Yeterlilik Kodu

TR0030012024

Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇankaya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiYukarıyurtçu Mahallesi Eskişehir Yolu 29. Km, Mimar Sinan Caddesi No:4, 06790 Etimesgut/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.cankaya.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yazılım ve uygulamalar geliştirme ve analizi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

    Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar , ödev, küçük sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve ilgili kurul ile Senato tarafından onaylanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.   Öğrencilere yarıyıl sonunda kayıtlı oldukları her ders için bir harf notu verilir. Bu harf notu, aşağıdaki tabloda gösterilen puan karşılığı olan harf notundan daha düşük olmamak kaydıyla dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Aynı ders, aynı zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf notu bu dersi veren öğretim elemanlarınca ortak olarak belirlenir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

T.C. uyruklu vatandaşlar ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile programımıza yerleştirilir. 2018 Yılı için Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programına kontenjanlar şu şekildedir: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Burslu): 8 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-%50 indirimli): 38 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-%25 indirimli): 24 Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin Üniversitemiz yurt dışı öğrenci kabul başvuru ve kabul koşulları için aşağıdaki bağlatıdan detaylı bilgi alabilirsiniz: http://oim.cankaya.edu.tr/yabanci-uyruklu/

Başarma ŞartlarıProgram süresi, dört yıl (sekiz yarıyıl) dır ve azami eğitim öğretim süresi, yedi yıl (on dört yarıyıl) dır. İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil değildir. Programa kayıtlı öğrencilerin mezuniyeti için şu koşulları sağlamaları gerekmektedir: Müfredat kapsamındaki derslerin tamamını DD ve üzeri harf notu ile tamamlamış olması. Genel başarı not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması. En az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımızın akademik kariyer dışındaki iş olanakları çok yönlüdür. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan yarı zamanlı olarak çalışma imkanları bulabilmektedir. Mezunlarımız, yazılım şirketleri, savunma sanayii şirketleri, üniversiteler, bilgi işlem merkezleri, kamu kurumları ve araştırma merkezlerinde görev alabilmektedir. Bu olanaklara ek olarak, yenilikçi bir fikre sahip olup kendi şirketini kurmak isteyen Bilgisayar Mühendislerine ise TÜBİTAK, KOSGEB ve Sanayi Bakanlığı gibi kurumlar birçok teşvik programları sunmaktadır. Mezunlarımızın nitelikli iş bulma yetkinliklerini değerlendirmek amacıyla yapmış olduğumuz kapsamlı bir araştırma sonucu son dört yılda mezun olan öğrencilerimizin iş bulma ortalama oranının %95 olduğu anlaşılmıştır. Aynı çalışma kapsamında mezunlarımızın görev aldıkları ulusal ve uluslararası düzeyde firma ve kurumlardan öne çıkanlar şunlardır: BİTES Savunma Havacılık ve Uzay, Çankaya Üniversitesi, HAVELSAN Hava Elektronik, Innova Bilişim, Kale Yazılım, Kamu İhale Kurumu, Koçsistem, MİLSOFT Yazılım, Netaş, Netcad, ROKETSAN,SİMSOFT Bilgi Teknolojileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, STM Savunma Teknolojileri, T2 Yazılım, TKGM-BİLGİ Teknolojileri, Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TÜBİTAK Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Telekom, TÜRKCELL, Türksat. ATOS Bilişim, Amazon İngiltere, Huawei, SIEMENS.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030012024


Yeterlilik Adı
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çankaya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Yukarıyurtçu Mahallesi Eskişehir Yolu 29. Km, Mimar Sinan Caddesi No:4, 06790 Etimesgut/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

    Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar , ödev, küçük sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve ilgili kurul ile Senato tarafından onaylanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.   Öğrencilere yarıyıl sonunda kayıtlı oldukları her ders için bir harf notu verilir. Bu harf notu, aşağıdaki tabloda gösterilen puan karşılığı olan harf notundan daha düşük olmamak kaydıyla dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Aynı ders, aynı zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf notu bu dersi veren öğretim elemanlarınca ortak olarak belirlenir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

T.C. uyruklu vatandaşlar ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile programımıza yerleştirilir. 2018 Yılı için Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programına kontenjanlar şu şekildedir: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Burslu): 8 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-%50 indirimli): 38 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-%25 indirimli): 24 Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin Üniversitemiz yurt dışı öğrenci kabul başvuru ve kabul koşulları için aşağıdaki bağlatıdan detaylı bilgi alabilirsiniz: http://oim.cankaya.edu.tr/yabanci-uyruklu/


Başarma Şartları
Program süresi, dört yıl (sekiz yarıyıl) dır ve azami eğitim öğretim süresi, yedi yıl (on dört yarıyıl) dır. İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil değildir. Programa kayıtlı öğrencilerin mezuniyeti için şu koşulları sağlamaları gerekmektedir: Müfredat kapsamındaki derslerin tamamını DD ve üzeri harf notu ile tamamlamış olması. Genel başarı not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması. En az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlarımızın akademik kariyer dışındaki iş olanakları çok yönlüdür. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan yarı zamanlı olarak çalışma imkanları bulabilmektedir. Mezunlarımız, yazılım şirketleri, savunma sanayii şirketleri, üniversiteler, bilgi işlem merkezleri, kamu kurumları ve araştırma merkezlerinde görev alabilmektedir. Bu olanaklara ek olarak, yenilikçi bir fikre sahip olup kendi şirketini kurmak isteyen Bilgisayar Mühendislerine ise TÜBİTAK, KOSGEB ve Sanayi Bakanlığı gibi kurumlar birçok teşvik programları sunmaktadır. Mezunlarımızın nitelikli iş bulma yetkinliklerini değerlendirmek amacıyla yapmış olduğumuz kapsamlı bir araştırma sonucu son dört yılda mezun olan öğrencilerimizin iş bulma ortalama oranının %95 olduğu anlaşılmıştır. Aynı çalışma kapsamında mezunlarımızın görev aldıkları ulusal ve uluslararası düzeyde firma ve kurumlardan öne çıkanlar şunlardır: BİTES Savunma Havacılık ve Uzay, Çankaya Üniversitesi, HAVELSAN Hava Elektronik, Innova Bilişim, Kale Yazılım, Kamu İhale Kurumu, Koçsistem, MİLSOFT Yazılım, Netaş, Netcad, ROKETSAN,SİMSOFT Bilgi Teknolojileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, STM Savunma Teknolojileri, T2 Yazılım, TKGM-BİLGİ Teknolojileri, Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TÜBİTAK Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Telekom, TÜRKCELL, Türksat. ATOS Bilişim, Amazon İngiltere, Huawei, SIEMENS.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030012024

Qualification Title
Computer Engineering
Awarding BodyÇankaya University
Awarding Body Contact

After spending over forty years in the field of education, next to Arı Primary School and Arı High School, an investment in higher education and research as well became inevitable. This endeavour was realized through the collaboration and genuine contribution of all the teaching and administrative staff as well as the thousands of young people who have attended these schools and also their parents. In fact, this was the source of the motivation that led to the establishment of Çankaya University, the last link in our educational project.

On 9 July 1997, Sıtkı Alp Education Foundation was ratified through the Turkish National Assembly decree number 4282 which was published in the Official News Paper number 23050, dated 15 July 1997. The official establishment of Çankaya University was finalised through the Higher Education Council decision number 16641, dated 27 August 1997, and the university commenced its functions in the autumn of the same year.

In an age of competition when civilisation and technology have reached their zenith, borders between nations have diminished and now are almost invisible. Each nation is trying to be a centre of excellence. Education, reliable and efficient education, is undoubtedly the basis for such excellence. With this goal in mind, a community of educators trained at academic institutions of high reputation all over the world have been set up. This goal is to train, the students of Çankaya University in the best way possible through well-developed curricula in various fields. This academic institution w ill also provide its graduates with a solidly founded future, where employment opportunities at large will be open. As the founders of the University, it is our sincere hope and desire to interact with all academic and administrative members as well as with the students as members of the same family, that is, Çankaya University. We wish you all great success in your academic pursuits.

Awarding Body Urlhttp://www.cankaya.edu.tr/index_en.php
OrientationAcademic
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021
TQF Level 6
Thematic AreasSoftware and applications development and analysis
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 1. Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied knowledgein these areas in complex engineering problems.
 2. Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
 3. Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose.
 4. Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in engineering practice; ability to employ information technologies effectively.
 5. Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or discipline specific research questions.
 6. Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually.
 7. Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; knowledge of a minimum of one foreign language; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions.
 8. Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
 9. Consciousness to behave according to ethical principles and professional and ethical responsibility; knowledge on standards used in engineering practice.
 10. Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness in entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development.
 11. Knowledge about the global and social effects of engineering practices on health, environment, and safety, and contemporary issues of the century reflected into the field of engineering; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
Key Competencies-
Further Info

Mode of Study:

Full time formal education.

 

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

Computer engineering job opportunities are in almost all industries as well as in academics and research. Computer engineers may take on responsibilities in software companies, universities, public (government) institutions, IT departments, multinational corporations, and research and development centers. Some of the titles graduates can take include software engineer, system analyst, systems engineer, systems programmer, design engineer, communication-network engineer or manager, database designer or administrator, IT specialists, IT consultant and IT manager, data analyst and more.

Our graduates are working in some of the leading national and international companies, and organizations in their fields, including: BITES Defence & Aerospace Technologies, HAVELSAN, Innova, Kale Software, Public Procurement Agency, Koç System, MİLSOFT, Netaş, Netcad, ROKETSAN, SİMSOFT, Social Security Institution, STM Defense Technologies, T2 Software, TKGM-KİLİT TECHNOLOGIES, TUSAŞ - Turkish Aerospace Industries, TÜBİTAK, Türk Telekom, TÜRKCELL, TÜRKSAT, ATOS, Amazon UK, Huawei, Comodo, SIEMENS.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030012024


Qualification Title
Computer Engineering

Awarding Body
Çankaya University

Awarding Body Contact

After spending over forty years in the field of education, next to Arı Primary School and Arı High School, an investment in higher education and research as well became inevitable. This endeavour was realized through the collaboration and genuine contribution of all the teaching and administrative staff as well as the thousands of young people who have attended these schools and also their parents. In fact, this was the source of the motivation that led to the establishment of Çankaya University, the last link in our educational project.

On 9 July 1997, Sıtkı Alp Education Foundation was ratified through the Turkish National Assembly decree number 4282 which was published in the Official News Paper number 23050, dated 15 July 1997. The official establishment of Çankaya University was finalised through the Higher Education Council decision number 16641, dated 27 August 1997, and the university commenced its functions in the autumn of the same year.

In an age of competition when civilisation and technology have reached their zenith, borders between nations have diminished and now are almost invisible. Each nation is trying to be a centre of excellence. Education, reliable and efficient education, is undoubtedly the basis for such excellence. With this goal in mind, a community of educators trained at academic institutions of high reputation all over the world have been set up. This goal is to train, the students of Çankaya University in the best way possible through well-developed curricula in various fields. This academic institution w ill also provide its graduates with a solidly founded future, where employment opportunities at large will be open. As the founders of the University, it is our sincere hope and desire to interact with all academic and administrative members as well as with the students as members of the same family, that is, Çankaya University. We wish you all great success in your academic pursuits.Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 1. Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied knowledgein these areas in complex engineering problems.
 2. Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
 3. Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result; ability to apply modern design methods for this purpose.
 4. Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for analyzing and solving complex problems encountered in engineering practice; ability to employ information technologies effectively.
 5. Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for investigating complex engineering problems or discipline specific research questions.
 6. Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to work individually.
 7. Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing; knowledge of a minimum of one foreign language; ability to write effective reports and comprehend written reports, prepare design and production reports, make effective presentations, and give and receive clear and intelligible instructions.
 8. Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
 9. Consciousness to behave according to ethical principles and professional and ethical responsibility; knowledge on standards used in engineering practice.
 10. Knowledge about business life practices such as project management, risk management, and change management; awareness in entrepreneurship, innovation; knowledge about sustainable development.
 11. Knowledge about the global and social effects of engineering practices on health, environment, and safety, and contemporary issues of the century reflected into the field of engineering; awareness of the legal consequences of engineering solutions.

Key Competencies
-

Further Info

Mode of Study:

Full time formal education.

 


Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)

Computer engineering job opportunities are in almost all industries as well as in academics and research. Computer engineers may take on responsibilities in software companies, universities, public (government) institutions, IT departments, multinational corporations, and research and development centers. Some of the titles graduates can take include software engineer, system analyst, systems engineer, systems programmer, design engineer, communication-network engineer or manager, database designer or administrator, IT specialists, IT consultant and IT manager, data analyst and more.

Our graduates are working in some of the leading national and international companies, and organizations in their fields, including: BITES Defence & Aerospace Technologies, HAVELSAN, Innova, Kale Software, Public Procurement Agency, Koç System, MİLSOFT, Netaş, Netcad, ROKETSAN, SİMSOFT, Social Security Institution, STM Defense Technologies, T2 Software, TKGM-KİLİT TECHNOLOGIES, TUSAŞ - Turkish Aerospace Industries, TÜBİTAK, Türk Telekom, TÜRKCELL, TÜRKSAT, ATOS, Amazon UK, Huawei, Comodo, SIEMENS.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode