Yeterlilik Kodu

TR0030219666

Yeterlilik Adı
Coğrafya Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yer bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Coğrafya biliminin tarihi ve temel alt bilim alanları konusunda bilgi sahibi olur .
 • Fiziki ve beşeri coğrafyanın temel kavramsal bilgilerini tanımlar.
 • Coğrafyanın yöntemlerinden birkaçını kullanma ve uygulama yetkinliği gösterir.
 • Harita, şekil ve mekansal veri kümelerinden coğrafi çıkarımlar yapar.
 • Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir.
 • Araştırma projelerindeki coğrafi modelleri, verileri ve yöntemleri sentezler.
 • Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir.
 • Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir.
 • Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir.
 • Coğrafya alanındaki bilimsel çalışmaları inceler ve değerlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, mesleki ve bilimsel bakımdan kendisini sürekli geliştirir.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Coğrafya Lisans programı, lise çıkışlı Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında aldıkları TS-1 puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış kız ve erkek öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Başarma ŞartlarıCoğrafya Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri en az 2,00 Genel Not Ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlaması gereklidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

MGM, MTA, DSİ ve TUIK gibi çeşitli devlet kurumlarında ve CBS alanında ESRİ gibi çeşitli özel kurumlarda çalışabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030219666


Yeterlilik Adı
Coğrafya Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Coğrafya biliminin tarihi ve temel alt bilim alanları konusunda bilgi sahibi olur .
 • Fiziki ve beşeri coğrafyanın temel kavramsal bilgilerini tanımlar.
 • Coğrafyanın yöntemlerinden birkaçını kullanma ve uygulama yetkinliği gösterir.
 • Harita, şekil ve mekansal veri kümelerinden coğrafi çıkarımlar yapar.
 • Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir.
 • Araştırma projelerindeki coğrafi modelleri, verileri ve yöntemleri sentezler.
 • Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir.
 • Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir.
 • Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir.
 • Coğrafya alanındaki bilimsel çalışmaları inceler ve değerlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, mesleki ve bilimsel bakımdan kendisini sürekli geliştirir.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Coğrafya Lisans programı, lise çıkışlı Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında aldıkları TS-1 puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış kız ve erkek öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir.


Başarma Şartları
Coğrafya Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri en az 2,00 Genel Not Ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

MGM, MTA, DSİ ve TUIK gibi çeşitli devlet kurumlarında ve CBS alanında ESRİ gibi çeşitli özel kurumlarda çalışabilirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030219666

Qualification Title
Coğrafya Bölümü/Lisans - Normal Öğretim (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasEarth sciences
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Coğrafya biliminin tarihi ve temel alt bilim alanları konusunda bilgi sahibi olur . Fiziki ve beşeri coğrafyanın temel kavramsal bilgilerini tanımlar., Coğrafyanın yöntemlerinden birkaçını kullanma ve uygulama yetkinliği gösterir. Harita, şekil ve mekansal veri kümelerinden coğrafi çıkarımlar yapar., Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir., Araştırma projelerindeki coğrafi modelleri, verileri ve yöntemleri sentezler. Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir., Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir. Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir., Coğrafya alanındaki bilimsel çalışmaları inceler ve değerlendirir. Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, mesleki ve bilimsel bakımdan kendisini sürekli geliştirir

Key Competencies-
Further Info

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır.

Quality Assurance-
Access Requirements

Coğrafya Lisans programı, lise çıkışlı Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında aldıkları TS-1 puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış kız ve erkek öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Conditions for SuccessCoğrafya Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri en az 2,00 Genel Not Ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlaması gereklidir.
Progression Paths (Relationship Type)

MGM, MTA, DSİ ve TUIK gibi çeşitli devlet kurumlarında ve CBS alanında ESRİ gibi çeşitli özel kurumlarda çalışabilirler.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

-

Url Open Address
Qualification Code

TR0030219666


Qualification Title
Coğrafya Bölümü/Lisans - Normal Öğretim (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Coğrafya biliminin tarihi ve temel alt bilim alanları konusunda bilgi sahibi olur . Fiziki ve beşeri coğrafyanın temel kavramsal bilgilerini tanımlar., Coğrafyanın yöntemlerinden birkaçını kullanma ve uygulama yetkinliği gösterir. Harita, şekil ve mekansal veri kümelerinden coğrafi çıkarımlar yapar., Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir., Araştırma projelerindeki coğrafi modelleri, verileri ve yöntemleri sentezler. Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir., Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir. Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir., Coğrafya alanındaki bilimsel çalışmaları inceler ve değerlendirir. Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, mesleki ve bilimsel bakımdan kendisini sürekli geliştirir


Key Competencies
-

Further Info

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Coğrafya Lisans programı, lise çıkışlı Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında aldıkları TS-1 puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış kız ve erkek öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir.


Conditions for Success
Coğrafya Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri en az 2,00 Genel Not Ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Progression Paths (Relationship Type)

MGM, MTA, DSİ ve TUIK gibi çeşitli devlet kurumlarında ve CBS alanında ESRİ gibi çeşitli özel kurumlarda çalışabilirler.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

-


Url
Open Address