Yeterlilik Kodu

TR0030219667

Yeterlilik Adı
Biyoloji Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Biyoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Biyoloji alanında yeterli bilgi birikimine sahip olma ve kuramsal/uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.
 • Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 • Biyoloji ile ilgili kazanımlarını sözlü ve yazılı bir şekilde etkin olarak ifade edebilme becerisi.
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve Biyoloji ile ilgili kazanımlarını kullanarak yeni fikirler ve yeni teknolojiler üretebilme becerisi.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci ve toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
 • Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma becerisi.
 • Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi.
 • İş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yeterli bilgi ve farkındalık kazanma becerisi.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğiti-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır. Değerlendirme Tablosu PUAN HARF NOTU KATSAYI 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00
70-79 CB 2.50 60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00
40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00
Yeterli YE - (Kredisiz dersler için) Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Bölümümüz ÖSYM Üniversite Giriş Sınav sonuçlarına göre sadece örgün öğretim olmak üzere eğitim vermekte, yabancı uyruklu öğrencileri de kabul etmektedir. Ayrıca Bölümümüzün lisans öğrencileri Erasmus Programı ile yurt dışındaki, Farabi programı ile ise yurt içindeki anlaşmalı üniversitelere eğitim ve araştırma amacı ile gönderilmektedir.

Başarma ŞartlarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Biyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam alanı bulabildiği gibi akademik veya araştırma laboratuarlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030219667


Yeterlilik Adı
Biyoloji Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Biyoloji alanında yeterli bilgi birikimine sahip olma ve kuramsal/uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.
 • Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 • Biyoloji ile ilgili kazanımlarını sözlü ve yazılı bir şekilde etkin olarak ifade edebilme becerisi.
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve Biyoloji ile ilgili kazanımlarını kullanarak yeni fikirler ve yeni teknolojiler üretebilme becerisi.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci ve toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
 • Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma becerisi.
 • Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi.
 • İş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yeterli bilgi ve farkındalık kazanma becerisi.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğiti-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır. Değerlendirme Tablosu PUAN HARF NOTU KATSAYI 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00
70-79 CB 2.50 60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00
40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00
Yeterli YE - (Kredisiz dersler için) Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Bölümümüz ÖSYM Üniversite Giriş Sınav sonuçlarına göre sadece örgün öğretim olmak üzere eğitim vermekte, yabancı uyruklu öğrencileri de kabul etmektedir. Ayrıca Bölümümüzün lisans öğrencileri Erasmus Programı ile yurt dışındaki, Farabi programı ile ise yurt içindeki anlaşmalı üniversitelere eğitim ve araştırma amacı ile gönderilmektedir.


Başarma Şartları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Biyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam alanı bulabildiği gibi akademik veya araştırma laboratuarlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030219667

Qualification Title
Biyoloji Bölümü/Lisans - Normal Öğretim(Fen Fakültesi)
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasBiology
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Biyoloji alanında yeterli bilgi birikimine sahip olma ve kuramsal/uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi. , Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. , Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. , Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. , Biyoloji ile ilgili kazanımlarını sözlü ve yazılı bir şekilde etkin olarak ifade edebilme becerisi., Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve Biyoloji ile ilgili kazanımlarını kullanarak yeni fikirler ve yeni teknolojiler üretebilme becerisi. , Mesleki etik ve sorumluluk bilinci ve toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma., Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma becerisi., Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi., İş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yeterli bilgi ve farkındalık kazanma becerisi.

Key Competencies-
Further Info

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğiti-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır. Değerlendirme Tablosu PUAN HARF NOTU KATSAYI 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00
70-79 CB 2.50 60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00
40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00
Yeterli YE - (Kredisiz dersler için) Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.

Quality Assurance-
Access Requirements

Bölümümüz OSYM Üniversite Giriş Sınav sonuçlarına göre sadece örgün öğretim olmak üzere eğitim vermekte, yabancı uyruklu öğrencileri de kabul etmektedir. Ayrıca Bölümümüzün lisans öğrencileri Erasmus Programı ile yurt dışındaki, Farabi programı ile ise yurt içindeki anlaşmalı üniversitelere eğitim ve araştırma amacı ile gönderilmektedir.

Conditions for SuccessBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).
Progression Paths (Relationship Type)

Biyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam alanı bulabildiği gibi akademik veya araştırma laboratuarlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

-

Url Open Address
Qualification Code

TR0030219667


Qualification Title
Biyoloji Bölümü/Lisans - Normal Öğretim(Fen Fakültesi)

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Biyoloji alanında yeterli bilgi birikimine sahip olma ve kuramsal/uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi. , Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. , Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. , Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. , Biyoloji ile ilgili kazanımlarını sözlü ve yazılı bir şekilde etkin olarak ifade edebilme becerisi., Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve Biyoloji ile ilgili kazanımlarını kullanarak yeni fikirler ve yeni teknolojiler üretebilme becerisi. , Mesleki etik ve sorumluluk bilinci ve toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma., Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma becerisi., Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi., İş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yeterli bilgi ve farkındalık kazanma becerisi.


Key Competencies
-

Further Info

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğiti-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır. Değerlendirme Tablosu PUAN HARF NOTU KATSAYI 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00
70-79 CB 2.50 60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00
40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00
Yeterli YE - (Kredisiz dersler için) Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Bölümümüz OSYM Üniversite Giriş Sınav sonuçlarına göre sadece örgün öğretim olmak üzere eğitim vermekte, yabancı uyruklu öğrencileri de kabul etmektedir. Ayrıca Bölümümüzün lisans öğrencileri Erasmus Programı ile yurt dışındaki, Farabi programı ile ise yurt içindeki anlaşmalı üniversitelere eğitim ve araştırma amacı ile gönderilmektedir.


Conditions for Success
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).

Progression Paths (Relationship Type)

Biyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam alanı bulabildiği gibi akademik veya araştırma laboratuarlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

-


Url
Open Address