Yeterlilik Kodu

TR0030023303

Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumAtılım Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKızılcaşar, 06830 İncek Gölbaşı/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttps://www.atilim.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bilgisayar kullanımı
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık,
 • Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
 • Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavlardan aldıkları puanlara göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.    

Başarma ŞartlarıMezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve bitirme projesini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bilgisayar Mühendisliği mezunları Kamudaki Bilgi  İletişim (Bilgi İşlem), Bilgi İşlem Dairelerinde/Müdürlüklerinde, Teknoparklarda yer alan Bilişim ve Yazılım firmalarında, uluslararası bilişim firmalarında ve ayrıca bankaların bilişim departmanlarında Bilgisayar Mühendisi, Proje Yöneticisi, Yazılım Test Mühendisi ve Yazılım Geliştirici pozisyonlarında çalışabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030023303


Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Atılım Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kızılcaşar, 06830 İncek Gölbaşı/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık,
 • Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
 • Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavlardan aldıkları puanlara göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.    


Başarma Şartları
Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve bitirme projesini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bilgisayar Mühendisliği mezunları Kamudaki Bilgi  İletişim (Bilgi İşlem), Bilgi İşlem Dairelerinde/Müdürlüklerinde, Teknoparklarda yer alan Bilişim ve Yazılım firmalarında, uluslararası bilişim firmalarında ve ayrıca bankaların bilişim departmanlarında Bilgisayar Mühendisi, Proje Yöneticisi, Yazılım Test Mühendisi ve Yazılım Geliştirici pozisyonlarında çalışabilirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030023303

Qualification Title
Computer Engineering Bachelors Degree Diploma
Awarding BodyAtilim University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.atilim.edu.tr
OrientationAcademic
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021
TQF Level 6
Thematic AreasComputer use
National Occupation Classification

ISCO:08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 1. Adequate knowledge in mathematics, science and subjects specific to the computer engineering discipline; the ability to apply theoretical and practical knowledge of these areas to complex engineering problems.
 2. The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying proper analysis and modeling techniques for this purpose.
 3. The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose.
 4. The ability to develop, select and utilize modern techniques and tools essential for the analysis and determination of complex problems in computer engineering applications; the ability to utilize information technologies effectively.
 5. The ability to design experiments, conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for the investigation of complex engineering problems or research topics specific to the computer engineering discipline.
 6. The ability to work effectively in inter/inner disciplinary teams; ability to work individually
 7. Effective oral and writen communication skills in Turkish; the knowledge of at least one foreign language; the ability to write effective reports and comprehend written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and to receive clear and understandable instructions.
 8. Recognition of the need for lifelong learning; the ability to access information, to follow recent developments in science and technology.
 9. The ability to behave according to ethical principles, awareness of professional and ethical responsibility; knowledge of the standards utilized in computer engineering applications.
 10. Knowledge on business practices such as project management, risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation; knowledge on sustainable development.
 11. Knowledge on the effects of computer engineering applications on the universal and social dimensions of health, environment and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
 12. An ability to describe, analyze and design digital computing and representation systems.
 13. An ability to use appropriate computer engineering concepts and programming languages in solving computing problems.
Key Competencies-
Further Info

Computer engineering is a field which deals with design, development and maintenance of software and hardware components of computer systems.

The Computer Engineering Department was established in 1998 and is currently the largest department in Engineering Faculty of Atilim University in terms of the number of students and faculty members. Our faculty members have high credentials from well recognized national and international institutions. The Department closely follows recent teaching methodologies and laboratory techniques because of being committed to excellence in teaching, research, and community services. In this regard, we intend to develop a unique relationship with our students and seek to create a beneficial environment so that they become qualified individuals who are capable of generating effective solutions and providing new direction by using engineering approaches in the field of computers. The department's faculty members are also active in scientific research, consultancies and community services.

Our undergraduate program is well prepared and periodically modified at the international standards to meet the needs of workplaces after graduation. It is designed to help students gain insight into the important issues of building and maintaining computer systems in laboratory environments. The courses offered aim to teach students the technical knowledge as well as teamwork, communication and leadership skills, and the ability to acquire new knowledge on their own. In this regard, our undergraduate students are encouraged to conduct research through project-oriented courses under the supervision of the faculty members to gain experience prior to their graduation.

The Department also has an MS program with "with" and "without thesis" options. Most of the courses of MS program are designed to meet the requirements of the industry and furnish the students with the most recent advances in the technology. The students who do not hold a Computer Engineering degree or who are not experienced in the fundamentals of the discipline are required to take deficiency courses in some of the areas of Computer Engineering. Most of the graduates of MS program are working in the field of information and communication technologies in various organizations from both private and public sectors. Some of the graduates of this programs continue their careers with PhD programs at either Atilim University or other institutions.

Quality Assurance-
Access Requirements

Within the rules and regulations provided by the Higher Education Council (YÖK), the students are accepted to this program through the Higher Education Transition Examination (YGS) and Undergraduate Placement Examination (LYS) conducted by Student Selection and Placement Center (ÖSYM). After the students submit their preferences on the programs they want to study, based on their scores the students are placed in one of their choices by the Student Selection and Placement Center.

The following rules and regulations are applied for the acceptance of foreign students:

 1. High School diploma and transcript
 2. Approval of documents in Item 1 by the Ministry of National Education
 3. Performance of the student in the related subjects.
 4. Result of the interview
 5. English proficiency minimum requirements
  • TOEFL IBT: 91
  • CBT: 233
  • PBT: 577
  • IELTS: 5,5
  • Atilim University Prep School Proficiency: 60

The acceptance of exchange students is based on the agreements (Erasmus or General Academic Protocols) between Atilim University and the exchange partner university.

Because the medium of education is English, the students who cannot certify their English Language Proficiency are required to attend the Preparatory School for a period of one year.

Conditions for SuccessTo graduate from the program, the student has to achieve a minimum of 2.00 out of 4.00 Grade Point Average and has to pass all of the courses in the curriculum with a minimum of DD/S/T grade (Atilim University Student Admission, two-year and Undergraduate Education Rules And Regulations, Article 18, Article 25). A minimum of 240 ECTS credits have to be earned for graduation. In addition, the students have to complete the mandatory summer practices and graduation projects within a specified period, following certain specifications.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of the program can be employed as Computer Engineers, Project Managers, Software Developers and Software Test Engineers in the Software Companies at technoparks, international software companies, banks and in the informatics/computer centers of public and private sector.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030023303


Qualification Title
Computer Engineering Bachelors Degree Diploma

Awarding Body
Atilim University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO:08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021

National Occupation Classification

ISCO:08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 1. Adequate knowledge in mathematics, science and subjects specific to the computer engineering discipline; the ability to apply theoretical and practical knowledge of these areas to complex engineering problems.
 2. The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying proper analysis and modeling techniques for this purpose.
 3. The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose.
 4. The ability to develop, select and utilize modern techniques and tools essential for the analysis and determination of complex problems in computer engineering applications; the ability to utilize information technologies effectively.
 5. The ability to design experiments, conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for the investigation of complex engineering problems or research topics specific to the computer engineering discipline.
 6. The ability to work effectively in inter/inner disciplinary teams; ability to work individually
 7. Effective oral and writen communication skills in Turkish; the knowledge of at least one foreign language; the ability to write effective reports and comprehend written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and to receive clear and understandable instructions.
 8. Recognition of the need for lifelong learning; the ability to access information, to follow recent developments in science and technology.
 9. The ability to behave according to ethical principles, awareness of professional and ethical responsibility; knowledge of the standards utilized in computer engineering applications.
 10. Knowledge on business practices such as project management, risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation; knowledge on sustainable development.
 11. Knowledge on the effects of computer engineering applications on the universal and social dimensions of health, environment and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
 12. An ability to describe, analyze and design digital computing and representation systems.
 13. An ability to use appropriate computer engineering concepts and programming languages in solving computing problems.

Key Competencies
-

Further Info

Computer engineering is a field which deals with design, development and maintenance of software and hardware components of computer systems.

The Computer Engineering Department was established in 1998 and is currently the largest department in Engineering Faculty of Atilim University in terms of the number of students and faculty members. Our faculty members have high credentials from well recognized national and international institutions. The Department closely follows recent teaching methodologies and laboratory techniques because of being committed to excellence in teaching, research, and community services. In this regard, we intend to develop a unique relationship with our students and seek to create a beneficial environment so that they become qualified individuals who are capable of generating effective solutions and providing new direction by using engineering approaches in the field of computers. The department's faculty members are also active in scientific research, consultancies and community services.

Our undergraduate program is well prepared and periodically modified at the international standards to meet the needs of workplaces after graduation. It is designed to help students gain insight into the important issues of building and maintaining computer systems in laboratory environments. The courses offered aim to teach students the technical knowledge as well as teamwork, communication and leadership skills, and the ability to acquire new knowledge on their own. In this regard, our undergraduate students are encouraged to conduct research through project-oriented courses under the supervision of the faculty members to gain experience prior to their graduation.

The Department also has an MS program with "with" and "without thesis" options. Most of the courses of MS program are designed to meet the requirements of the industry and furnish the students with the most recent advances in the technology. The students who do not hold a Computer Engineering degree or who are not experienced in the fundamentals of the discipline are required to take deficiency courses in some of the areas of Computer Engineering. Most of the graduates of MS program are working in the field of information and communication technologies in various organizations from both private and public sectors. Some of the graduates of this programs continue their careers with PhD programs at either Atilim University or other institutions.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Within the rules and regulations provided by the Higher Education Council (YÖK), the students are accepted to this program through the Higher Education Transition Examination (YGS) and Undergraduate Placement Examination (LYS) conducted by Student Selection and Placement Center (ÖSYM). After the students submit their preferences on the programs they want to study, based on their scores the students are placed in one of their choices by the Student Selection and Placement Center.

The following rules and regulations are applied for the acceptance of foreign students:

 1. High School diploma and transcript
 2. Approval of documents in Item 1 by the Ministry of National Education
 3. Performance of the student in the related subjects.
 4. Result of the interview
 5. English proficiency minimum requirements
  • TOEFL IBT: 91
  • CBT: 233
  • PBT: 577
  • IELTS: 5,5
  • Atilim University Prep School Proficiency: 60

The acceptance of exchange students is based on the agreements (Erasmus or General Academic Protocols) between Atilim University and the exchange partner university.

Because the medium of education is English, the students who cannot certify their English Language Proficiency are required to attend the Preparatory School for a period of one year.


Conditions for Success
To graduate from the program, the student has to achieve a minimum of 2.00 out of 4.00 Grade Point Average and has to pass all of the courses in the curriculum with a minimum of DD/S/T grade (Atilim University Student Admission, two-year and Undergraduate Education Rules And Regulations, Article 18, Article 25). A minimum of 240 ECTS credits have to be earned for graduation. In addition, the students have to complete the mandatory summer practices and graduation projects within a specified period, following certain specifications.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of the program can be employed as Computer Engineers, Project Managers, Software Developers and Software Test Engineers in the Software Companies at technoparks, international software companies, banks and in the informatics/computer centers of public and private sector.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode