Yeterlilik Kodu

TR0030021651

Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu KurumOrta Doğu Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE
Sorumlu Kurum URLhttp://www.odtu.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 06/12/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Çevre bilimleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Çevre Mühendisliği Bölümü, çevre, su, hava ve kara kaynaklarının optimum gelişimi ve ihtiyatlı yönetimi için mesleki sorumluluk alabilen tam donanımlı mühendislere duyulan ihtiyaca ve giderek artan bir endişeye yanıt olarak Ocak 1973'te kurulmuştur. Bu bölüm, 1967 yılından beri bu alandaki yüksek lisans dersleri veren İnşaat Mühendisliği Bölümünün Sıhhi Tesisat Mühendislik bölümünden ayrılarak kurulmuştur.
Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.
 • Bu program İngilizce olarak verilmektedir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili bilgi birikimini uygulama becerisine sahiptir.
 • Deney tasarlama ve yürütmenin yanı sıra, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik,  sağlık, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar gözeterek, hedeflenen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahiptir.
 • Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk algısına sahiptir.
 • Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin etkisini küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda anlamak için gerekli olan kapsamlı eğitime sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
 • Çağının meseleleri hakkında bilgilidir.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri, ve modern mühendislik gereçlerini kullanma becerisine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından ODTÜ Syllabus programında her dönem başında tanımlanmaktadır. Ders başarı notları ile ilgili olarak 16.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 24 uygulanır.

MADDE 24 –

 • Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.
 • Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
 • Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
 • Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
 • Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu           Katsayı  Puan

AA          4,00       90-100

BA          3,50       85-89

BB          3,00       80-84

CB          2,50       75-79

CC          2,00       70-74

DC          1,50       65-69

DD          1,00       60-64

FD          0,50       50-59

FF           0,00       0-49

NA         0,00       -

Harf Notu           Statü

S                        Başarılı

U                        Başarısız

EX                      Muaf

I                          Eksik

W                        Dersten Çekilme

 NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:

 • Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.
 • Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.
 • Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
 • Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
 • S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
 • U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
 • EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
 • I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.
 • W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

Akreditasyon Başlangıç/Bitiş Tarihi:

13.09.2022 / 30.09.2028

Giriş Şartı
 • ODTÜ lise ve dengi okullardan mezun olan TC uyruklu öğrencileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile kabul etmektedir.
 • Lise ve dengi okullardan mezun olan uluslararası öğrenciler kabul kriterlerini sağladıkları takdirde ODTÜ'ye doğrudan başvurma hakkı elde ederler. Kabul kriterleri uluslararası tanınırlığı olan sınavların (örn., SAT, GCE, IB) ya da bazı ülkelerin (örn. Syria, Iran, China) üniversite giriş sınavlarının puanlarını kapsamaktadır.
 • Lisans programlarına başvuru ve kabul süreci ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıda verilen web sayfası ziyaret edilebilir.
 • http://oidb.metu.edu.tr/basvuru-kabul
Başarma Şartları Lisans programlar için mezuniyet koşulları 16.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 31'de belirtilmiştir. MADDE 31 – Lisans programından mezun olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir: Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır. Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır. Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının ODTÜ'de alınmış olması gerekir. Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki yarıyıl ODTÜ'de geçirilmelidir. (Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir: Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir. Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Birçok bakanlık (Çevre ve Şehircilik, Su ve Orman, Bilim ve Sanayi vd.), kamu kuruluşları, belediyeler, yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları, büyük endüstriyel tesisler ve ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde üstün başarılar göstererek üst düzeyde önemli görevler üstlenmektedirler. Mezunlarımızın önemli bir bölümü de akademik çalışmalarını yüksek lisans ve doktora programlarımızda devam ettirmekte ve aldıkları dereceler ile dünyada ve ülkemizde çeşitli üniversiteler ve araştırma kurumlarında görev almaktadırlar.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030021651


Yeterlilik Adı
Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 06/12/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Çevre Mühendisliği Bölümü, çevre, su, hava ve kara kaynaklarının optimum gelişimi ve ihtiyatlı yönetimi için mesleki sorumluluk alabilen tam donanımlı mühendislere duyulan ihtiyaca ve giderek artan bir endişeye yanıt olarak Ocak 1973'te kurulmuştur. Bu bölüm, 1967 yılından beri bu alandaki yüksek lisans dersleri veren İnşaat Mühendisliği Bölümünün Sıhhi Tesisat Mühendislik bölümünden ayrılarak kurulmuştur.

Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.
 • Bu program İngilizce olarak verilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili bilgi birikimini uygulama becerisine sahiptir.
 • Deney tasarlama ve yürütmenin yanı sıra, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik,  sağlık, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar gözeterek, hedeflenen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahiptir.
 • Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk algısına sahiptir.
 • Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
 • Mühendislik çözümlerinin etkisini küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda anlamak için gerekli olan kapsamlı eğitime sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
 • Çağının meseleleri hakkında bilgilidir.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri, ve modern mühendislik gereçlerini kullanma becerisine sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından ODTÜ Syllabus programında her dönem başında tanımlanmaktadır. Ders başarı notları ile ilgili olarak 16.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 24 uygulanır.

MADDE 24 –

 • Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.
 • Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
 • Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
 • Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
 • Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu           Katsayı  Puan

AA          4,00       90-100

BA          3,50       85-89

BB          3,00       80-84

CB          2,50       75-79

CC          2,00       70-74

DC          1,50       65-69

DD          1,00       60-64

FD          0,50       50-59

FF           0,00       0-49

NA         0,00       -

Harf Notu           Statü

S                        Başarılı

U                        Başarısız

EX                      Muaf

I                          Eksik

W                        Dersten Çekilme

 NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:

 • Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.
 • Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.
 • Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
 • Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
 • S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
 • U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
 • EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
 • I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.
 • W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

Akreditasyon Başlangıç/Bitiş Tarihi:

13.09.2022 / 30.09.2028


Giriş Şartı
 • ODTÜ lise ve dengi okullardan mezun olan TC uyruklu öğrencileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile kabul etmektedir.
 • Lise ve dengi okullardan mezun olan uluslararası öğrenciler kabul kriterlerini sağladıkları takdirde ODTÜ'ye doğrudan başvurma hakkı elde ederler. Kabul kriterleri uluslararası tanınırlığı olan sınavların (örn., SAT, GCE, IB) ya da bazı ülkelerin (örn. Syria, Iran, China) üniversite giriş sınavlarının puanlarını kapsamaktadır.
 • Lisans programlarına başvuru ve kabul süreci ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıda verilen web sayfası ziyaret edilebilir.
 • http://oidb.metu.edu.tr/basvuru-kabul

Başarma Şartları
Lisans programlar için mezuniyet koşulları 16.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 31'de belirtilmiştir. MADDE 31 – Lisans programından mezun olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir: Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır. Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır. Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının ODTÜ'de alınmış olması gerekir. Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki yarıyıl ODTÜ'de geçirilmelidir. (Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir: Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir. Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Birçok bakanlık (Çevre ve Şehircilik, Su ve Orman, Bilim ve Sanayi vd.), kamu kuruluşları, belediyeler, yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları, büyük endüstriyel tesisler ve ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde üstün başarılar göstererek üst düzeyde önemli görevler üstlenmektedirler. Mezunlarımızın önemli bir bölümü de akademik çalışmalarını yüksek lisans ve doktora programlarımızda devam ettirmekte ve aldıkları dereceler ile dünyada ve ülkemizde çeşitli üniversiteler ve araştırma kurumlarında görev almaktadırlar.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belge sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030021651

Qualification Title
Environmental Engineering Bachelors Degree Diploma
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.metu.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 06/12/2023
TQF Level 6
Thematic AreasEnvironmental sciences
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Graduates will have an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
 • Graduates will have an ability to design and conduct experiments as well as to analyze and interpret data.
 • Graduates will have an ability to design a system, component, or process to meet desired needs with realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability and sustainability.
 • Graduates will have an ability to function on multi-disciplinary teams.
 • Graduates will have an ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
 • Graduates will have an understanding of professional and ethical responsibility.
 • Graduates will have an ability to communicate effectively.
 • Graduates will have the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental and societal context.
 • Graduates will have recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning.
 • Graduates will have knowledge of contemporary issues.
 • Graduates will have an ability to use the techniques, skills and modern engineering tools necessary for engineering practice.
Key Competencies-
Further Info

The Department of Environmental Engineering was established in January 1973 in response to the growing concern over the environment and the need for fully qualified engineers capable of undertaking professional responsibilities for optimum development and prudent management of water, air and land resources. This department evolved from the Sanitary Engineering division of the Civil Engineering Department, which had been offering graduate courses in this field since 1967.

Quality Assurance-
Access Requirements

METU accepts Turkish students graduated from high schools or equivalent institutions through the central entrance examination conducted by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM).

International students who have graduated from high schools, lyceums or equivalent institutions and who satisfy the application criteria may directly apply to Middle East Technical University. METU's admission criteria generally include an acceptable score from one of the internationally recognized examinations (such as SAT, GCE, IB etc.), or from university entrance examinations of some countries (Syria, Iran, China etc.).

For detailed information about application instructions to undergraduate programs, please visit the following web page: http://oidb.metu.edu.tr/en/application-admission

Conditions for SuccessThe graduation requirements for undergraduate programs are specified in Article 31 of the Middle East Technical University Rules and Regulations Governing Undergraduate Studies, which became effective after being published in the Official Gazette on August 16, 2015. ARTICLE 31 – (1) The following requirements must be fulfilled in order to be eligible for graduation from an undergraduate program: a) All the courses included in the curriculum must be completed with at least the letter grades DD or S. b) The Cumulative Grade Point Average must be at least 2,00. c) With the exception of the international joint undergraduate-degree programs conducted with contracted universities abroad, students are required to have obtained at least half of the total credit points of the curriculum from the courses offered at METU. d) With the exception exchange programs and international joint undergraduate-degree programs conducted with the contracted universities abroad, the last two semesters must be spent at METU on registered status. (2) The date of graduation from undergraduate programs is determined as follows: a) In undergraduate programs, the graduation date is the announcement date of the letter grades for the concerned semester or Summer School as indicated in the academic calendar. For those who graduate after the announcement of grades as a result of the correction of an erroneous grade, the conversion of the grade "I" to a letter grade, or by exercising the right for a make-up, the graduation date is the date on which the letter grade is finalized. b) For students who wish to leave the university by receiving an Associate Degree Diploma before becoming eligible for graduation from an undergraduate program, the graduation date is the announcement date of the letter grades for the semester in which the student has obtained the right to receive an Associate Degree Diploma.
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030021651


Qualification Title
Environmental Engineering Bachelors Degree Diploma

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 06/12/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Graduates will have an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
 • Graduates will have an ability to design and conduct experiments as well as to analyze and interpret data.
 • Graduates will have an ability to design a system, component, or process to meet desired needs with realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability and sustainability.
 • Graduates will have an ability to function on multi-disciplinary teams.
 • Graduates will have an ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
 • Graduates will have an understanding of professional and ethical responsibility.
 • Graduates will have an ability to communicate effectively.
 • Graduates will have the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental and societal context.
 • Graduates will have recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning.
 • Graduates will have knowledge of contemporary issues.
 • Graduates will have an ability to use the techniques, skills and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Key Competencies
-

Further Info

The Department of Environmental Engineering was established in January 1973 in response to the growing concern over the environment and the need for fully qualified engineers capable of undertaking professional responsibilities for optimum development and prudent management of water, air and land resources. This department evolved from the Sanitary Engineering division of the Civil Engineering Department, which had been offering graduate courses in this field since 1967.


Quality Assurance
-

Access Requirements

METU accepts Turkish students graduated from high schools or equivalent institutions through the central entrance examination conducted by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM).

International students who have graduated from high schools, lyceums or equivalent institutions and who satisfy the application criteria may directly apply to Middle East Technical University. METU's admission criteria generally include an acceptable score from one of the internationally recognized examinations (such as SAT, GCE, IB etc.), or from university entrance examinations of some countries (Syria, Iran, China etc.).

For detailed information about application instructions to undergraduate programs, please visit the following web page: http://oidb.metu.edu.tr/en/application-admission


Conditions for Success
The graduation requirements for undergraduate programs are specified in Article 31 of the Middle East Technical University Rules and Regulations Governing Undergraduate Studies, which became effective after being published in the Official Gazette on August 16, 2015. ARTICLE 31 – (1) The following requirements must be fulfilled in order to be eligible for graduation from an undergraduate program: a) All the courses included in the curriculum must be completed with at least the letter grades DD or S. b) The Cumulative Grade Point Average must be at least 2,00. c) With the exception of the international joint undergraduate-degree programs conducted with contracted universities abroad, students are required to have obtained at least half of the total credit points of the curriculum from the courses offered at METU. d) With the exception exchange programs and international joint undergraduate-degree programs conducted with the contracted universities abroad, the last two semesters must be spent at METU on registered status. (2) The date of graduation from undergraduate programs is determined as follows: a) In undergraduate programs, the graduation date is the announcement date of the letter grades for the concerned semester or Summer School as indicated in the academic calendar. For those who graduate after the announcement of grades as a result of the correction of an erroneous grade, the conversion of the grade "I" to a letter grade, or by exercising the right for a make-up, the graduation date is the date on which the letter grade is finalized. b) For students who wish to leave the university by receiving an Associate Degree Diploma before becoming eligible for graduation from an undergraduate program, the graduation date is the announcement date of the letter grades for the semester in which the student has obtained the right to receive an Associate Degree Diploma.

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode