Yeterlilik Kodu

TR0030028784

Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumDokuz Eylül Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAlsancak, No: 144 35210, Cumhuriyet Blv, 35220 Konak
Sorumlu Kurum URLhttps://www.deu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Çevre bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel bilimler ve genel mühendislik konularında yeterli bilgiye sahiptir.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Temel bilimler, genel mühendislik, çevre bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki bilgileri kullanır.
 • Çevre Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri belirler, analiz eder ve çözüm seçenekleri üretir; bu kapsamda uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Karmaşık çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla analiz eder.
 • Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık sistem, sistem bileşeni veya süreci tasarlar.
 • Çevre Mühendisliği uygulamalarında modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanır.
 • Deney tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Veriyi değerlendirir ve yorumlar.
 • Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alır, bu gruplar içerisinde kendi sorumluluğunu belirler.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir, bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Mühendislik uygulamalarında gerekli olan bilişim teknolojilerini (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) ve modern mühendislik araçlarını kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak alt yapı projelerini çizer, proje-pafta-harita okur.
 • Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıftır.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile güncel mesleki konuları ve çağın sorunlarını bilir.
 • Çevre Mühendisliği ile ilgili alanlarda mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir; bu konularda kamuoyunu ve kurumları bilgilendirmek amacıyla görüşlerini yazılı veya sözlü olarak aktarır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma (risk, güvenlik ve mevzuat) sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
Başarma ŞartlarıÖğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 60 iş günü süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İkinci düzey programlara başvurabilir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030028784


Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Dokuz Eylül Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Alsancak, No: 144 35210, Cumhuriyet Blv, 35220 Konak

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Temel bilimler ve genel mühendislik konularında yeterli bilgiye sahiptir.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Temel bilimler, genel mühendislik, çevre bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki bilgileri kullanır.
 • Çevre Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri belirler, analiz eder ve çözüm seçenekleri üretir; bu kapsamda uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Karmaşık çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla analiz eder.
 • Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık sistem, sistem bileşeni veya süreci tasarlar.
 • Çevre Mühendisliği uygulamalarında modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanır.
 • Deney tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Veriyi değerlendirir ve yorumlar.
 • Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alır, bu gruplar içerisinde kendi sorumluluğunu belirler.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir, bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Mühendislik uygulamalarında gerekli olan bilişim teknolojilerini (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) ve modern mühendislik araçlarını kullanır.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Teknik resim kullanarak alt yapı projelerini çizer, proje-pafta-harita okur.
 • Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıftır.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile güncel mesleki konuları ve çağın sorunlarını bilir.
 • Çevre Mühendisliği ile ilgili alanlarda mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir; bu konularda kamuoyunu ve kurumları bilgilendirmek amacıyla görüşlerini yazılı veya sözlü olarak aktarır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma (risk, güvenlik ve mevzuat) sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.

Başarma Şartları
Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 60 iş günü süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İkinci düzey programlara başvurabilir.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030028784

Qualification Title
Awarding BodyDokuz Eylül University
Awarding Body Contact Dokuz Eylul University was founded according to the Law Number 41 which was promulgated on the official gazette on July 20, 1982 and according to the law on organization of higher education institutions. In Izmir, Dokuz Eylul University is the second state university which was founded after Ege University and it took over the management from the Ministry Of Education, Ministry Of Youth And Sports, The Ministry Of Culture and Tourism and from Ege University. Apart from these foundations, new institutions were founded and it started to work with 24 education units. Since its foundation, Dokuz Eylul University has developed rapidly. 1992 was its 10th anniversary and in 1992, it had 41 education units in 5 different provinces in the Aegean Region and it made contributions to four new universities for their foundations and these universities are as follows: Aydın Adnan Menderes University, Mugla University, Manisa Celal Bayar University and Pamukkale University in Denizli. Today, Dokuz Eylul University has got 10 Institutions, 17 Faculties, 3 Vocational Schools, 1 Conservatoire, 6 Vocational Schools, 1 Application and Research Hospital and 60 Application and Research Centres in many different parts of Izmir. It pursues its duties on scientific research studies and its duty in higher education with its qualified community service mentality. When the research studies and the innovations increase the rivalry increases and the importance of education and the knowledge transfer have been accepted during the rivalry process by Dokuz Eylul University. The mission of Dokuz Eylul University is to create innovations, to provide internationalization and to improve the quality in research studies and in higher education by strengthening the international collaboration with the stakeholders in business life. Thus, DEU aims to make contributions to develop society in economic, cultural and social ways. Our university has 71319 students and it provides teaching services with its 3281 academic staffs and 3324 administrative staffs. A world class research and development center has been founded within our university. “Cellular Therapy”, “cancer biology”, “microbiology of genetic diseases” are some of the research fields that are planned by the research and development center. Joint diploma programmes with some foreign universities are performed in certain departments of DEU Faculty of Maritime Business Administration. Dokuz Eylül University Distance Education Application and Research Center (DEUZEM) conducts several education programs through internet (deuzem.edu.edu.tr) for the students who want to benefit from learning advantages independently of time and place. Students from different locations of Turkey were given the chance to get education within the scope of 450 person İLİTAM (Bachelor of Theology Completion) in the last education term. Total number of libraries along with the unit libraries opened in Faculties, Vocational Schools and Institutions besides Prof. Dr. Fuat Sezgin Central Library situated in Tınaztepe Campus has been reached to 14, total area of them is 19.635 m2 and total reader capacity is 2.498. DEU has the Diploma Supplement Label in 2012 and the European Credit Transfer System (ECTS) Label in 2013 by the European Commission.
Awarding Body Urlhttps://www.deu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021
TQF Level 6
Thematic AreasEnvironmental sciences
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030028784


Qualification Title

Awarding Body
Dokuz Eylül University

Awarding Body Contact
Dokuz Eylul University was founded according to the Law Number 41 which was promulgated on the official gazette on July 20, 1982 and according to the law on organization of higher education institutions. In Izmir, Dokuz Eylul University is the second state university which was founded after Ege University and it took over the management from the Ministry Of Education, Ministry Of Youth And Sports, The Ministry Of Culture and Tourism and from Ege University. Apart from these foundations, new institutions were founded and it started to work with 24 education units. Since its foundation, Dokuz Eylul University has developed rapidly. 1992 was its 10th anniversary and in 1992, it had 41 education units in 5 different provinces in the Aegean Region and it made contributions to four new universities for their foundations and these universities are as follows: Aydın Adnan Menderes University, Mugla University, Manisa Celal Bayar University and Pamukkale University in Denizli. Today, Dokuz Eylul University has got 10 Institutions, 17 Faculties, 3 Vocational Schools, 1 Conservatoire, 6 Vocational Schools, 1 Application and Research Hospital and 60 Application and Research Centres in many different parts of Izmir. It pursues its duties on scientific research studies and its duty in higher education with its qualified community service mentality. When the research studies and the innovations increase the rivalry increases and the importance of education and the knowledge transfer have been accepted during the rivalry process by Dokuz Eylul University. The mission of Dokuz Eylul University is to create innovations, to provide internationalization and to improve the quality in research studies and in higher education by strengthening the international collaboration with the stakeholders in business life. Thus, DEU aims to make contributions to develop society in economic, cultural and social ways. Our university has 71319 students and it provides teaching services with its 3281 academic staffs and 3324 administrative staffs. A world class research and development center has been founded within our university. “Cellular Therapy”, “cancer biology”, “microbiology of genetic diseases” are some of the research fields that are planned by the research and development center. Joint diploma programmes with some foreign universities are performed in certain departments of DEU Faculty of Maritime Business Administration. Dokuz Eylül University Distance Education Application and Research Center (DEUZEM) conducts several education programs through internet (deuzem.edu.edu.tr) for the students who want to benefit from learning advantages independently of time and place. Students from different locations of Turkey were given the chance to get education within the scope of 450 person İLİTAM (Bachelor of Theology Completion) in the last education term. Total number of libraries along with the unit libraries opened in Faculties, Vocational Schools and Institutions besides Prof. Dr. Fuat Sezgin Central Library situated in Tınaztepe Campus has been reached to 14, total area of them is 19.635 m2 and total reader capacity is 2.498. DEU has the Diploma Supplement Label in 2012 and the European Credit Transfer System (ECTS) Label in 2013 by the European Commission.

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode