Yeterlilik Kodu

TR0030219624

Yeterlilik Adı
Çocuk Gelişimi Lisans Diploması
Sorumlu KurumHacettepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiHacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://www.hacettepe.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
 • Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
 • Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 • Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
 • Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
 • Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
 • Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
 • Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma işlemleri “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6429/kanun-ve-yonetmelikler.html) uyarınca yapılmaktadır.
 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Dersler” bölümünde ilgili dersin ayrıntıları kısmında detaylı olarak açıklanmıştır.
 • ÇG Lisans programında mevcut olan zorunlu dersler ile 60 AKTS’lik seçmeli ders kredisini tamamlayacak sayıda alınan seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı ; Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)

Giriş Şartı
 • Çocuk Gelişimi Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı olan, Lisans Yerleştirme Sınavından aldıkları EA puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır.
 • Eğitim dili Türkçedir.
 • İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.
Başarma ŞartlarıÇG Lisans programında mevcut olan zorunlu dersler ile 60 AKTS’lik seçmeli ders kredisini tamamlayacak sayıda alınan seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. “Yeterlilik Koşulları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çocuk Gelişimcinin temel hedefi; 0-18 yaş grubu normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini destekleyici çalışmaları yürütmektir. Bir Çocuk Gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır. Çocuk Gelişimci; Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadır:

SAĞLIK ALANINDA • HASTANELERDE (Kamu, Özel ve Üniversite) VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları (Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar), birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimini destekleyici her türlü hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ile bunların uygulanması; ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur.

• SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bünyesinde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları; ilgili Daire Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şubeler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de görev alabilmektedirler. İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili şubelerinde geliştirilen projeler ve programlar kapsamında Çocuk Gelişimciler, ilgili mevzuatta belirtilen görevler ile çocuk gelişimini destekleyici çalışmalar kapsamında görev alabilmektedirler.

EĞİTİM ALANINDA  ÜNİVERSİTELER'de önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler.

• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’na bağlı Özel Eğitim Kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, bireylerin motor (hareket), zihinsel, dil, sosyal-duygusal ve özbakım gelişimlerinin yaş düzeylerine uygun olarak değerlendirilmesi ve bireylerin özelliklerine göre bireysel eğitim programlarının hazırlanmasından sorumludur. Çocuk Gelişimci/Çocuk Gelişimi Uzmanı bu kurumlarda, bireyin gelişimi ve eğitimini izler, beklenen gelişimi gösteremeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapar. Alanı ile ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder. Alanı ile ilgili konularda aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programları ile personel için hizmet içi eğitim programlarını hazırlar ve uygulamada görev alır. Çocuk Gelişimciler, Pedagojik Formasyon programını tamamlamış olma koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabilirler.

• ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI’nda, Çocuk Gelişimci olarak görev alabilirler. Bu kapsamda, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişimlerinin değerlendirilmesi, gereksinimler doğrultusunda gelişimi destekleyici programlar planlanması, ailelere çocuk gelişimi alanında seminerler verilmesi ve çocuk odaklı aile danışmanlığı hizmeti sunulması, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi konusunda öğretmenlerle işbirliği içinde çalışarak programlar geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütebilirler. Bu kurumlarda, eğitim koordinatörlüğü kapsamında da görev alabilirler.

 • SOSYAL HİZMET ALANINDA

• ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZLERİ’nde, Çocuk Gelişimcisi olarak görev alırlar.

• AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev alabilirler. Söz konusu kurumda çalışan bir çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur. Bu kapsamda; sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar, mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan erken çocukluk dönemindeki normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazırlanmasında görev alırlar. Çocuklara sunulacak hizmetlerin planlanmasında görev alırlar.

• KORUMA BAKIM ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ’nde görev alan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması amacıyla çocuğu takip eder ve mesleki çalışma sürecinde vaka sunumunu yaparlar. Sosyal serviste görevlendirilen ve çocuğun merkeze kabulü ve uyumu ile ilgili çalışmalar yapan bir Çocuk Gelişimci, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişimlerini desteklemek için gerekli gelişim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

• AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK EVLERİ’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütmekten sorumludur. Her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, gelişimleri ile ilgili destekleyici eğitim programları hazırlar ve uygularlar. • Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, üniversitelerin, mesleki dernek ya da odaların ya da sivil toplum veya kamu kuruluşlarının düzenlediği ve belirlenen standartlara uygun olan aile danışmanlığı eğitim programını tamamlamak koşuluyla, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ’nde görev alabilirler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

• EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/BÜRO AMİRLİĞİ’nde de görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütürler. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin araştırılması, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programların geliştirilmesi; korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline rehberlik hizmeti sunulmasından sorumludurlar. Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları ayrıca UNICEF, ILO ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA (STK) proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak görev alabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğ

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030219624


Yeterlilik Adı
Çocuk Gelişimi Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Hacettepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
 • Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
 • Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 • Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
 • Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
 • Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
 • Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
 • Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 • Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma işlemleri “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6429/kanun-ve-yonetmelikler.html) uyarınca yapılmaktadır.
 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Dersler” bölümünde ilgili dersin ayrıntıları kısmında detaylı olarak açıklanmıştır.
 • ÇG Lisans programında mevcut olan zorunlu dersler ile 60 AKTS’lik seçmeli ders kredisini tamamlayacak sayıda alınan seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı ; Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)


Giriş Şartı
 • Çocuk Gelişimi Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı olan, Lisans Yerleştirme Sınavından aldıkları EA puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır.
 • Eğitim dili Türkçedir.
 • İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

Başarma Şartları
ÇG Lisans programında mevcut olan zorunlu dersler ile 60 AKTS’lik seçmeli ders kredisini tamamlayacak sayıda alınan seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. “Yeterlilik Koşulları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çocuk Gelişimcinin temel hedefi; 0-18 yaş grubu normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini destekleyici çalışmaları yürütmektir. Bir Çocuk Gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır. Çocuk Gelişimci; Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadır:

SAĞLIK ALANINDA • HASTANELERDE (Kamu, Özel ve Üniversite) VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları (Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar), birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimini destekleyici her türlü hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ile bunların uygulanması; ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur.

• SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bünyesinde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları; ilgili Daire Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şubeler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de görev alabilmektedirler. İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili şubelerinde geliştirilen projeler ve programlar kapsamında Çocuk Gelişimciler, ilgili mevzuatta belirtilen görevler ile çocuk gelişimini destekleyici çalışmalar kapsamında görev alabilmektedirler.

EĞİTİM ALANINDA  ÜNİVERSİTELER'de önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler.

• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’na bağlı Özel Eğitim Kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, bireylerin motor (hareket), zihinsel, dil, sosyal-duygusal ve özbakım gelişimlerinin yaş düzeylerine uygun olarak değerlendirilmesi ve bireylerin özelliklerine göre bireysel eğitim programlarının hazırlanmasından sorumludur. Çocuk Gelişimci/Çocuk Gelişimi Uzmanı bu kurumlarda, bireyin gelişimi ve eğitimini izler, beklenen gelişimi gösteremeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapar. Alanı ile ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder. Alanı ile ilgili konularda aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programları ile personel için hizmet içi eğitim programlarını hazırlar ve uygulamada görev alır. Çocuk Gelişimciler, Pedagojik Formasyon programını tamamlamış olma koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabilirler.

• ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI’nda, Çocuk Gelişimci olarak görev alabilirler. Bu kapsamda, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişimlerinin değerlendirilmesi, gereksinimler doğrultusunda gelişimi destekleyici programlar planlanması, ailelere çocuk gelişimi alanında seminerler verilmesi ve çocuk odaklı aile danışmanlığı hizmeti sunulması, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi konusunda öğretmenlerle işbirliği içinde çalışarak programlar geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütebilirler. Bu kurumlarda, eğitim koordinatörlüğü kapsamında da görev alabilirler.

 • SOSYAL HİZMET ALANINDA

• ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZLERİ’nde, Çocuk Gelişimcisi olarak görev alırlar.

• AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev alabilirler. Söz konusu kurumda çalışan bir çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur. Bu kapsamda; sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar, mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan erken çocukluk dönemindeki normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazırlanmasında görev alırlar. Çocuklara sunulacak hizmetlerin planlanmasında görev alırlar.

• KORUMA BAKIM ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ’nde görev alan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması amacıyla çocuğu takip eder ve mesleki çalışma sürecinde vaka sunumunu yaparlar. Sosyal serviste görevlendirilen ve çocuğun merkeze kabulü ve uyumu ile ilgili çalışmalar yapan bir Çocuk Gelişimci, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişimlerini desteklemek için gerekli gelişim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

• AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK EVLERİ’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütmekten sorumludur. Her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, gelişimleri ile ilgili destekleyici eğitim programları hazırlar ve uygularlar. • Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, üniversitelerin, mesleki dernek ya da odaların ya da sivil toplum veya kamu kuruluşlarının düzenlediği ve belirlenen standartlara uygun olan aile danışmanlığı eğitim programını tamamlamak koşuluyla, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ’nde görev alabilirler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

• EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/BÜRO AMİRLİĞİ’nde de görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütürler. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin araştırılması, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programların geliştirilmesi; korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline rehberlik hizmeti sunulmasından sorumludurlar. Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları ayrıca UNICEF, ILO ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA (STK) proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak görev alabilirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğ


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030219624

Qualification Title
ÇOCUK GELİŞİMİ (366) Undergraduate
Awarding BodyHacettepe University
Awarding Body ContactHacettepe University Faculty of Medicine Adnan Saygun Cad. Sıhhiye 06230 Altındağ\Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.hacettepe.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasChild care and youth services
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description

By using the essential tools and resources of education and training will have fundamental and revised information which is necessary for theoretical and practical in the field of child development. He/she will have the information of evaluation and interpretation comparatively the accuracy, reliability and validity of the gaining information on child development. He/she will have knowledge of childrens developments, learning properties and challenges. He/she will review, evaluate the evidence-based data by using advanced knowledge and skills, analyze developmental problems, taking in the consideration the ethical values develop suggestions and make team work for children with typical or atypical development in the field of child development, inclusion physical, cognitive, language, social-emotional, sensory development areas. In line with theoretical and practical knowledge in the field of child development he/she will have the skills of assessing children with typical and atypical development by using different methods and tools, arranging support programs, making family counseling and providing public information. In the field of child development he/she will have the skills of generating different solutions to the problems with the evidence-based approach for the children with typical and atypical development. He/she will take responsibility in trans-disciplinary studies and fulfills its task efficiently in the field of child development. Using his advanced knowledge in the field of child development, he/she will execute independently individual and group works. He/she will evaluate critically their own knowledge?s to identify their own learning and to guidance learning. Using the effective ways of attaining knowledge, he/she will develop a positive attitude for life-long learning. He/she will Internalize, generalize and exhibit learnings of advanced theoretical and practical knowledge which he/she gained in the field of child development. He/she will Plan, implement and evaluates professional projects, researches, and activities and monitor the process for the social environment with the awareness of social responsibility. Informed the people and institutions related to the field of child development issues, share ideas and solutions to problems by supporting qualitative and quantitative data effectively as an element of the process with experts and people who do not. Will sets an example with external appearances, attitudes, behaviors and act in accordance to society democracy, human rights, social, scientific and professional ethics, laws, regulations with the legislation. Will have enough awareness of quality management and processes, including infants, children and their families, individual, environmental protection and occupational safety and behaves and participates appropriate to the processes.

Key Competencies-
Further Info

Exams, assessment and grading made “in accordance with Hacettepe University, Associate Degree, Bachelors Degree Education and Examination Regulations (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6429/kanun-ve-yonetmelikler.html). The undergraduate degree is given to the students who have successfully completed all the courses available in the undergraduate program, at least on a 4.00, grade point average of 2.0.

Quality Assurance-
Access Requirements

Child Development Undergraduate Program take their students to provide vocational education and training from high school and vocational high schools with her Undergraduate Placement Exam scores. The language of instruction is Turkish. English preparatory class is optional.

Conditions for SuccessThe undergraduate degree is given to the students who have successfully completed all the courses available in the undergraduate program, at least on a 4.00, grade point average of 2.0. Students who section establishes the conditions for are entitled to graduation.
Progression Paths (Relationship Type)

The main objective of child development experts is to support childrens development at the age group of 0-18 including normal developing children, children with special needs, acute and chronic disease and children at-risk. Child Development experts develop assessment tools to assess childrens development; provide guidance to the needs of related individuals, organizations and institutions; provide publishing and research services. Using contemporary approaches develop projects related to children, families, educators and the community and plans and implement projects to be the best interests of children and families in every segment of society. Child development experts tasks are reported in health, social areas and in other sectors below. Child development experts and Child Development Professionals working in hospitals and Family Health Centers are responsible for evaluating and developing the services in primary health care services related to child development, planning, making programs and producing projects and implementing them, and creating opportunities for internal and external co-operation activities in collaboration with the person concerned and the branch. The graduates are assigned to health facilities by the KPSS test with choose according to their score. In the social areas, child developmentalists and Child development Specialists can work in the Child and Youth Centres, Protection, Care and Rehabilitation Centers, Love Houses, Community Centers, General Directorate of the Ministry of Family and Social Policies, and Family Counseling Centers. Child Developmentalists who working in certain organizations are responsible for determination of the levels of development of children and monitoring their development. They make vocational studies for the solution of the problems; using professional techniques and methods prepares programs for pre-school children and adolescents and for children with special needs, implement the programs and take part in the preparation of the necessary material. Child development experts and Child Development Professionals monitor the child in order to ensure alignment with the center of the child and make the case presentation during their vocational working process. A Child Developmentalists assigned at the social service center and conducts studies on the adoption and adaptation of children is responsible for implementation and evaluation of development programs for childrens emotional, cognitive and social development.Child Development Professionals who can take part in Police, Child Department / Office Headquarters conduct studies to determine the physical, spiritual and social problems arising from or out of control of their conditions of children and their families or the environment. To improve the condition of the childs family and the school, in cooperation with organizations such as social and health services, the child developmantalists is responsible for investigation of the physical, psychological, and sociological factors of children who pushed to crime, development of plans and programs designed to eliminate criminality of children, children who are in need of protection, subject to neglect and abuse, children who fleeing from home or institution or organization, children living on the streets and working on the streets, children who are addicted to drugs.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030219624


Qualification Title
ÇOCUK GELİŞİMİ (366) Undergraduate

Awarding Body
Hacettepe University

Awarding Body Contact
Hacettepe University Faculty of Medicine Adnan Saygun Cad. Sıhhiye 06230 Altındağ\Ankara

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

By using the essential tools and resources of education and training will have fundamental and revised information which is necessary for theoretical and practical in the field of child development. He/she will have the information of evaluation and interpretation comparatively the accuracy, reliability and validity of the gaining information on child development. He/she will have knowledge of childrens developments, learning properties and challenges. He/she will review, evaluate the evidence-based data by using advanced knowledge and skills, analyze developmental problems, taking in the consideration the ethical values develop suggestions and make team work for children with typical or atypical development in the field of child development, inclusion physical, cognitive, language, social-emotional, sensory development areas. In line with theoretical and practical knowledge in the field of child development he/she will have the skills of assessing children with typical and atypical development by using different methods and tools, arranging support programs, making family counseling and providing public information. In the field of child development he/she will have the skills of generating different solutions to the problems with the evidence-based approach for the children with typical and atypical development. He/she will take responsibility in trans-disciplinary studies and fulfills its task efficiently in the field of child development. Using his advanced knowledge in the field of child development, he/she will execute independently individual and group works. He/she will evaluate critically their own knowledge?s to identify their own learning and to guidance learning. Using the effective ways of attaining knowledge, he/she will develop a positive attitude for life-long learning. He/she will Internalize, generalize and exhibit learnings of advanced theoretical and practical knowledge which he/she gained in the field of child development. He/she will Plan, implement and evaluates professional projects, researches, and activities and monitor the process for the social environment with the awareness of social responsibility. Informed the people and institutions related to the field of child development issues, share ideas and solutions to problems by supporting qualitative and quantitative data effectively as an element of the process with experts and people who do not. Will sets an example with external appearances, attitudes, behaviors and act in accordance to society democracy, human rights, social, scientific and professional ethics, laws, regulations with the legislation. Will have enough awareness of quality management and processes, including infants, children and their families, individual, environmental protection and occupational safety and behaves and participates appropriate to the processes.


Key Competencies
-

Further Info

Exams, assessment and grading made “in accordance with Hacettepe University, Associate Degree, Bachelors Degree Education and Examination Regulations (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6429/kanun-ve-yonetmelikler.html). The undergraduate degree is given to the students who have successfully completed all the courses available in the undergraduate program, at least on a 4.00, grade point average of 2.0.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Child Development Undergraduate Program take their students to provide vocational education and training from high school and vocational high schools with her Undergraduate Placement Exam scores. The language of instruction is Turkish. English preparatory class is optional.


Conditions for Success
The undergraduate degree is given to the students who have successfully completed all the courses available in the undergraduate program, at least on a 4.00, grade point average of 2.0. Students who section establishes the conditions for are entitled to graduation.

Progression Paths (Relationship Type)

The main objective of child development experts is to support childrens development at the age group of 0-18 including normal developing children, children with special needs, acute and chronic disease and children at-risk. Child Development experts develop assessment tools to assess childrens development; provide guidance to the needs of related individuals, organizations and institutions; provide publishing and research services. Using contemporary approaches develop projects related to children, families, educators and the community and plans and implement projects to be the best interests of children and families in every segment of society. Child development experts tasks are reported in health, social areas and in other sectors below. Child development experts and Child Development Professionals working in hospitals and Family Health Centers are responsible for evaluating and developing the services in primary health care services related to child development, planning, making programs and producing projects and implementing them, and creating opportunities for internal and external co-operation activities in collaboration with the person concerned and the branch. The graduates are assigned to health facilities by the KPSS test with choose according to their score. In the social areas, child developmentalists and Child development Specialists can work in the Child and Youth Centres, Protection, Care and Rehabilitation Centers, Love Houses, Community Centers, General Directorate of the Ministry of Family and Social Policies, and Family Counseling Centers. Child Developmentalists who working in certain organizations are responsible for determination of the levels of development of children and monitoring their development. They make vocational studies for the solution of the problems; using professional techniques and methods prepares programs for pre-school children and adolescents and for children with special needs, implement the programs and take part in the preparation of the necessary material. Child development experts and Child Development Professionals monitor the child in order to ensure alignment with the center of the child and make the case presentation during their vocational working process. A Child Developmentalists assigned at the social service center and conducts studies on the adoption and adaptation of children is responsible for implementation and evaluation of development programs for childrens emotional, cognitive and social development.Child Development Professionals who can take part in Police, Child Department / Office Headquarters conduct studies to determine the physical, spiritual and social problems arising from or out of control of their conditions of children and their families or the environment. To improve the condition of the childs family and the school, in cooperation with organizations such as social and health services, the child developmantalists is responsible for investigation of the physical, psychological, and sociological factors of children who pushed to crime, development of plans and programs designed to eliminate criminality of children, children who are in need of protection, subject to neglect and abuse, children who fleeing from home or institution or organization, children living on the streets and working on the streets, children who are addicted to drugs.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode