Yeterlilik Kodu

TR0030022146

Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumBursa Uludağ Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiGörükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA
Sorumlu Kurum URLhttps://www.uludag.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Çevre bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.
 • Belirli ihtiyaçlara yönelik sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.
 • Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır. 
 • Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.
 • Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır.
 • Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır.
 • Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır. 
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır. 
 • Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır.
 • Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır.
 • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.
 • Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır.
 • Çağın sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb) hakkında bilgi sağlamıştır. 
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir.
 • Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir.
 • Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.
 • Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
 • DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için GANO´sunun en az 2.0 olması gerekir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı
 • Aday öğrencilerin Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü´ne yerleştirilmelerinde lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından düzenlenen LYS´den yeterli yerleştirme puanını almış olması gerekir.
 • Çevre Mühendisliğine kayıt yaptıran aday Uludağ Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.
 • Kayıt süresi içinde ilgili kuruma başvuru yapmayan adaylar, Uludağ Üniversitesi öğrencisi olma hakkını kaybederler.
 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler Uludağ Üniversitesi´ne kayıt yaptıramazlar.
 • Öğrenciler Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü´nün düzenlediği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi almadan doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır.
 • Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS)´na ve Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü´ne yerleştirilirler.
 • YÖS sınavı ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler, her Öğretim döneminde kayıt yenilemek için öğrenim harçlarını yatırırlar. TCS ile gelen öğrenciler ise burslu okurlar. Kayıt, kimlik çıkartılması vb. işlemler için herhangi bir ücret ödemezler.
Başarma Şartları Bölümün lisans programında mevcut olan her bir ders için Ham Başarı Puanı (HBP); öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının % 50´sinin, final sınav notunun %50´sine ilavesi ile elde edilen nottur. Ham notlar Uludağ Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu´nda belirtilen yöntemlerle harf notlarına dönüştürülür. Harf notunun CC (2,0)´den yüksek olduğu durumda öğrenci başarılı sayılır. Öğrenci dönem içerisinde almış olduğu derslerden başarısız olduğu taktirde yaz öğretiminde ders alabilir. Yaz öğretimi ise bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en az 10 iş günü sonra olacak şekilde Üniversite senatosu tarafından belirlenir. Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler en geç bahar yarıyılının ilk 10 iş günü içinde kesinleşir ve ilan edilir. Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 10 (on) kredi saati aşmayacak şekilde açılan derslere kayıt yaptırabilir. Öğrencinin, Üniversitede öğrenim gördüğü süre içinde başarı durumunun ölçüsü olan Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO), her bahar yarıyılının ve yaz okulunun sonunda hesaplanır. Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar: Özel Sektörde - Atıksu Arıtma Tesislerinde - Çevre Danışmanlığı Yapan Bürolarda - Çevresel Projelerin Hazırlanmasında ve Danışmanlığında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında - Belediyelerde - Üniversitelerde- Çeşitli Bakanlıklarda - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - İl Çevre Orman Müdürlüklerinde - TÜBİTAK ve benzeri AR-GE çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda istihdam etmektedir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030022146


Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Bursa Uludağ Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.
 • Belirli ihtiyaçlara yönelik sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.
 • Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır. 
 • Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.
 • Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır.
 • Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır.
 • Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır. 
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır. 
 • Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır.
 • Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır.
 • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.
 • Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır.
 • Çağın sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb) hakkında bilgi sağlamıştır. 

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir.
 • Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir.
 • Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.
 • Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
 • DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için GANO´sunun en az 2.0 olması gerekir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı
 • Aday öğrencilerin Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü´ne yerleştirilmelerinde lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından düzenlenen LYS´den yeterli yerleştirme puanını almış olması gerekir.
 • Çevre Mühendisliğine kayıt yaptıran aday Uludağ Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.
 • Kayıt süresi içinde ilgili kuruma başvuru yapmayan adaylar, Uludağ Üniversitesi öğrencisi olma hakkını kaybederler.
 • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler Uludağ Üniversitesi´ne kayıt yaptıramazlar.
 • Öğrenciler Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü´nün düzenlediği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi almadan doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır.
 • Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS)´na ve Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü´ne yerleştirilirler.
 • YÖS sınavı ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler, her Öğretim döneminde kayıt yenilemek için öğrenim harçlarını yatırırlar. TCS ile gelen öğrenciler ise burslu okurlar. Kayıt, kimlik çıkartılması vb. işlemler için herhangi bir ücret ödemezler.

Başarma Şartları
Bölümün lisans programında mevcut olan her bir ders için Ham Başarı Puanı (HBP); öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının % 50´sinin, final sınav notunun %50´sine ilavesi ile elde edilen nottur. Ham notlar Uludağ Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu´nda belirtilen yöntemlerle harf notlarına dönüştürülür. Harf notunun CC (2,0)´den yüksek olduğu durumda öğrenci başarılı sayılır. Öğrenci dönem içerisinde almış olduğu derslerden başarısız olduğu taktirde yaz öğretiminde ders alabilir. Yaz öğretimi ise bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en az 10 iş günü sonra olacak şekilde Üniversite senatosu tarafından belirlenir. Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler en geç bahar yarıyılının ilk 10 iş günü içinde kesinleşir ve ilan edilir. Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 10 (on) kredi saati aşmayacak şekilde açılan derslere kayıt yaptırabilir. Öğrencinin, Üniversitede öğrenim gördüğü süre içinde başarı durumunun ölçüsü olan Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO), her bahar yarıyılının ve yaz okulunun sonunda hesaplanır. Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar: Özel Sektörde - Atıksu Arıtma Tesislerinde - Çevre Danışmanlığı Yapan Bürolarda - Çevresel Projelerin Hazırlanmasında ve Danışmanlığında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında - Belediyelerde - Üniversitelerde- Çeşitli Bakanlıklarda - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - İl Çevre Orman Müdürlüklerinde - TÜBİTAK ve benzeri AR-GE çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda istihdam etmektedir.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030022146

Qualification Title
Awarding BodyBursa Uludağ University
Awarding Body ContactGörükle Campus 16059 Nilüfer/BURSA
Awarding Body Urlhttps://www.uludag.edu.tr
OrientationAcademic
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021
TQF Level 6
Thematic AreasEnvironmental sciences
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030022146


Qualification Title

Awarding Body
Bursa Uludağ University

Awarding Body Contact
Görükle Campus 16059 Nilüfer/BURSA

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode