Yeterlilik Kodu

TR0030010731

Yeterlilik Adı
Coğrafya Lisans Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yer bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır. Coğrafya Bölümü; objektif düşünen, aktif, üretici, yeniliklere açık, Türkiye’yi, Türk Dünyası’nı ve Dünya’yı tanıyan doğal çevre şartları ile beşeri ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş coğrafya eğitimi almış nitelikli coğrafyacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Coğrafya Bölümü’nün amacı öğrencilerine kavramsal düşünmeyi ve coğrafi düşüncenin tarihini öğretebilmek ve bu sayede çağımızın güncel sorunlarını coğrafi bilgi ışığında araştırıp incelemeye yönelik bir eğitimi kapsamaktadır. Bu sayede bölümümüz, coğrafi bilginin ve düşünüşün toplumsal sorunlar karşısında en önemli çözüm araçlarından biri olduğu bilincini hem öğrencilerimize hem de coğrafya ile ilgilenen diğer kişilere kazandırmayı, toplumsal sorunlara hem çözüm önerileri getirmeyi hem de önerileri getirebilecek bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Ortamları

Bu program ikinci öğretim olarak da sunulmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Coğrafya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Coğrafya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Coğrafya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Coğrafya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Coğrafya alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde, yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • En az bir yabancı dili konuşabilme, ileri düzeyde bilgisayar yazılımları kullanabilme ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme.
 • Coğrafya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Coğrafi bilgi Sistemleri yazılımlarına hakim olma ve araştırmalarda kullanabilme.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Coğrafya Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar.
 • Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

Giriş Şartı
 • Öğretim imkânlarına bağlı olarak programımız her yıl 75 kadar lisans öğrencisi kabul etmektedir.
 • Programda lisans eğitimi yapmak isteyenlerin lise ya da dengi öğretimi başarıyla tamamlamış ve YGS ve LYS puan türlerinin ilgi alanlarından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir.
Başarma ŞartlarıNormal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 150 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Devlet ve Özel üniversitelerde Coğrafya ve diğer Sosyal Bilimler alanlarında akademisyen olarak görev yapabilirler.
 • Alanlarıyla ilgili ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’yle ilişkili çeşitli projelerde görev alabilirler.
 • Ayrıca Öğretmenlik Formasyonu eğitimi alan öğrencilerimiz MEB ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030010731


Yeterlilik Adı
Coğrafya Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır. Coğrafya Bölümü; objektif düşünen, aktif, üretici, yeniliklere açık, Türkiye’yi, Türk Dünyası’nı ve Dünya’yı tanıyan doğal çevre şartları ile beşeri ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş coğrafya eğitimi almış nitelikli coğrafyacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Coğrafya Bölümü’nün amacı öğrencilerine kavramsal düşünmeyi ve coğrafi düşüncenin tarihini öğretebilmek ve bu sayede çağımızın güncel sorunlarını coğrafi bilgi ışığında araştırıp incelemeye yönelik bir eğitimi kapsamaktadır. Bu sayede bölümümüz, coğrafi bilginin ve düşünüşün toplumsal sorunlar karşısında en önemli çözüm araçlarından biri olduğu bilincini hem öğrencilerimize hem de coğrafya ile ilgilenen diğer kişilere kazandırmayı, toplumsal sorunlara hem çözüm önerileri getirmeyi hem de önerileri getirebilecek bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Öğrenme Ortamları

Bu program ikinci öğretim olarak da sunulmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Coğrafya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Coğrafya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Coğrafya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Coğrafya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Coğrafya alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde, yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • En az bir yabancı dili konuşabilme, ileri düzeyde bilgisayar yazılımları kullanabilme ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme.
 • Coğrafya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Coğrafi bilgi Sistemleri yazılımlarına hakim olma ve araştırmalarda kullanabilme.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Coğrafya Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar.
 • Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)


Giriş Şartı
 • Öğretim imkânlarına bağlı olarak programımız her yıl 75 kadar lisans öğrencisi kabul etmektedir.
 • Programda lisans eğitimi yapmak isteyenlerin lise ya da dengi öğretimi başarıyla tamamlamış ve YGS ve LYS puan türlerinin ilgi alanlarından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir.

Başarma Şartları
Normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 150 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Devlet ve Özel üniversitelerde Coğrafya ve diğer Sosyal Bilimler alanlarında akademisyen olarak görev yapabilirler.
 • Alanlarıyla ilgili ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’yle ilişkili çeşitli projelerde görev alabilirler.
 • Ayrıca Öğretmenlik Formasyonu eğitimi alan öğrencilerimiz MEB ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030010731

Qualification Title
Geography
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasEarth sciences
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

In Geography Program, students take at least 1 midterm and final exam for each coursework. Addition short-exams and homeworks can be given. For evaluation, mid-term activities/tests contribute 40 % to overall grading. The rest is contributed by final exam score. All tests are evaluated based on 100 points and class average is considered. The lecturers convert numerical scores into 4-letter grading category. Attendance is required. Students are not permitted to pursue further year if sequentially graduate-point averages (GPA) below 2.00. Grades AA, BA, BB, CB, and CC taken for a coursework are considered “pass”. Evaluation of grades DC and DD taken for a course is subjected to students’ GPA. If GPA is above 2.00, grades DC and DD for a lecture are considered “pass”. Grade FF indicates “fail”. Lectures evaluated by grades M and G are not included in overall GPA calculation.

Quality Assurance-
Access Requirements

High school diploma, placement through a centralized national university placement examination (Student Selection Exam, ÖSS). Please visit www.osym.gov.tr for more information. About 75 students are admitted each year.

Conditions for SuccessNormal duration is 4 years. Students must take and pass all necessary courses totaling 150 credits and reach a minimum (grade point average) of 2,0 before him/her can graduate.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates are able to work in public education nad private companies

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030010731


Qualification Title
Geography

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info

In Geography Program, students take at least 1 midterm and final exam for each coursework. Addition short-exams and homeworks can be given. For evaluation, mid-term activities/tests contribute 40 % to overall grading. The rest is contributed by final exam score. All tests are evaluated based on 100 points and class average is considered. The lecturers convert numerical scores into 4-letter grading category. Attendance is required. Students are not permitted to pursue further year if sequentially graduate-point averages (GPA) below 2.00. Grades AA, BA, BB, CB, and CC taken for a coursework are considered “pass”. Evaluation of grades DC and DD taken for a course is subjected to students’ GPA. If GPA is above 2.00, grades DC and DD for a lecture are considered “pass”. Grade FF indicates “fail”. Lectures evaluated by grades M and G are not included in overall GPA calculation.


Quality Assurance
-

Access Requirements

High school diploma, placement through a centralized national university placement examination (Student Selection Exam, ÖSS). Please visit www.osym.gov.tr for more information. About 75 students are admitted each year.


Conditions for Success
Normal duration is 4 years. Students must take and pass all necessary courses totaling 150 credits and reach a minimum (grade point average) of 2,0 before him/her can graduate.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates are able to work in public education nad private companies


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode