Yeterlilik Kodu

TR0030010428

Yeterlilik Adı
Diş Hekimliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumSüleyman Demirel Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiSüleyman Demirel Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.sdu.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Diş muayenesi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri300
Programın Normal Süresi 5 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Diş hekimliği pratiğine yönelik konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olma.
 • Çağdaş diş hekimliği ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve davranışları ile bunu gösterebilme.
 • Hastalar, hastaların aileleri, akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve karşılıklı bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda kullanabilme.
 • Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilme.
 • Hastanın anamnezinden, klinik ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilme.
 • Hastaların gereksinimini ve taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilme.
 • Genel diş hekimliği uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilme.
 • Hastanın kusurlu ve/veya eksik dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilme.
 • Periyodonsiyumun fizyolojik ve patolojik durumlarını ayırt ederek periyodontal hastalık ve problemlerinin tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilme ve uygulayabilme.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

SDÜ Diş Hekimliği fakültesi 1995 yılında YÖK Yürütme Kurulu'nun 24.02.1995 tarihli kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz Klinik Diş Hekimliği Bilimleri ve Temel Bilimler olmak üzere iki bölüm ve Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Fakültemizin eğitim kadrosunda 5 profesör, 8 doçent, 21 yardımcı doçent ve 13 araştırma görevlisi yer almaktadır. Beş yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler diş hekimi olarak mezun olurlar. Diş hekimliğindeki lisans üstü eğitim Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yürütmektedir. Fakültemiz öğretim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetler de sunmakta ve her anabilim dalına ait kliniklerde Isparta ve çevre il ve ilçelerden fakültemize başvuran hastalar tedavi edilmektedir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD)

Giriş Şartı

Lise Diploması, ÖSS yerleştirme belgesi

Başarma ŞartlarıÖğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu yeterliliği hem örgün hem de açık öğretim yoluyla ulaşmak mümkündür.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümden mezun olanlar akademisyen olabilecekleri gibi, düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektiren işlerde başarılı olacaklardır.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030010428


Yeterlilik Adı
Diş Hekimliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Süleyman Demirel Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
300

Programın Normal Süresi
5 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Diş hekimliği pratiğine yönelik konular üzerinde güncel bilgi donanımına ve kavrayışa sahip olma.
 • Çağdaş diş hekimliği ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Diş hekimliği mesleği ile ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve davranışları ile bunu gösterebilme.
 • Hastalar, hastaların aileleri, akrabaları, bakıcıları ve hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık personeli ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin etkili ve karşılıklı bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş bilişim teknolojilerini kavrayabilme ve bunları mesleki uygulamalarının gerekleri doğrultusunda kullanabilme.
 • Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi gerçekleştirebilme ve elde edilen verileri kaydedebilme.
 • Hastanın anamnezinden, klinik ve radyografik bulgularından ve diğer teşhise yönelik testlerden elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve hastanın sosyal ve kültürel geçmişini de göz önüne alarak ayırıcı ve kesin tanı koyabilme.
 • Hastaların gereksinimini ve taleplerini karşılayan tedavi planı oluşturabilme.
 • Genel diş hekimliği uygulamaları sırasında karşılaşabileceği tıbbi ve dişe bağlı acil durumları önleyebilme, tedavi edebilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilme.
 • Hastanın kusurlu ve/veya eksik dişlerini kabul edilebilir form, fonksiyon ve estetikte restore edebilme.
 • Periyodonsiyumun fizyolojik ve patolojik durumlarını ayırt ederek periyodontal hastalık ve problemlerinin tedavisine yönelik yaklaşımları kavrayabilme ve uygulayabilme.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

SDÜ Diş Hekimliği fakültesi 1995 yılında YÖK Yürütme Kurulu'nun 24.02.1995 tarihli kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz Klinik Diş Hekimliği Bilimleri ve Temel Bilimler olmak üzere iki bölüm ve Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Fakültemizin eğitim kadrosunda 5 profesör, 8 doçent, 21 yardımcı doçent ve 13 araştırma görevlisi yer almaktadır. Beş yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler diş hekimi olarak mezun olurlar. Diş hekimliğindeki lisans üstü eğitim Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yürütmektedir. Fakültemiz öğretim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetler de sunmakta ve her anabilim dalına ait kliniklerde Isparta ve çevre il ve ilçelerden fakültemize başvuran hastalar tedavi edilmektedir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD)


Giriş Şartı

Lise Diploması, ÖSS yerleştirme belgesi


Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu yeterliliği hem örgün hem de açık öğretim yoluyla ulaşmak mümkündür.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümden mezun olanlar akademisyen olabilecekleri gibi, düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektiren işlerde başarılı olacaklardır.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030010428

Qualification Title
Dentistry License
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.sdu.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasDental studies
National Occupation Classification

ISCO:08

CategoryMain
Credit Value300
Program Duration5 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • A dentist must have a contemporary knowledge and understanding of the broader issues of dental practice.
 • A dentist must be competent to interpret and evaluate the findings, to define and analyse the problems and to propose solutions based on researches using their knowledges and skills about contemporary dentistry.
 • A dentist must have a thorough understanding of the moral, ethical and legal responsibilities and display behaviors compatible with these responsibilities.
 • A dentist must be competent to communicate effectively, interactively and reflectively with patients, their families, relatives and careers and with other health professionals involved in their care, irrespective of age, social and cultural background.
 • A dentist must be competent to use a foreign language for oral or written communication.
 • A dentsit must be competent to comprehend the contemporary information technologies about subjects such as continuing education, communication, health administration informatics and to use them towards the needs of occupational applications.
 • A dentist must be competent to obtain a complete history of the patients’ medical, oral and dental state, to perform an appropriate physical examination and to record the obtained findings.
 • A dentist must be competent to interpret findings from the history, clinical and radiographic examinations and other diagnostic tests, and to develop a differential and definitive diagnosis by taking into account the social and cultural background of patients.
 • A dentist must be competent at formulating a treatment plan which meets the needs and demands of patients.
 • A dentist must be competent at preventing, treating and managing medical and dental emergencies during the general dental practice and to refer on for an appropriate specialist opinion and/or treatment in the case of medical and dental emergencies that are beyond their skills.
 • A dentist must be competent to restore patient’s missing and/or defective-imperfect teeth in an acceptable form, function and aesthetic.
 • A dentist must be competent at distinguishing healthy and pathological conditions of periodontium and comprehending and applying treatment approaches of periodontal diseases and problems.
Key Competencies-
Further Info

Faculty of Dentistry, Suleyman Demirel University was founded in 1995 by the 24.02.1995 dated principle of YOK executive council. Our faculty has Clinical Dentistry and Basic Sciences Divisions and Oral and Maxillofacial Surgery, Restorative Dentistry, Endodontics, Oral Diagnosis and Radiology, Ortodontics, Pedodontics, Periodontology and Prosthodontics Departments. Five full-time professors, eight associate professors, twenty-one assistant professors and thirteen research assistants work in our faculty as an academic staff. The students are graduated as a "dentist" after completion of five-year graduate program. Postgraduate programs are provided by the Health Sciences Institute. Besides the dentistry education and research activities, our faculty develops its facilities for public and the patients from Isparta, neighbouring cities and towns are treated in the clinics of each department.

Quality Assurance-
Access Requirements

High school diploma, placement through a centralized national university placement examination.

Conditions for SuccessA student is required to successfully complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF, FD grades. This qualification can be obtained by either formal education or open education.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of the department may pursue an academic career, as well as applying for alternative occupations which require analytical thinking and creativity.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030010428


Qualification Title
Dentistry License

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO:08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification

ISCO:08


Category
Main

Credit Value
300

Program Duration
5 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • A dentist must have a contemporary knowledge and understanding of the broader issues of dental practice.
 • A dentist must be competent to interpret and evaluate the findings, to define and analyse the problems and to propose solutions based on researches using their knowledges and skills about contemporary dentistry.
 • A dentist must have a thorough understanding of the moral, ethical and legal responsibilities and display behaviors compatible with these responsibilities.
 • A dentist must be competent to communicate effectively, interactively and reflectively with patients, their families, relatives and careers and with other health professionals involved in their care, irrespective of age, social and cultural background.
 • A dentist must be competent to use a foreign language for oral or written communication.
 • A dentsit must be competent to comprehend the contemporary information technologies about subjects such as continuing education, communication, health administration informatics and to use them towards the needs of occupational applications.
 • A dentist must be competent to obtain a complete history of the patients’ medical, oral and dental state, to perform an appropriate physical examination and to record the obtained findings.
 • A dentist must be competent to interpret findings from the history, clinical and radiographic examinations and other diagnostic tests, and to develop a differential and definitive diagnosis by taking into account the social and cultural background of patients.
 • A dentist must be competent at formulating a treatment plan which meets the needs and demands of patients.
 • A dentist must be competent at preventing, treating and managing medical and dental emergencies during the general dental practice and to refer on for an appropriate specialist opinion and/or treatment in the case of medical and dental emergencies that are beyond their skills.
 • A dentist must be competent to restore patient’s missing and/or defective-imperfect teeth in an acceptable form, function and aesthetic.
 • A dentist must be competent at distinguishing healthy and pathological conditions of periodontium and comprehending and applying treatment approaches of periodontal diseases and problems.

Key Competencies
-

Further Info

Faculty of Dentistry, Suleyman Demirel University was founded in 1995 by the 24.02.1995 dated principle of YOK executive council. Our faculty has Clinical Dentistry and Basic Sciences Divisions and Oral and Maxillofacial Surgery, Restorative Dentistry, Endodontics, Oral Diagnosis and Radiology, Ortodontics, Pedodontics, Periodontology and Prosthodontics Departments. Five full-time professors, eight associate professors, twenty-one assistant professors and thirteen research assistants work in our faculty as an academic staff. The students are graduated as a "dentist" after completion of five-year graduate program. Postgraduate programs are provided by the Health Sciences Institute. Besides the dentistry education and research activities, our faculty develops its facilities for public and the patients from Isparta, neighbouring cities and towns are treated in the clinics of each department.


Quality Assurance
-

Access Requirements

High school diploma, placement through a centralized national university placement examination.


Conditions for Success
A student is required to successfully complete the designated program of courses meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum GPA of 2.00/4.00 and no FF, FD grades. This qualification can be obtained by either formal education or open education.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of the department may pursue an academic career, as well as applying for alternative occupations which require analytical thinking and creativity.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode