Yeterlilik Kodu

TR0030026940

Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumYıldız Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdres: Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttp://www.yildiz.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 29/03/2022 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yazılım ve uygulamalar geliştirme ve analizi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bir iş veya öğrenme alanına ilişkin teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilecek ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 • Bir iş veya öğrenme alanında karmaşık, öngörülmeyen sorunları çözmede ileri düzeyde yenilikçi uzmanlık becerilerine sahiptir.
 • Bir iş veya öğrenme alanındaki sorunlara ilişkin verileri analiz eder ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili karmaşık mesleki ve teknik çalışmaları yönetir, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır, ekip üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirler.
 • Alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenme anlayışına sahiptir.
 • Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Alanına özgü bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde kullanır.
 • Alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanda uzman veya uzman olmayan gruplarla yazılı ya da sözlü olarak paylaşır.
 • Alanıyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.
 • Temel haklar, kültürel ve evrensel değerler, sosyal adalet ve çevre konularında toplumun bilinçlenmesi için sorumluluk alır.
 • Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
 • Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içinde yaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
 • Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
 • Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harfe veya nota dayalı sistemler kullanılır.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
Başarma ŞartlarıAsgari 240 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler.

Yasal Dayanağı
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.

 

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.   

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030026940


Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Yıldız Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adres: Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 29/03/2022 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bir iş veya öğrenme alanına ilişkin teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilecek ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 • Bir iş veya öğrenme alanında karmaşık, öngörülmeyen sorunları çözmede ileri düzeyde yenilikçi uzmanlık becerilerine sahiptir.
 • Bir iş veya öğrenme alanındaki sorunlara ilişkin verileri analiz eder ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanıyla ilgili karmaşık mesleki ve teknik çalışmaları yönetir, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır, ekip üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirler.
 • Alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenme anlayışına sahiptir.
 • Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
 • Alanına özgü bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde kullanır.
 • Alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanda uzman veya uzman olmayan gruplarla yazılı ya da sözlü olarak paylaşır.
 • Alanıyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.
 • Temel haklar, kültürel ve evrensel değerler, sosyal adalet ve çevre konularında toplumun bilinçlenmesi için sorumluluk alır.
 • Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
 • Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içinde yaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
 • Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
 • Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harfe veya nota dayalı sistemler kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.

Başarma Şartları
Asgari 240 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler.


Yasal Dayanağı
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.

 


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.   


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030026940

Qualification Title
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması
Awarding BodyYildiz Technical University
Awarding Body ContactYildiz Technical University
Awarding Body Urlhttp://www.yildiz.edu.tr/en
OrientationAcademic
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 29/03/2022
TQF Level 6
Thematic AreasSoftware and applications development and analysis
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Ability to apply basic sciences in the field of computer engineeringAbility to design systems to meet desired needsAbility to implement designs by experimentsGiving different functional skills to the student: ability to function individually, ability to function as a member of a intra-disciplinary team and ability to function as a member of a inter-disciplinary teamAbility to create algorithmic solutions to inspect, improve and enhance existing systems by means of analytical approaches Ability to possess professional and ethical responsibilities, taking charge and fulfiling the requirementsAbility to communicate effectively in written/spoken Turkish and EnglishThe ability to possess the necessary level of education to pursuit engineering advances and to develop them Comprehend the necessity of life-long learning and gain the ability of self-learning Ability to adapt to changing conditionsAbility to use techniques and modern engineering tools necessary for engineering practice

Key Competencies-
Further Info

Assessment of Success a) In assessing a student’s performance in a course, the grade the student has scored during the semester work over a hundred and the grade the student has scored at the end of the semester over a hundred are taken into consideration.b) In measuring success, the weight of the grade during the semester is 60% and the weight of the final exam is 40%. Achievement Grade (1) In determining a grade, relative evaluation system is used. Achievement Grade is designated as follows: a) The meanings of the achievement grades are defined as follows:  Achievement Grade CoefficientAchievement DegreeAA4.00 ExcellentBA 3.50 Very goodBB3.00 GoodCB2.50 AverageCC 2.00 SatisfactoryDC1.50Provisionally SuccessfulDD1.00 FailFD0.50FailFF0.00FailF00.00NA G: Pass K: Fail İ: Leave of Absence M: Exemption E: Incomplete  2) (DC) indicates that the student has been provisionally successful in a course. For a student to be considered successful in a course, he must have a minimum GPA of 2.0. If a student has courses in which he has been provisionally successful in his instructional plan, he must have a minimum GPA of 2.0 to qualify for graduation. And, this course is included in his GPA.  3) G (Pass) indicates that the student has been successful/satisfactory in a course and not included in his GPA. 4) K (Fail) indicates that the student has been unsuccessful/unsatisfactory in a course and not included in his GPA.  5) İ (Leave of Absence) indicates that the student has been unable to complete the requirements of a course because of sickness or some other valid reason pursuant to the relevant provision of this Regulation and is not included in GPA until it is transformed into an achievement grade. If this course is not completed the following semester in which the course is available, İ automatically turns into an FF.  6) M (Exemption) indicates that the student have exemption for the previous program courses which are deemed equivalent to the courses offered in their new undergraduate program. Decision for the course exemption is made by the relevant faculty committee. The courses that student is exempt from are processed as a non-credit exemption and they are not included in the student’s GPA. Make-up, Resit and Graduation Exams  (1) A make-up exam is administered in place of a mid-term exam. In case of multiple make-up exams, the student can only sit in one of these exams. The provisions stipulated by the Senate apply to whether a student can sit in a make-up exam or how to administer a make-up exam. A make-up exam for the exams at the end of the semester won’t be allowed.  (2) The provisions regarding resit exams are as follows: a) For a student to be able to sit in a resit exam, he must have added the course at the beginning of the semester and must have fulfilled the requirements to be able to take this exam at the end of the semester. Students who have missed a resit exam cannot have a make-up exam for it. b) Students who have been unsuccessful or provisionally successful (not F0) can sit in resit exams. The score in a resit exam is considered a final at the end of the semester. An achievement grade is assigned at the end of a resit exam by taking the percentages of visas, assignments and the resit exam into consideration. c) A student who have missed a resit exam gets E (Incomplete) and remains as the achievement grade of the course. The resit achievement grades are included in semester grade average points.  (3) The provisions regarding graduation exams are as follows: a) To be able to sit in a graduation exam, a student must have fulfilled the requirements to take the final exam at the end of the semester. The students who haven’t qualified for a graduation exam can’t sit in a make-up exam for this exam.  b) The students who have to pass a maximum of two courses before their graduation are granted a graduation exam for the classes they have failed after the resit exam and within the period stated in the academic calendar. The students who are unable to graduate due to their GPA below 2.00 can take a graduation exam in two courses in which they have been provisionally successful.  c) To be considered successful in a graduation exam, a student must get at least a CC. The grade taken in the exam takes the place of the achievement grade of the course. Visas and assignments aren’t included in the assessment.

Quality Assurance-
Access Requirements

Those who want to enroll in YTU undergraduate degree programs must get the sufficient score required by YTU from the exam administered by the Student Selection and Placement Center (OSYM) and should not have an existing enrollment in another higher education program. The rules and regulations in “Directive On Application and Registration of Foreign Students” are applied to the students from abroad who want to enroll in this program. The students who qualify to enroll in undergraduate degree programs whose medium of instruction is 30% English have to take English Proficiency Exam. “Directive on Instruction and Examination, School of Foreign Languages (YDYO)-YTU” and other regulations apply to English Proficiency Exam and Preparatory English Courses, except for the Foreign Languages Department English Language Teaching Program.

Conditions for SuccessTo be able to qualify for graduation, students must complete all the courses in the instructional plan, assignments, field work, applied projects, assignments, workshops, seminars, attendance, laboratory work and other related activities with a minimum CGPA of 2.00.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of this program are expected to build their career on designing or research&development of computing and information systems in various sectors. They can work either in private or public companies in the field.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030026940


Qualification Title
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması

Awarding Body
Yildiz Technical University

Awarding Body Contact
Yildiz Technical University

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 29/03/2022

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Ability to apply basic sciences in the field of computer engineeringAbility to design systems to meet desired needsAbility to implement designs by experimentsGiving different functional skills to the student: ability to function individually, ability to function as a member of a intra-disciplinary team and ability to function as a member of a inter-disciplinary teamAbility to create algorithmic solutions to inspect, improve and enhance existing systems by means of analytical approaches Ability to possess professional and ethical responsibilities, taking charge and fulfiling the requirementsAbility to communicate effectively in written/spoken Turkish and EnglishThe ability to possess the necessary level of education to pursuit engineering advances and to develop them Comprehend the necessity of life-long learning and gain the ability of self-learning Ability to adapt to changing conditionsAbility to use techniques and modern engineering tools necessary for engineering practice


Key Competencies
-

Further Info

Assessment of Success a) In assessing a student’s performance in a course, the grade the student has scored during the semester work over a hundred and the grade the student has scored at the end of the semester over a hundred are taken into consideration.b) In measuring success, the weight of the grade during the semester is 60% and the weight of the final exam is 40%. Achievement Grade (1) In determining a grade, relative evaluation system is used. Achievement Grade is designated as follows: a) The meanings of the achievement grades are defined as follows:  Achievement Grade CoefficientAchievement DegreeAA4.00 ExcellentBA 3.50 Very goodBB3.00 GoodCB2.50 AverageCC 2.00 SatisfactoryDC1.50Provisionally SuccessfulDD1.00 FailFD0.50FailFF0.00FailF00.00NA G: Pass K: Fail İ: Leave of Absence M: Exemption E: Incomplete  2) (DC) indicates that the student has been provisionally successful in a course. For a student to be considered successful in a course, he must have a minimum GPA of 2.0. If a student has courses in which he has been provisionally successful in his instructional plan, he must have a minimum GPA of 2.0 to qualify for graduation. And, this course is included in his GPA.  3) G (Pass) indicates that the student has been successful/satisfactory in a course and not included in his GPA. 4) K (Fail) indicates that the student has been unsuccessful/unsatisfactory in a course and not included in his GPA.  5) İ (Leave of Absence) indicates that the student has been unable to complete the requirements of a course because of sickness or some other valid reason pursuant to the relevant provision of this Regulation and is not included in GPA until it is transformed into an achievement grade. If this course is not completed the following semester in which the course is available, İ automatically turns into an FF.  6) M (Exemption) indicates that the student have exemption for the previous program courses which are deemed equivalent to the courses offered in their new undergraduate program. Decision for the course exemption is made by the relevant faculty committee. The courses that student is exempt from are processed as a non-credit exemption and they are not included in the student’s GPA. Make-up, Resit and Graduation Exams  (1) A make-up exam is administered in place of a mid-term exam. In case of multiple make-up exams, the student can only sit in one of these exams. The provisions stipulated by the Senate apply to whether a student can sit in a make-up exam or how to administer a make-up exam. A make-up exam for the exams at the end of the semester won’t be allowed.  (2) The provisions regarding resit exams are as follows: a) For a student to be able to sit in a resit exam, he must have added the course at the beginning of the semester and must have fulfilled the requirements to be able to take this exam at the end of the semester. Students who have missed a resit exam cannot have a make-up exam for it. b) Students who have been unsuccessful or provisionally successful (not F0) can sit in resit exams. The score in a resit exam is considered a final at the end of the semester. An achievement grade is assigned at the end of a resit exam by taking the percentages of visas, assignments and the resit exam into consideration. c) A student who have missed a resit exam gets E (Incomplete) and remains as the achievement grade of the course. The resit achievement grades are included in semester grade average points.  (3) The provisions regarding graduation exams are as follows: a) To be able to sit in a graduation exam, a student must have fulfilled the requirements to take the final exam at the end of the semester. The students who haven’t qualified for a graduation exam can’t sit in a make-up exam for this exam.  b) The students who have to pass a maximum of two courses before their graduation are granted a graduation exam for the classes they have failed after the resit exam and within the period stated in the academic calendar. The students who are unable to graduate due to their GPA below 2.00 can take a graduation exam in two courses in which they have been provisionally successful.  c) To be considered successful in a graduation exam, a student must get at least a CC. The grade taken in the exam takes the place of the achievement grade of the course. Visas and assignments aren’t included in the assessment.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Those who want to enroll in YTU undergraduate degree programs must get the sufficient score required by YTU from the exam administered by the Student Selection and Placement Center (OSYM) and should not have an existing enrollment in another higher education program. The rules and regulations in “Directive On Application and Registration of Foreign Students” are applied to the students from abroad who want to enroll in this program. The students who qualify to enroll in undergraduate degree programs whose medium of instruction is 30% English have to take English Proficiency Exam. “Directive on Instruction and Examination, School of Foreign Languages (YDYO)-YTU” and other regulations apply to English Proficiency Exam and Preparatory English Courses, except for the Foreign Languages Department English Language Teaching Program.


Conditions for Success
To be able to qualify for graduation, students must complete all the courses in the instructional plan, assignments, field work, applied projects, assignments, workshops, seminars, attendance, laboratory work and other related activities with a minimum CGPA of 2.00.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of this program are expected to build their career on designing or research&development of computing and information systems in various sectors. They can work either in private or public companies in the field.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode