Yeterlilik Kodu

TR0030218593

Yeterlilik Adı
Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Medipol Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKavacık Mah. Ekinciler Cad. No: 19, Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz, İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://www.medipol.edu.tr
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Terapi ve rehabilitasyon
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, fonksiyonel tanısı ve rehabilitasyonunu sağlayarak, sağlıklı, hasta veya özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde sunabilen, bilimsel gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri bilen, işbirliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program sonunda öğrencilerimiz;

 • Toplumsal faydayı önceleyerek Dil ve Konuşma Terapisi mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarını en yetkin ve bağımsız biçimde yerine getirmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve davranışları sergiler.
 • Danışanların iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını önleme, değerlendirme ve terapi gereksinimlerini karşılama süreçlerini, etik ilkelerle, insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin, kanıta dayalı, birey merkezli ve bütüncül bir yaklaşımla planlar, uygular ve izler.
 • Dil ve konuşma terapisi alanında sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması, toplumsal farkındalık oluşturulması, eğitim, araştırma ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi için görev alır ve disiplinlerarası çalışır.
 • Yaşam boyu kalite bilinci ile kişisel, mesleki, akademik öğrenme ve kariyer gelişimini sürdürür.
Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Bu program tam burslu olarak da sunulmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Dil ve konuşma terapisi alanındaki temel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma, izleme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Dil ve konuşma terapisi alanında kazandığı bilgilerin kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
 • Dil ve konuşma terapisi eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma dil, ses ve yutma sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve tedavisi için kullanır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kanıt temelli verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının yayınlanmasına yönelik farklı disiplinlerle işbirliği yapar. 
 • İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek bilimsel çözüm önerileri sunar. 
 • Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, dilsel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon müdahale programları planlar, uygular, eğitimini verir ve izler. 
 • Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını kullanır. 
 • Mesleki bilgi ve donanımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda kullanır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir; bağımsız çalışma yürütür ve süreci izleyip değerlendirir. 
 • Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği çerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanında sahip olduğu bilgileri öz-eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir, içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde güvenilir ve empatik çalışır; mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar ve uygular. 
 • Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri, dilleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel, dilsel ve kültürel farklılıkları değerlendirir; hastaya, sağlık personeline ve topluma anlaşılır ve doğru bilgi aktarır. 
 • İngilizceyi en az Avrupa Dil Pörtföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kürar. 
 • Mesleki etkinlik ve uygulamalarını dürüst ve güvenli bir şekilde belgeler, kayıt tutar ve korur. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine yönelik birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır. 
 • Birey olarak dış görünüm, olumlu tutum ve davranışları ile topluma örnek olur; demokrasi ve insan haklarına, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı ve duyarlı davranır. 
 • Birey olarak mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı ve toplumsal farkındalık çalışmalarında görev alır.
Anahtar Yetkinlikler
 • Dil ve konuşma terapisi alanındaki temel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma, izleme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Dil ve konuşma terapisi alanında kazandığı bilgilerin kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
 • Dil ve konuşma terapisi eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma dil, ses ve yutma sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve tedavisi için kullanır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kanıt temelli verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının yayınlanmasına yönelik farklı disiplinlerle işbirliği yapar. 
 • İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek bilimsel çözüm önerileri sunar. 
 • Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, dilsel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon müdahale programları planlar, uygular, eğitimini verir ve izler. 
 • Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını kullanır. 
 • Mesleki bilgi ve donanımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda kullanır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir; bağımsız çalışma yürütür ve süreci izleyip değerlendirir. 
 • Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği çerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanında sahip olduğu bilgileri öz-eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir, içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde güvenilir ve empatik çalışır; mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar ve uygular. 
 • Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri, dilleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel, dilsel ve kültürel farklılıkları değerlendirir; hastaya, sağlık personeline ve topluma anlaşılır ve doğru bilgi aktarır. 
 • İngilizceyi en az Avrupa Dil Pörtföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kürar. 
 • Mesleki etkinlik ve uygulamalarını dürüst ve güvenli bir şekilde belgeler, kayıt tutar ve korur. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine yönelik birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır. 
 • Birey olarak dış görünüm, olumlu tutum ve davranışları ile topluma örnek olur; demokrasi ve insan haklarına, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı ve duyarlı davranır. 
 • Birey olarak mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı ve toplumsal farkındalık çalışmalarında görev alır.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bir programdaki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)

Giriş Şartı

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Başarma ŞartlarıProgramda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, kamu veya özel sektöre bağlı hastaneler, araştırma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, üniversiteler, veya özel kliniklerinde görev yapabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik süresi geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030218593


Yeterlilik Adı
Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Medipol Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No: 19, Kavacık Kavşağı, 34810 Beykoz, İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, fonksiyonel tanısı ve rehabilitasyonunu sağlayarak, sağlıklı, hasta veya özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde sunabilen, bilimsel gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri bilen, işbirliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program sonunda öğrencilerimiz;

 • Toplumsal faydayı önceleyerek Dil ve Konuşma Terapisi mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarını en yetkin ve bağımsız biçimde yerine getirmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve davranışları sergiler.
 • Danışanların iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını önleme, değerlendirme ve terapi gereksinimlerini karşılama süreçlerini, etik ilkelerle, insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin, kanıta dayalı, birey merkezli ve bütüncül bir yaklaşımla planlar, uygular ve izler.
 • Dil ve konuşma terapisi alanında sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması, toplumsal farkındalık oluşturulması, eğitim, araştırma ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi için görev alır ve disiplinlerarası çalışır.
 • Yaşam boyu kalite bilinci ile kişisel, mesleki, akademik öğrenme ve kariyer gelişimini sürdürür.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Bu program tam burslu olarak da sunulmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Dil ve konuşma terapisi alanındaki temel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma, izleme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Dil ve konuşma terapisi alanında kazandığı bilgilerin kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
 • Dil ve konuşma terapisi eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma dil, ses ve yutma sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve tedavisi için kullanır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kanıt temelli verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının yayınlanmasına yönelik farklı disiplinlerle işbirliği yapar. 
 • İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek bilimsel çözüm önerileri sunar. 
 • Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, dilsel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon müdahale programları planlar, uygular, eğitimini verir ve izler. 
 • Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını kullanır. 
 • Mesleki bilgi ve donanımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda kullanır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir; bağımsız çalışma yürütür ve süreci izleyip değerlendirir. 
 • Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği çerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanında sahip olduğu bilgileri öz-eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir, içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde güvenilir ve empatik çalışır; mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar ve uygular. 
 • Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri, dilleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel, dilsel ve kültürel farklılıkları değerlendirir; hastaya, sağlık personeline ve topluma anlaşılır ve doğru bilgi aktarır. 
 • İngilizceyi en az Avrupa Dil Pörtföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kürar. 
 • Mesleki etkinlik ve uygulamalarını dürüst ve güvenli bir şekilde belgeler, kayıt tutar ve korur. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine yönelik birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır. 
 • Birey olarak dış görünüm, olumlu tutum ve davranışları ile topluma örnek olur; demokrasi ve insan haklarına, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı ve duyarlı davranır. 
 • Birey olarak mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı ve toplumsal farkındalık çalışmalarında görev alır.

Anahtar Yetkinlikler
 • Dil ve konuşma terapisi alanındaki temel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma, izleme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Dil ve konuşma terapisi alanında kazandığı bilgilerin kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
 • Dil ve konuşma terapisi eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma dil, ses ve yutma sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve tedavisi için kullanır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kanıt temelli verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının yayınlanmasına yönelik farklı disiplinlerle işbirliği yapar. 
 • İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek bilimsel çözüm önerileri sunar. 
 • Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, dilsel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon müdahale programları planlar, uygular, eğitimini verir ve izler. 
 • Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını kullanır. 
 • Mesleki bilgi ve donanımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda kullanır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir; bağımsız çalışma yürütür ve süreci izleyip değerlendirir. 
 • Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği çerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanında sahip olduğu bilgileri öz-eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir, içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde güvenilir ve empatik çalışır; mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar ve uygular. 
 • Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri, dilleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel, dilsel ve kültürel farklılıkları değerlendirir; hastaya, sağlık personeline ve topluma anlaşılır ve doğru bilgi aktarır. 
 • İngilizceyi en az Avrupa Dil Pörtföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kürar. 
 • Mesleki etkinlik ve uygulamalarını dürüst ve güvenli bir şekilde belgeler, kayıt tutar ve korur. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine yönelik birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır. 
 • Birey olarak dış görünüm, olumlu tutum ve davranışları ile topluma örnek olur; demokrasi ve insan haklarına, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı ve duyarlı davranır. 
 • Birey olarak mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 
 • Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı ve toplumsal farkındalık çalışmalarında görev alır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bir programdaki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)


Giriş Şartı

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.


Başarma Şartları
Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar, kamu veya özel sektöre bağlı hastaneler, araştırma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, üniversiteler, veya özel kliniklerinde görev yapabilirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik süresi geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030218593

Qualification Title
Speech and Language Therapy
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasTherapy and rehabilitation
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Using the necessary information technologies and resources knows how to access, basic and current theoretical and applied scientific knowledge and evaluates the accuracy, reliability and validity of this information in the field of speech and language therapy.
 • Gained through his/her education, uses the knowledge and skills effectively with evidence based metheods to improve the quality of life for healthy development of communication, speech, language, voice and swallowing and to prevent, diagnose and treat the disorders at the individual and public level.
 • With consciousness of social responsibility, establishes interdisciplinary collaborations with experts in various other professions, and works to be a reliable member of such interdisciplinary teams.
 • Gathers evidence-based data using technological devices and tools in the field; plans, executes, makes necessary changes to, finalizes, and reports the programs, and reliably and securely documents and monitors them.
 • Implements prevention, functional evaluation, differential diagnosis, therapy and rehabilitation practices using the acquired knowledge, skills as well as the related technology in the field by taking a bio-psycho-social, cultural, and wholistic approach.
 • Independently and effectively carries out professional work and academic studies; takes responsibilities as a team member and produces solutions to unanticipated or encountered problems.
 • Behaves in accordance with the processes based on an adequate understanding and awareness for quality management and continuity, protection of the environment, and workplace safety.
 • Identifies personal and professional learning needs using a self-critical approach and develops a positive attitude towards life-long learning by learning at least one foreign language and demonstrates learning.
 • Serves as a model for the society through their positive attitude, behaviors, and communication for openness to continuous change; acts in a respectful and sensitive manner to universal democracy, human rights, social, cultural, linguistic and individual differences.
 • Acts in accordance with the field-related legislations, scientific and professional ethical values; performs all professional duties and responsibilities while looking out for the rights and interests of clients; protects and defends professional rights.
 • Participates in development of speech and language therapy related policies for individual and social health, family counseling, societal awareness, health, and education both externally and internally, as well as domestically and internationally; communicates accurate and transparent information.
 • Engages in projects and research by using acquired knowledge and skills in research methods, learning and teaching, assessment, evaluation and management; plans and applies such activities.
Key Competencies-
Further Info

The success level in this program is determined by the course grade. The course grade is calculated by evaluating the student's success in a mid-term and a final exam or other work such as homework, paper, clinical practice tasks, group work etc. that will be evaluated instead of an exam. As a rule of thumb, a student who does not get at least 50 points from the general exam is considered unsuccessful from that course. To pass a course, the student needs to at least 60 points from the final exam or have a 2.27 coefficient points at the end of the semester.

Quality Assurance-
Access Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to the scores obtained from the nation-wide Student Selection and Placement (YKS). Student register to programmes on the days declared by the Rectorship Students should have earned a high school or an equivalent diploma and sufficient score on nation-wide Student Selection and Placement (YKS). Admission is based on the scores, according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.

Conditions for SuccessStudents must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 240 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can be employed in public and private sector such as hospitals, clinics, research institutions, universities, special needs education and rehabilitation centers, private clinics.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030218593


Qualification Title
Speech and Language Therapy

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Using the necessary information technologies and resources knows how to access, basic and current theoretical and applied scientific knowledge and evaluates the accuracy, reliability and validity of this information in the field of speech and language therapy.
 • Gained through his/her education, uses the knowledge and skills effectively with evidence based metheods to improve the quality of life for healthy development of communication, speech, language, voice and swallowing and to prevent, diagnose and treat the disorders at the individual and public level.
 • With consciousness of social responsibility, establishes interdisciplinary collaborations with experts in various other professions, and works to be a reliable member of such interdisciplinary teams.
 • Gathers evidence-based data using technological devices and tools in the field; plans, executes, makes necessary changes to, finalizes, and reports the programs, and reliably and securely documents and monitors them.
 • Implements prevention, functional evaluation, differential diagnosis, therapy and rehabilitation practices using the acquired knowledge, skills as well as the related technology in the field by taking a bio-psycho-social, cultural, and wholistic approach.
 • Independently and effectively carries out professional work and academic studies; takes responsibilities as a team member and produces solutions to unanticipated or encountered problems.
 • Behaves in accordance with the processes based on an adequate understanding and awareness for quality management and continuity, protection of the environment, and workplace safety.
 • Identifies personal and professional learning needs using a self-critical approach and develops a positive attitude towards life-long learning by learning at least one foreign language and demonstrates learning.
 • Serves as a model for the society through their positive attitude, behaviors, and communication for openness to continuous change; acts in a respectful and sensitive manner to universal democracy, human rights, social, cultural, linguistic and individual differences.
 • Acts in accordance with the field-related legislations, scientific and professional ethical values; performs all professional duties and responsibilities while looking out for the rights and interests of clients; protects and defends professional rights.
 • Participates in development of speech and language therapy related policies for individual and social health, family counseling, societal awareness, health, and education both externally and internally, as well as domestically and internationally; communicates accurate and transparent information.
 • Engages in projects and research by using acquired knowledge and skills in research methods, learning and teaching, assessment, evaluation and management; plans and applies such activities.

Key Competencies
-

Further Info

The success level in this program is determined by the course grade. The course grade is calculated by evaluating the student's success in a mid-term and a final exam or other work such as homework, paper, clinical practice tasks, group work etc. that will be evaluated instead of an exam. As a rule of thumb, a student who does not get at least 50 points from the general exam is considered unsuccessful from that course. To pass a course, the student needs to at least 60 points from the final exam or have a 2.27 coefficient points at the end of the semester.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to the scores obtained from the nation-wide Student Selection and Placement (YKS). Student register to programmes on the days declared by the Rectorship Students should have earned a high school or an equivalent diploma and sufficient score on nation-wide Student Selection and Placement (YKS). Admission is based on the scores, according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.


Conditions for Success
Students must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 240 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can be employed in public and private sector such as hospitals, clinics, research institutions, universities, special needs education and rehabilitation centers, private clinics.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode