Yeterlilik Kodu

TR0030219416

Yeterlilik Adı
Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKarabük Üniversitesi Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük
Sorumlu Kurum URLhttp://www.karabuk.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Biyoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)

Öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmasını sağlayan, lisans yeterliliklerine dayalı bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

 Biyoinformatik (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans bölümünde, eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Biyolojinin temel kavramlarını daha temel bilimler çerçevesinde ileri derecede kavrar.
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Uzmanlık alanındaki bilimsel problemleri, probleme özel sayısal ve matematiksel yöntemlerle çözer.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili araştırmalar yapar, sonuçları sınıflandırır, analiz eder.
 • Yabancı dilini ileri derecede geliştirir ve kullanır.
 • Alanı ile ilgili araştırma sonuçlarını biyolojik yasalar çerçevesinden değerlendirir, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar.
 • Bireysel çalışma becerisini geliştirmesinin yanısıra ulusal veya uluslararası bilimsel ortamlarda meslektaşları ile işbirliği yapar.
 • Araştırmalarının sonucunda tezini yazar, savunur.
 • Tez çalışmasından ulusal veya uluslararası yayın yapar.
 • Multidisiplin alanında sorumluluk sahibi bireyler olarak meslek ve bilimsel etik bilinci ile mezun olur.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanabilme becerisi kazanır.
 • Doktora eğitimine devam eder veya kariyerini sürdürür
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin, proje ve kısa sınavların değerlendirmesi biçiminde de olabilir. Birden fazla ara sınav yapılması halinde, bunların aritmetik ortalaması ara sınav notuna esas alınır. Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına, Enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Yarıyıl sonu sınavı Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.

Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirmesine göre değil, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %40 ile %60 arasında olmak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Değerlendirme ve not sistemiyle ilgili yönetmelik http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf adresinde bulunabilir.

Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 tam not üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65 olması beklenir. Seminer dersi, tez çalışması ve bitirme projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Takdir olunan genel sınav notları akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuçlar genel sınavların bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Enstitüye teslim edilir. Bu programı bitirebilmek için matematik, istatistil ve biyoloji alanında adayların bilgi sahibi olmaları beklenir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde tezli yüksek lisans programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Biyoinformatik ana bilim dalımızda yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Biyoinformatik Ana Bilim Dalının kendine kaynak olarak kabul ettiği lisans dalları sırası ile Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Genetik Mühendisliği ve BiyoMühendislik bölümleri, Tıp Mühendisliği şeklindedir. Ayrıca adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması, Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekmektedir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca uhdesindedir.

Adaylar daha detaylı bilgiye https://lisansustu.karabuk.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler.

Başarma ŞartlarıBu programı bitirebilmek için matematik, istatistil ve biyoloji alanında adayların bilgi sahibi olmaları beklenir. Bu programdan mezun olabilmek için her dönemde 30 AKTS toplamış olmak, azami eğitim öğretim süresinde en az 120 AKTS ve 1 Seminer vermek ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Mezunlar özellikle biyoloji ve genetik alanında hizmet veren yüksek teknoloji şirketlerinde biyolojik veri analizi konusunda hizmet verebilirler.
 • Biyoinformatik alanında hizmet gösteren firmalarda yazılımcı statüsünde çalışabilirler.
 • Gelişmekte olan bir bilim dalı olması nedeni ile ülkemizde akademik personel olarak iş bulabilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030219416


Yeterlilik Adı
Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karabük Üniversitesi Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)

Öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmasını sağlayan, lisans yeterliliklerine dayalı bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

 Biyoinformatik (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans bölümünde, eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Biyolojinin temel kavramlarını daha temel bilimler çerçevesinde ileri derecede kavrar.
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Uzmanlık alanındaki bilimsel problemleri, probleme özel sayısal ve matematiksel yöntemlerle çözer.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili araştırmalar yapar, sonuçları sınıflandırır, analiz eder.
 • Yabancı dilini ileri derecede geliştirir ve kullanır.
 • Alanı ile ilgili araştırma sonuçlarını biyolojik yasalar çerçevesinden değerlendirir, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar.
 • Bireysel çalışma becerisini geliştirmesinin yanısıra ulusal veya uluslararası bilimsel ortamlarda meslektaşları ile işbirliği yapar.
 • Araştırmalarının sonucunda tezini yazar, savunur.
 • Tez çalışmasından ulusal veya uluslararası yayın yapar.
 • Multidisiplin alanında sorumluluk sahibi bireyler olarak meslek ve bilimsel etik bilinci ile mezun olur.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanabilme becerisi kazanır.
 • Doktora eğitimine devam eder veya kariyerini sürdürür

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin, proje ve kısa sınavların değerlendirmesi biçiminde de olabilir. Birden fazla ara sınav yapılması halinde, bunların aritmetik ortalaması ara sınav notuna esas alınır. Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına, Enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Yarıyıl sonu sınavı Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.

Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirmesine göre değil, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %40 ile %60 arasında olmak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Değerlendirme ve not sistemiyle ilgili yönetmelik http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf adresinde bulunabilir.

Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 tam not üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65 olması beklenir. Seminer dersi, tez çalışması ve bitirme projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Takdir olunan genel sınav notları akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuçlar genel sınavların bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Enstitüye teslim edilir. Bu programı bitirebilmek için matematik, istatistil ve biyoloji alanında adayların bilgi sahibi olmaları beklenir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde tezli yüksek lisans programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Biyoinformatik ana bilim dalımızda yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Biyoinformatik Ana Bilim Dalının kendine kaynak olarak kabul ettiği lisans dalları sırası ile Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Genetik Mühendisliği ve BiyoMühendislik bölümleri, Tıp Mühendisliği şeklindedir. Ayrıca adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması, Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekmektedir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca uhdesindedir.

Adaylar daha detaylı bilgiye https://lisansustu.karabuk.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler.


Başarma Şartları
Bu programı bitirebilmek için matematik, istatistil ve biyoloji alanında adayların bilgi sahibi olmaları beklenir. Bu programdan mezun olabilmek için her dönemde 30 AKTS toplamış olmak, azami eğitim öğretim süresinde en az 120 AKTS ve 1 Seminer vermek ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Mezunlar özellikle biyoloji ve genetik alanında hizmet veren yüksek teknoloji şirketlerinde biyolojik veri analizi konusunda hizmet verebilirler.
 • Biyoinformatik alanında hizmet gösteren firmalarda yazılımcı statüsünde çalışabilirler.
 • Gelişmekte olan bir bilim dalı olması nedeni ile ülkemizde akademik personel olarak iş bulabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030219416

Qualification Title
Yüksek Lisans - Biyoinformatik (Disiplinlerarası) Masters Degree
Awarding BodyKarabük University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.karabuk.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasBiology
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

In order to complete this program, candidates are expected to have knowledge in the fields of mathematics, statistics and biology.

Quality Assurance-
Access Requirements

For Turkish Citizens: First Cycle (Bachelors) Degree diploma, (2) A minimum score of 55 in the Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES) or equivalent international examinations scores for graduate-level programmes such as GRE, GMAT, etc., recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their composite scores consisting of the scores on ALES and first cycle degree grade point averages. For International Students: First Cycle Degree diploma obtained from universities recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their first cycle degree grade point averages.

Conditions for SuccessIn order to complete this program, candidates are expected to have knowledge in the fields of mathematics, statistics and biology.
Progression Paths (Relationship Type)

This degree is an academically oriented degree and enables the graduate to exercise his/her profession in or a related field of study and/or in research.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030219416


Qualification Title
Yüksek Lisans - Biyoinformatik (Disiplinlerarası) Masters Degree

Awarding Body
Karabük University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info

In order to complete this program, candidates are expected to have knowledge in the fields of mathematics, statistics and biology.


Quality Assurance
-

Access Requirements

For Turkish Citizens: First Cycle (Bachelors) Degree diploma, (2) A minimum score of 55 in the Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES) or equivalent international examinations scores for graduate-level programmes such as GRE, GMAT, etc., recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their composite scores consisting of the scores on ALES and first cycle degree grade point averages. For International Students: First Cycle Degree diploma obtained from universities recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their first cycle degree grade point averages.


Conditions for Success
In order to complete this program, candidates are expected to have knowledge in the fields of mathematics, statistics and biology.

Progression Paths (Relationship Type)

This degree is an academically oriented degree and enables the graduate to exercise his/her profession in or a related field of study and/or in research.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address