Yeterlilik Kodu

TR0030044901

Yeterlilik Adı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumKırıkkale Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.Km 71450 Yahşihan/ KIRIKKALE
Sorumlu Kurum URLhttp://www.kku.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Konu uzmanlığı ile öğretmen eğitimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ve alt disiplinlerine özgü alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinebilme ve kendi alanında uygulayabilme becerisinine sahip olur.
 • Beden eğitimi ve spor alanında karşılaştığı problem durumlarını araştırma konusu yapar, tanımlar, yorumlar ve uygun analiz ve müdahale yaklaşımları ile analiz eder ve çözüm önerileri getirir.
 • Okul ya da sınıf süreçlerinde karşılaştığı problemlerde bütüncül bakış açısı ile değerlendirme ve edindiği çağdaş yöntemler aracılığı ile çözme becerisine sahip olur.
 • Alanın etkin şekilde yaygınlaştırılmasına olanak sunan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi etkin iletişim yollarını kullanma becerisine sahip olur.
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik uygulamalar tasarlayabilme ve bu yolla elde ettiği verileri analiz edebilme, yorumlayabilme becerisine sahip olur.
 • Beden Eğitimi ve sporu içeren her türlü etkinliğin içeriğine, organizasyonun yapısına ve prensiplerine uygun çalışabilme becerisine sahip olur.
 • Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili kullanır.
 • En az bir yabancı dili, alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde öğrenir.
 • Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde ölçme ve değerlendirme bilgi ve tekniklerini uzmanlık seviyesinde kullanır.
 • Mesleki gelişimine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak, yaşam boyu öğrenme bilinci ile mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamaları ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır, hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması bilincine sahip olur.
 • Kültürel ve sosyal yaşam gelişimi açısından çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri planlar ve uygular.
 • Kamu ya da özel sektörde bulunduğu kademelerdeki proje, risk ve yönetsel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur, yenilikçi ve girişimci faaliyetler sergiler.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar 2 aşamalı olarak vize ve final şeklinde güz ve bahar dönemlerinde yazılı veya uygulamalı olarak yapılır. Ölçme ve değerlendirme kriteri olarak vize notu nun %40'ı ve final notunun %60'ı hesaplanır. Ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 den daha az olmayan ve programdaki tüm dersleri (240 AKTS) başarmış ve varsa zorunlu stajını ve tezini tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış olur.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Spor Bilimleri Derneği (SPORAK)

Giriş Şartı

Lise diplomasına sahip olmak ve Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ilgili sınav türünden başarılı olmak. Yatay ve dikey geçiş için gerekli koşulları sağlamak.

Başarma ŞartlarıOrtalaması 4.00 üzerinden 2.00 den daha az olmayan ve programdaki tüm dersleri (240 AKTS) başarmış ve varsa zorunlu stajını ve tezini tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış olur. Ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 den daha az olmayan ve programdaki tüm dersleri (240 AKTS) başarmış ve varsa zorunlu stajını ve tezini tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış olur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektöre bağlı okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030044901


Yeterlilik Adı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Kırıkkale Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.Km 71450 Yahşihan/ KIRIKKALE

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ve alt disiplinlerine özgü alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinebilme ve kendi alanında uygulayabilme becerisinine sahip olur.
 • Beden eğitimi ve spor alanında karşılaştığı problem durumlarını araştırma konusu yapar, tanımlar, yorumlar ve uygun analiz ve müdahale yaklaşımları ile analiz eder ve çözüm önerileri getirir.
 • Okul ya da sınıf süreçlerinde karşılaştığı problemlerde bütüncül bakış açısı ile değerlendirme ve edindiği çağdaş yöntemler aracılığı ile çözme becerisine sahip olur.
 • Alanın etkin şekilde yaygınlaştırılmasına olanak sunan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi etkin iletişim yollarını kullanma becerisine sahip olur.
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik uygulamalar tasarlayabilme ve bu yolla elde ettiği verileri analiz edebilme, yorumlayabilme becerisine sahip olur.
 • Beden Eğitimi ve sporu içeren her türlü etkinliğin içeriğine, organizasyonun yapısına ve prensiplerine uygun çalışabilme becerisine sahip olur.
 • Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili kullanır.
 • En az bir yabancı dili, alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde öğrenir.
 • Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde ölçme ve değerlendirme bilgi ve tekniklerini uzmanlık seviyesinde kullanır.
 • Mesleki gelişimine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak, yaşam boyu öğrenme bilinci ile mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
 • Beden Eğitimi ve Spor uygulamaları ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır, hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması bilincine sahip olur.
 • Kültürel ve sosyal yaşam gelişimi açısından çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri planlar ve uygular.
 • Kamu ya da özel sektörde bulunduğu kademelerdeki proje, risk ve yönetsel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur, yenilikçi ve girişimci faaliyetler sergiler.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar 2 aşamalı olarak vize ve final şeklinde güz ve bahar dönemlerinde yazılı veya uygulamalı olarak yapılır. Ölçme ve değerlendirme kriteri olarak vize notu nun %40'ı ve final notunun %60'ı hesaplanır. Ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 den daha az olmayan ve programdaki tüm dersleri (240 AKTS) başarmış ve varsa zorunlu stajını ve tezini tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış olur.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Spor Bilimleri Derneği (SPORAK)


Giriş Şartı

Lise diplomasına sahip olmak ve Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ilgili sınav türünden başarılı olmak. Yatay ve dikey geçiş için gerekli koşulları sağlamak.


Başarma Şartları
Ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 den daha az olmayan ve programdaki tüm dersleri (240 AKTS) başarmış ve varsa zorunlu stajını ve tezini tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış olur. Ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 den daha az olmayan ve programdaki tüm dersleri (240 AKTS) başarmış ve varsa zorunlu stajını ve tezini tamamlamış olan öğrenciler mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış olur.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektöre bağlı okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030044901

Qualification Title
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği License
Awarding BodyKirikkale University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.kku.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasTeacher training with subject specialization
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Have the ability to acquire theoretical and applied information in the field of Physical Education and Sport and its sub-disciplines and to apply them in their own field. https://cevirsozluk.com/ It makes researches on problems encountered in the field of physical education and sports, analyzes them with definitions, comments, appropriate analysis and intervention approaches, and offers solutions. Have the ability to evaluate problems faced in school or classroom processes with a holistic perspective and to solve them through contemporary methods. https://turkce.cevirsozluk.com/ The ability to develop, select and use up-to-date and functional tools that allow the field to be disseminated effectively, has the ability to use effective communication ways. https://turkce.cevirsozluk.com/ Have the ability to design applications for the solution of problems related to the field of Physical Education and Sports and to analyze and interpret the data obtained in this way. Have the ability to work in accordance with the content of all kinds of activities including Physical Education and sports, the structure and principles of the organization. Uses Turkish verbally and written correctly and effectively. Learn at least one foreign language at a level that is able to follow developments in the field and communicate with colleagues. Uses measurement and evaluation knowledge and techniques at the level of expertise to increase the quality of education. In addition to his professional development, he ensures the continuity of his professional development with lifelong learning awareness by participating in the programs and activities of professional organizations, universities and other schools at national and international level. Behaves in accordance with scientific and professional ethical values ??related to Physical Education and Sports practices, has the awareness of universality of rights, social justice and protection of cultural values. Plans and implements social responsibility projects for the environment in terms of cultural and social life development. Gains knowledge of projects, risks and managerial practices in the public or private sector and exhibits innovative and entrepreneurial activities.

Key Competencies-
Further Info

Examinations are done in two stages as written and applied in the fall and spring semesters. As a measurement and evaluation criterion, 40% of the midterm and 60% of the final grade are calculated. Students, having successfully completed all courses (240 ECTS) as well as the compulsory internship and the thesis (if exists) with a minimun CGPA of 2.00 out out of 4.00 can graduate.

Quality Assurance-
Access Requirements

Holding a high school diploma; obtaining the needed score in the relevant field in the examination held by ÖSYM, meeting the necesseray requirements for vertical and horizantal transfer.

Conditions for SuccessStudents, having successfully completed all courses (240 ECTS) as well as the compulsory internship and the thesis (if exists) with a minimun CGPA of 2.00 out out of 4.00 can graduate. Students, having successfully completed all courses (240 ECTS) as well as the compulsory internship and the thesis (if exists) with a minimun CGPA of 2.00 out out of 4.00 can graduate.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduated students can work as Physical Education and Sports Teachers in public and private schools.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030044901


Qualification Title
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği License

Awarding Body
Kirikkale University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Have the ability to acquire theoretical and applied information in the field of Physical Education and Sport and its sub-disciplines and to apply them in their own field. https://cevirsozluk.com/ It makes researches on problems encountered in the field of physical education and sports, analyzes them with definitions, comments, appropriate analysis and intervention approaches, and offers solutions. Have the ability to evaluate problems faced in school or classroom processes with a holistic perspective and to solve them through contemporary methods. https://turkce.cevirsozluk.com/ The ability to develop, select and use up-to-date and functional tools that allow the field to be disseminated effectively, has the ability to use effective communication ways. https://turkce.cevirsozluk.com/ Have the ability to design applications for the solution of problems related to the field of Physical Education and Sports and to analyze and interpret the data obtained in this way. Have the ability to work in accordance with the content of all kinds of activities including Physical Education and sports, the structure and principles of the organization. Uses Turkish verbally and written correctly and effectively. Learn at least one foreign language at a level that is able to follow developments in the field and communicate with colleagues. Uses measurement and evaluation knowledge and techniques at the level of expertise to increase the quality of education. In addition to his professional development, he ensures the continuity of his professional development with lifelong learning awareness by participating in the programs and activities of professional organizations, universities and other schools at national and international level. Behaves in accordance with scientific and professional ethical values ??related to Physical Education and Sports practices, has the awareness of universality of rights, social justice and protection of cultural values. Plans and implements social responsibility projects for the environment in terms of cultural and social life development. Gains knowledge of projects, risks and managerial practices in the public or private sector and exhibits innovative and entrepreneurial activities.


Key Competencies
-

Further Info

Examinations are done in two stages as written and applied in the fall and spring semesters. As a measurement and evaluation criterion, 40% of the midterm and 60% of the final grade are calculated. Students, having successfully completed all courses (240 ECTS) as well as the compulsory internship and the thesis (if exists) with a minimun CGPA of 2.00 out out of 4.00 can graduate.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Holding a high school diploma; obtaining the needed score in the relevant field in the examination held by ÖSYM, meeting the necesseray requirements for vertical and horizantal transfer.


Conditions for Success
Students, having successfully completed all courses (240 ECTS) as well as the compulsory internship and the thesis (if exists) with a minimun CGPA of 2.00 out out of 4.00 can graduate. Students, having successfully completed all courses (240 ECTS) as well as the compulsory internship and the thesis (if exists) with a minimun CGPA of 2.00 out out of 4.00 can graduate.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduated students can work as Physical Education and Sports Teachers in public and private schools.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode