimdeki temel amacımız insan biyolojisi ve davranış bilimlerindeki öğretileri teknik bilgi ve becerilerle birleştirebilen ve bunları tanı, ağız hastalıklarının tedavisi ve koruyucu uygulamalar düzeyindeki hizmet alanlarında uygulayabilen diş hekimleri yetiştirmektir.

Eğitim süreci teorik, laboratuvar çalışmaları ve hasta simülasyon çalışmalarını içeren 5 yıllık bir zaman dilimini kapsar. 1. Yıl temel olarak organik kimya, tıbbi biyoloji ve genetik, biyofizik, anatomi ve bioistatistik gibi temel bilimleri ve hasta simülasyon çalışmalarını içerir. 2. Yıl mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji ve anatomi gibi temel bilimleri preklinik kurslarla birlikte içerir. 3. Yılda öğrenciler yoğunlaşmış bir klinik programla birlikte vücut sisteminin patolojisini de öğrenirler. Klinik uygulamalarda birbirleri üzerinde prosedürleri uygularlar, hastaları asiste ederler ve üst sınıf öğrencileri gözlemlerler. 4. ve 5. Yıl programı yoğun olarak klinik uygulamaları içerir. Bu yıllarda bazı günlerde teorik dersler ama ağırlıklı olarak klinik rotasyonlar, küçük staj seminerleri aracılığı ile hasta tedavisi alanında deneyim kazanırlar. Klinik staj grupları 10 özelleşmiş bölüme ayrılmış olarak bir döngü içerisinde gerçekleştirilir.


Öğrenme Ortamları

Fakültemizde Ağız Diş ve Çene Cerrahi, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Pedodonti, Ortodonti ve Periodontoloji olmak üzere toplam 8 anabilim dalı mevcuttur. Bu anabilim dallarında 12 profesör, 27 doçent, 24 yardımcı doçentle toplamda 502 öğrenci ve 108 DUS ve Doktora öğrencisine eğitim verilmekte ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültemizde ayda ortalama 20.000 hastaya tedavi hizmetleri verilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olmak.
 • Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere (Anatomi, histoloji, fizyoloji, patoloji, kimya, psikoloji vb) ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek.
 • Ağız ve dişe ait hastalıkların tanı, tedavi planlaması ve tedavisini kanıta dayalı uygulamalar ile yapabilmek, hastalıklardan korunmayı ve demografik özeliklerini anlayabilmek.
 • Diş hekimliği alanında kullanılan tüm biyomateryaller ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Diş hekimliği çalışma alanlarında ve diğer tıbbi alanlarda disiplinler arası takım çalışması ve tıp uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapabilmek.
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek ve yeni öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek, kendini sürekli geliştirmek.
 • Diş hekimliğinde uygulama alanı bulan ilaç bilgilerine ve bu ilaçların kullanım sonuçlarına sahip olmak.
 • Toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek ve bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek.
 • Her türlü dişhekimliği uygulamasında infeksiyon kontrol yöntemlerini bilip doğru uygulamak, kliniklerde doğru uygulanmasını sağlamak ve çapraz enfeksiyon oluşmasını engellemek.
 • Hastaları gerekli ve yeterli bilgi donanımı ile etkili oral hijyen teknikleri konusunda eğitebilmek ve yapılacak işlemler öncesinde aydınlatılmış onam konusunda bilgilendirebilmek.
 • Etik kurallara ve mesleki sorumluluk bilincine uygun, hasta hakları ve insani değerler odaklı mesleki uygulamalar yapabilmek.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yıllık dersler için en az 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavı. Dönemlik dersler için en az 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavları. Uygulama ve stajlar için anabilim dalı tercihine bağlı sözlü sınavlar.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD)


Giriş Şartı

Lise mezunu olup öğrenci seçme ve yerleştirme merkezince yapilan yerleştirme sinavinda yeterli düzeyde puan almiş olmak. Üniversitemiz senatosunca kabul edilmiş olan kayit ve kabul şartlarini yerine getirmiş olmak.


Başarma Şartları
100'lük not sistemine göre ara sınav notunun % 50'si ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 50'sinin toplamı başarı notudur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için final ve bütünleme sınav notunun 50 puanı aşması zorunludur. Ayrıca onaylı bitirme tezinin ve mezuniyet için diğer gerekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Akademik kariyer imkanı bulunmaktadır.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030014522

Qualification Title
Diş Hekimliği Lisans Diploması
Awarding BodySamsun OndokuzMayıs Üniversitesi
Awarding Body ContactOndokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun
Awarding Body Urlhttps://www.omu.edu.tr
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasDental studies
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value300
Program Duration5 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To be able to develop the ability of creativeness and to be able to think in a critical way about Dentistry.
 • To be aware of the principal know-how of clinical and social sciences (anatomy, histology and physiology, human pathology, chemistry, psychology etc) that is required as a Dentist.
 • To be able to make a confidential diagnostic and treatment plan, to treat the oral and dental disease and to understand demographic aspects, prevention of those disease.
 • To be able to use every necessary dentistry tool for oral health and treatment and to have adequate knowledge about all the materials that are being used at clinics.
 • To be able to perform team work, in disciplinary and interdisciplinary, among the various branches of dentistry and medical branches.
 • To be able to follow the up-to-date scientific studies and developments about .
 • Dentistry and to be able to evaluate and implement the information that is gained.
 • To be able to known the medicines which are directly and indirectly correlated to the dentistry practice and to understand the implications of pharmacological treatment of systemic pathologies concerning dental treatments.
 • To be able to perform the ventures and practices that retain the general health of the public and individuals foreground aside from dental treatments and to be able to perform protective dentistry applications at the clinic.
 • To be able to know and to perform the procedures of infection control and to prevent cross contamination.
 • To be able to educate patients appropriate and effective oral hygiene techniques, providing appropriate information and to obtain the informed consent to treatment.
 • To be able to perform clinical studies that are appropriate to ethic and professional rules, respectful to patient rights and that holds the humanitary rights foreground.
Key Competencies-
Further Info

2 mid terms and 1 final exam for yearly courses and 1 mid term 1 final for one semester courses.

Quality Assurance-
Access Requirements

Applicants should be graduated from high school and could get an acceptable grade from the examination run by ÖSYM. Applicants should also have the specialties described by Universty Senate.

Conditions for SuccessThe master’s degree is awarded to students who have successfully completed all courses in the five-year curriculum including clinical internships (totally 300 ECTS) and have obtained a cumulative grade point average (CGPA) value of at least 2.00 on a 4.00 scale without any failing grades.
Progression Paths (Relationship Type)

- To work at a private clinic. - To become an academician. - To work at goverment hospitals.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030014522


Qualification Title
Diş Hekimliği Lisans Diploması

Awarding Body
Samsun OndokuzMayıs Üniversitesi

Awarding Body Contact
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum/Samsun

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
300

Program Duration
5 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • To be able to develop the ability of creativeness and to be able to think in a critical way about Dentistry.
 • To be aware of the principal know-how of clinical and social sciences (anatomy, histology and physiology, human pathology, chemistry, psychology etc) that is required as a Dentist.
 • To be able to make a confidential diagnostic and treatment plan, to treat the oral and dental disease and to understand demographic aspects, prevention of those disease.
 • To be able to use every necessary dentistry tool for oral health and treatment and to have adequate knowledge about all the materials that are being used at clinics.
 • To be able to perform team work, in disciplinary and interdisciplinary, among the various branches of dentistry and medical branches.
 • To be able to follow the up-to-date scientific studies and developments about .
 • Dentistry and to be able to evaluate and implement the information that is gained.
 • To be able to known the medicines which are directly and indirectly correlated to the dentistry practice and to understand the implications of pharmacological treatment of systemic pathologies concerning dental treatments.
 • To be able to perform the ventures and practices that retain the general health of the public and individuals foreground aside from dental treatments and to be able to perform protective dentistry applications at the clinic.
 • To be able to know and to perform the procedures of infection control and to prevent cross contamination.
 • To be able to educate patients appropriate and effective oral hygiene techniques, providing appropriate information and to obtain the informed consent to treatment.
 • To be able to perform clinical studies that are appropriate to ethic and professional rules, respectful to patient rights and that holds the humanitary rights foreground.

Key Competencies
-

Further Info

2 mid terms and 1 final exam for yearly courses and 1 mid term 1 final for one semester courses.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Applicants should be graduated from high school and could get an acceptable grade from the examination run by ÖSYM. Applicants should also have the specialties described by Universty Senate.


Conditions for Success
The master’s degree is awarded to students who have successfully completed all courses in the five-year curriculum including clinical internships (totally 300 ECTS) and have obtained a cumulative grade point average (CGPA) value of at least 2.00 on a 4.00 scale without any failing grades.

Progression Paths (Relationship Type)

- To work at a private clinic. - To become an academician. - To work at goverment hospitals.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

The document is valid continuously.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode