Yeterlilik Kodu

TR0030016931

Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMaslak, 34467 Sarıyer/İstanbul (0212) 285 30 30
Sorumlu Kurum URLhttp://www.itu.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Çevre bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 • Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanısıra veri değerlendirme ve yorumlama becerisi
 • Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 • Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bu özelliği sürdürme becerisi
 • Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(1) Lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham not üzerindeki bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.
(2) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir.
c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
ç) Bir dersten (VF) notunu alan öğrenci yılsonu sınavına giremez ve başarısız kabul edilir.
(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:
a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.
b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.
c) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.
ç) E:Proje, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı ; Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

Giriş Şartı

Programa girebilmek için, ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve lisans öğrenimiyle ilgili, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak gerekir.
Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise programa girebilmek için 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca kesin kayıt yaptırabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları taşıması gerekmektedir.

Başarma ŞartlarıDers planındaki tüm dersleri ve Bitirme Tasarım projesini başarı ile tamamlamış , gerekli stajını tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler öğrenimlerini bitirmiş sayılır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İlgili kamu kuruluşları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , İller Bankası, DSİ, TUİK, TPAO, belediyeler, TÜBİTAK, üniversiteler),
Özel sektör kuruluşları (Mühendislik ve danışmanlık büroları, sanayi tesisleri, arıtma tesisleri ve şantiyeleri, AR-GE bölümleri),
Çevre Mühendisliği konusunda araştırma ve analiz yapan laboratuvarlar
Çevre sistemleri otomasyonu ve kontrolü konularında faaliyet gösteren firmalar.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030016931


Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Maslak, 34467 Sarıyer/İstanbul (0212) 285 30 30

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 • Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanısıra veri değerlendirme ve yorumlama becerisi
 • Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 • Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bu özelliği sürdürme becerisi
 • Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(1) Lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham not üzerindeki bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.
(2) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir.
c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
ç) Bir dersten (VF) notunu alan öğrenci yılsonu sınavına giremez ve başarısız kabul edilir.
(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:
a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.
b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.
c) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.
ç) E:Proje, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı ; Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)


Giriş Şartı

Programa girebilmek için, ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve lisans öğrenimiyle ilgili, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak gerekir.
Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise programa girebilmek için 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca kesin kayıt yaptırabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları taşıması gerekmektedir.


Başarma Şartları
Ders planındaki tüm dersleri ve Bitirme Tasarım projesini başarı ile tamamlamış , gerekli stajını tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler öğrenimlerini bitirmiş sayılır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İlgili kamu kuruluşları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , İller Bankası, DSİ, TUİK, TPAO, belediyeler, TÜBİTAK, üniversiteler),
Özel sektör kuruluşları (Mühendislik ve danışmanlık büroları, sanayi tesisleri, arıtma tesisleri ve şantiyeleri, AR-GE bölümleri),
Çevre Mühendisliği konusunda araştırma ve analiz yapan laboratuvarlar
Çevre sistemleri otomasyonu ve kontrolü konularında faaliyet gösteren firmalar.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030016931

Qualification Title
Environmental Engineering Bachelor of Science
Awarding Bodyİstanbul Technical University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.itu.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasEnvironmental sciences
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description

 

 • An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
 • An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
 • An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
 • An ability to function on multidisciplinary teams
 • An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
 • An understanding of professional and ethical responsibility
 • An ability to communicate effectively
 • The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context
 • A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
 • A knowledge of contemporary issues
 • An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

Governmental agencies having departments related to environmental engineering applications (Ministry of Environment and Urbanization, Ministry of Forestry and Water Affairs, Ministry of Labour and Social Security, Ministry of Transport, Maritime and Communications, Ministry of Science, Industry and Technology, Ministry of Health, Ministry of Development, Ministry of Energy and Natural Resources, Bank of Provinces, State Hydraulic Works, Turkish Statistical Institute, Turkish Petroleum, municipalities, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, universities),

Private companies (Engineering and consultancy offices, industrial facilities, treatment plants and construction sites, R & D departments),

Laboratories performing research and analysis in Environmental Engineering field

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030016931


Qualification Title
Environmental Engineering Bachelor of Science

Awarding Body
İstanbul Technical University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

 

 • An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
 • An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
 • An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability
 • An ability to function on multidisciplinary teams
 • An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
 • An understanding of professional and ethical responsibility
 • An ability to communicate effectively
 • The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context
 • A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
 • A knowledge of contemporary issues
 • An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)

Governmental agencies having departments related to environmental engineering applications (Ministry of Environment and Urbanization, Ministry of Forestry and Water Affairs, Ministry of Labour and Social Security, Ministry of Transport, Maritime and Communications, Ministry of Science, Industry and Technology, Ministry of Health, Ministry of Development, Ministry of Energy and Natural Resources, Bank of Provinces, State Hydraulic Works, Turkish Statistical Institute, Turkish Petroleum, municipalities, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, universities),

Private companies (Engineering and consultancy offices, industrial facilities, treatment plants and construction sites, R & D departments),

Laboratories performing research and analysis in Environmental Engineering field


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode